Архив на делата преди 2003 г.

Димитър Тотев срещу Главна Данъчна Дирекция
Димитър Тотев, адвокат, работещ за консултантска компания, поискал да му бъде предоставено копие от писмо на ГДД, което съдържа тълкуване на разпоредби от Данъчно-Процесуалния кодекс. Това писмо е било издадено в отговор на запитване от фирма или физическо лице, а г-н Тотев е узнал какви въпроси се засягат в него от публикация в местен черноморски вестник. Четете решението на ВАС от 21.06.2002 г. , задължаващо ГДД да предостави информация и подробности по делото.
Всички документи по делото:
Заявление за достъп до информация
Отговор, съдържащ отказ за предоствяне на информацията
Жалба до СГС срещу решението за отказ
Писмена защита от адв. Кашъмов
Решение на СГС, отхвърля жалбата
Касационна жалба до ВАС
Решение на ВАС; задължава ГДД да предостви информацията

 
Делото "Милко Николов Бояджиев срещу Главния архитект - гр.София"

На 04.07.2001г. Милко Николов Бояджиев подава писмено заявление до Главния архитект на гр.София, с искане да му бъдат предоставени цялостните и подробни схеми за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на гр.София.След консултация с ПДИ г-н Бояджиев подава жалба срещу мълчаливият отказ на Главния архитект. Жалбата е изготвена на 24.07.01г. и е подадена чрез Главния архитект на гр.София. Повече информация по делото ... 

Документи по делото:

Заявление за достъп до информация
Жалба срещу мълчалив отказ
Решение за предоставяне на информация

 

 

На 06.08.2002 г. Николай Мареков подава заявление за достъп до обществена информация до Министъра на Външните работис искане да му бъде предоставен доклада за изпълнение на задълженията по ЗДОИ на Министерството за 2001 г. Не получава отговор в законоустановения срок и подава жалба до ВАС срещу мълчаливия отказ с искане за налагане на административно наказание на задължения орган за непроизнасяне в срок. След изпращане на жалбата, Мареков получава исканата информация.

Документи по делото:

Заявление за достъп до информация
Жалба срещу мълчалив отказ
Решение за предоставяне на информацията
Копие от годишния доклад по чл. 15 ал. 2 от ЗДОИ

 

 

Делото "Алексей Лазаров срещу Министерски Съвет"
На 31.07.2001г. г-н Алексей Лазаров /журналист от в."Капитал"/ подава писмено заявление за достъп до обществена информация във формата на копие от стенограмата от заседание на Министерски съвет. Заявлението е адресирано до директора на Дирекция "Информация и връзки с обществеността" към МС. Можете да прочетете решението по делото на ВАС - тричленен състав и ВАС - петчленен състав както и подробно описание.

Документи по делото:
Заявление за достъп до информация

Отказ на Министерски съвет
Жалба до ВАС срещу отказа
Писмена защита на адв. Кашъмов
Решение 88 на ВАС
Касационна жалба от А. Лазаров срещу решение 88
Решение 4694 на ВАС 5-чл. отменя Решение 88
Отговор на МС с искане за уточняване предмета на заявлението
Уточнение на предмета на искането
Жалба срещу мълчалив отказ 

 


На 01.03.02г. в 9.00ч. Врачански окръжен съд гледа делото по жалба на ИнфоЕкоклуб - Враца срещу отказ на секретаря на община Врацада предостави достъп до обществена информация - поискано копие от документите за собственост на парцел 44а по плана на гр. Враца. С решение от 26.04.2002 г. ВрОС - гражданска колегия отхвърли жалбата на "ИнфоЕКОклуб за здравословна околна среда" гр. Враца срощу отказ за достъп до общестнена информация материализиран в писмо № 2/2.1.02 г. на община гр. Враца, като неоснователна и недоказана.

Документи по делото:

Заявление за достъп до информация
Отговор за поискано съгласие на трето лице - ЛУКойл
Отговор за несъгласието на трето засегнато лице
Жалба срещу решението за частичен достъп
Заповед за упълномощаване на главния секретар
Решение от 26.04.2002 г. ВрОС - гражданска колегия 

 

 

Делото "Фондация "Програма Достъп до Информация" срещу Министерството на образованието и науката"
На 28.02.01г. Фондация "Програма Достъп до Информация" поиска със заявление от Министерството на образованието и науката копия от актовете, засягащи обучението по СИП "Религия - Ислям" и СИП "Религия -Християнство" в общообразователните училища, изброени в заявлението. На 27.03.01г. срещу последвалия мълчалив отказ на МОНТ е подадена жалба пред Върховния административен съд. След дълго забавяне преписката е изпратена във ВАС на 3.07.01г. Под № 7176/01г. на V отд. ВАС, наср. за 04.12.01г. от 14.00ч. В резултат на съдебното решение, документи са предоставени. Повече информация по делото ...

Документи по делото: 

Заявление за достъп до информация
Жалба срещу мълчалив отказ на МОН
Решение 1795 на ВАС 3-чл. състав

 


На 22.02.2002 Николай Мареков иска със заявление до Министъра на Финансите информация относно сключения между Правителството и консултантската компания "Краун ейджънтс", включително, копие от договора. На 12.03.2002 г. получава писмена справка, но без да получи копие от договора. На 01.04. 2002 г. Мареков изпраща ново заявление, в което отново иска частичен достъп от договора. Повторният отказ на Министъра на Финансите е обжалван пред ВАС. С определение 8400/23.09.2002 г. ВАС - Пето отделение остави жалбата без разглеждане на основание чл. 32 от ЗАП - невъзможност за преразглеждане на влезли в сила административни актове.

Документи по делото:

Заявление за достъп до информация
Решение за предоставяне на частичен достъп
Повторно заявление с искане на достъп до отказания договор
Жалба срещу мълчалив отказ на МФ
Определение 8400 за прекратяване на производството
Частна жалба срещу определението
Определение 10180, потвърждава Определението на 3-чл. състав

 

 

Делото "Сдружение "Институт за национални изследвания" срещу ЦИК"
На 23.05.01г. Сдружение "Институт за национални изследвания" подава писмено заявление до Председателя на ЦИК за предоставяне на сведения, свързани с компютърната обработка на резултатите от парламентарните избори между 1991 и 2001г. уточнени в 5 конкретни точки в заявлението. В предвидения от закона срок, който изтича на 11.06.01г. Сдружението не получава отговор в предвидената от закона форма - решение. Мълчаливият отказ на ЦИК е обжалван във ВАС. Решение на СГС, отменя отказа на ЦИК, присъжда разноски в размер на 10 лв. на жалбоподателя "Институт за национални изследвания". Повече информация ... 

Документи по делото:
Заявление за достъп до информация
Жалба до ВАС срещу мълчалив отказ
Писмена защита пред ВАС
Протокол от заседание на ВАС
Определение за прекратяване и препращане на делото в СГС
Решение на СГС 

 

Делото "Венцислав Петров срещу Сметната палата"
На 03.12.2001 г. Венцислав Петров, главен редактор на вестник "Позвънете Новини", подава заявление до Сметната палата за достъп до декларациите за имотно състояние, дадени за публичния регистър в Сметната палата, за някои държавни служители. Не получава отговор в законоустановения срок и с помощта на ПДИ подава жалба срещу мълчалив отказ пред Софийски градски съд.

Документи по делото:

Заявление за достъп до информация
Жалба срещу мълчалив отказ до СГС

 

 

Делото "Сдружение "Регионален Природозащитен Център - На Ти с Природата" срещу Столична Община"
На 7.08.01г. Сдружение "Регионален Природозащитен Център - На Ти с Природата" подава 4-ри заявления, адресирани до Столична Община, с които се иска достъп до информация, свързана с програмата за ограничаване на популацията на бездомните кучета, приватизацията на приют за бездомни кучета в с. Мировяне, договор между СО и частна фирма по намаляване броя на бездомните кучета в този приют, решение на СОС за предоставяне на субсидии за безплатни кастрации на бездомни кучета. След подаване на жалбата информация е получена. Повече информация за делото ...

Документи по делото:

Писмо до Управителя на ВМИИ "Биопродукт" ООД
Отговор до РПЦ "На ти с природата"
Отговор до РПЦ "На ти с природата"
Отговор до РПЦ "На ти с природата"
Протокол за предоставяне на информацията

 


Делото "Сдружение "Център за независим живот" срещу Министъра на труда и социалната политика"
На 11.09.2000г. Сдружение "Център за независим живот" изпраща до Министъра на труда и социалната политика писмено заявление с искане за копие от Програма "Персонален социален работник". На 12.01.01г. отново ЦНЖ подава заявление за достъп до исканата информация, изрично позоваващо се на ЗДОИ.На 26.01.01г. изтича законният срок за отговор и е подадена жалба до ВАС. С Определение №8645/16.11.01г. на ВАС, 5-членен състав от 16.11.2001г. е отменено определението на ВАС, 5-то отделение, 3-членен състав и делото е върнато за разглеждане.  

Определението на върховните съдии съдържа първото произнасяне по мълчаливия отказ на достъп до обществена информация. Повече информация по делото ...

Документи по делото:

Молба за предоставяне на информация
Заявление за предоставяне на информация
Отговор на Министъра на труда и социалната политика
Писмено становище до ВАС на МТСП
Писмена защита до ВАС
Определение за прекратяване хода на делото
Частна жалба срещу определението
Определение, връща делото на 3-чл. състав за разглеждане
Писмена защита от адв. Кашъмов до ВАС 3-чл. състав
Решение на ВАС 3-чл. състав, отменя мълчаливия отказ

 


Росен Алексов с/у управителя на Зоопарк Благоевград и кмета на Благоевград, а.д. № 87/2002г. по описа на Благоевградски окръжен съд /БлОС/.Делото е образувано по жалба на Росен Алексов с/у мълчалив отказ на управителя на Зоопарк Благоевград и кмета на Благоевград по заявление за достъп до обществена информация. Със заявление за достъп до информация, адресирано да кмета на община Благоевград и до управителя на зоопарк Благоевград, Росен Алексов, който е служител в Районната инспекция по околната среда и водите, поискал да му бъде осигурен достъп до следната обществена информация: размера на общинската субсидия за Зоопарк Благоевград; частта предназначена за храна на отглежданите животни; частта за ветеринарно лечение; какви мерки са взети за лечение на заболялата женска кафява мечка; какъв е дневният порцион; какви лекарства и каква ветеринарно- медицинска процедура се провежда за лечението на мечката; резултатите от аутопсията на същата мечка. С решение № 377 от 16.07.2002г. БлОС отхвърли жалбата на Росен Алексов като неоснователна, тъй като приема, че по делото е предоставено писмо от Община Благоевград до жалбоподателя, с данните от което, според Окръжния съд му се предоставя исканата обществена информация. Въпросното писмо обаче отговаря единствено на въпроса каква е общинската субсидия за Зоопарка. Освен това БлОС въобще не се е произнесъл по жалбата в частта й срещу мълчаливия отказ на управителя на Зоопарка и по този начин е допуснал съществено процесуално нарушение. С подкрепата на ПДИ Росен Алексов подаде касационна жалба срещу решението на БлОС. В резултат бе образувано а.д. № 9254/2002г. по описа на ВАС V - то отделение. С решение от 09.04.2003 г. ВАС потвърди решението на БлОС.

Документи по делото:

Заявление за достъп до информация
Жалба срещу мълчаливите откази
Отговор от Община Благоевград
Решение на БлОС, отхвърля жалбата
Касационна жалба пред ВАС
Протокол от заседание на ВАС от 17.12.2002 г.
Решение на ВАС, оставя в сила решението на БлОС

 


На 1.03.02г. в 9.00ч. Врачански окръжен съд гледа делото по жалба на Иван Найденов срещу отказ на секретаря на община Враца да предостави достъп до обществена информация.С решение от 26.06.2002 г. състав на Врачански окръжен съд отмени отказ на община Враца да предостави копие от екологична карта на строящата се в града бензиностанция на "Лукойл - България", ЕООД. Гражданин поиска екокартата, за да се увери, че бензиностанцията е безопасна за хората. Информацията е предоставена след решение на съда. Делото е част от кампанията на местната екологична организация Инфоекоклуб за чиста околна среда в града.

Документи по делото:

Заявление за достъп до информация
Решение за предоставяне на частичен достъп
Писмо за несъгласието на третото лице - "ЛУКойл България"
Жалба срещу отказа на секретаря на община Враца
Решение на ВрОС

 

 

Делото "Юрий Иванов срещу Агенция за държавен вътрешен финансов контрол"
През март 2001г. г-н Юрий Иванов, председател на Сдружение "Обществен барометър" подава писмено заявление до директора на АДВФК, гр. Сливен, с което иска да му бъдат предоставени копия от два ревизионни акта - за извършена ревизия в Колеж и Инженерно-педагогически факултет към ТУ - София през 1999г. Решение на ВАС V отделение отменя решението на СГС от 04.03.02 г. и вместо него отменя отказа на директора на АДВФК и връща преписката на аминистративния орган за ново произнасяне съобразно указанията на съда. Решението не подлежи на обжалване. Повече информация за делото...

Документи по делото:

Отказ на АДВФК
Жалба до СГС чрез директора на АДВФК - София
Писмена защита до СГС
Писмени бележки от адв. Кашъмов
Решение номер 109 на СГС, отхвърля жалбата
Касационна жалба до ВАС
Писмени бележки по а.д 5246/02 г.
Решение ном. 10539 ВАС V отделение

 


Делото "Български хелзинкски комитет срещу Главния прокурор"
В началото на месец септември (30.08.2000г.) Сдружение "Български хелзинкски комитет" (чрез г-н Красимир Кънев) подаде писмено заявление за информация, подготвено от юристите на ПДИ до Главния прокурор на основание чл. 24, ал. 3 във вр. с ал. 1 от ЗДОИ, с искане за предоставяне на сведения относно броя на заведените в прокуратурата сигнали и жалби за етническа и расова дискриминация за последните години (има ли такива, какъв брой е постъпил, за кои етнически групи и какви действия са извършени от органите на прокуратурата по тях). На 11.10.2000 г. г-н Кънев подаде второ по ред заявление до ГП, с което повторно поиска достъп до същите сведения. Повече информация за делото ...

 

 

Делото "Сдружение "За Земята" срещу Министерство на околната среда и водите"
Полина Кирева, представител на екологично сдружение "За земята", иска да получи копие от протокол на заседание на Висшия експертен екологичен съвет към МОСВ. Случаят е интересен и поради връзката си с нашумелият през октомври'2000г. "Проект Горна Арда" и аферата със строежа на голямата каскада (три язовира с обем 320 куб.м., предназначени да произвеждат 440 млн.киловатчаса ел.енергия годишно). Достъпът до информация по отношение на тази важна сделка е безспорно от значим обществен интерес. Повече информация по делото ...

Документи по делото:

Заявление за достъп до информация
Отказ за предоставяне на информация на МОСВ
Повторно заявление до МОСВ
Жалба срещу мълчалив отказ
Определение на ВАС - 3 чл. за прекратяване
Частна жалба срещу определението на ВАС
Определение на ВАС - 5 чл. състав

 

Делото "Йордан Стаменов Лазов срещу Министерството на околната среда и водите"
На 20.03.01г. Йордан Стаменов Лазов, подава писмено заявление до МОСВ с искане да му бъдат предоставени копия от констативни актове и наказателни постановления, издадени в рамките на административно-наказателно производство, при което се санкционира общинска фирма в Дупница. Поскани са и други документи, изброени в заявлението. С решение от 18.12.2001 г. ВАС, 5-то отделение отменя решението на МОСВ и задължава органа да предостави исканата информация. Можете да прочетете решението както и подробно описание.

Документи по делото:

 Заявление за достъп до информация
Второ заявление за достъп до информация
Решение за отказ за предоставяне на достьп до информация
Жалба до ВАС срещу решението за отказ
Решение 9822 на ВАС
Трето заявление за достъп до информация
Таблица с изброяване на актовете и нарушенията от РИОСВ
Таблица с изброяване на актовете и нарушенията от МОСВ
Отговор от зам.министъра на МОСВ
Писмо-препоръка на ПДИ до МОСВ
Отговор на зам.министъра на писмото на ПДИ
Писмо на г-н Лазов до МОСВ
Молба до ВАС за налагане на глоба на Министъра на МОСВ 

 

 

Делото "Кирил Караиванов срещу Министъра на финансите"
На 21.05.2001г. г-н Караиванов подава писмено Заявление за достъп до обществена информация до Министъра на финансите, с искане да му бъде предоставено копие от ревизионен акт на ЕООД. След получаване на писмено известие (от 19.12.00г.), съдържащо отказ да му бъде предоставено копие от искания от него протокол-ревизионен акт, г-н Караиванов подава жалба срещу отказа. Можете да прочетете решението по делото както и подробно описание.

Документи по делото:

Заявление за достъп до информация
Отговор на АДВФК, съдържащ отказ за предоставяне на информацията
Жалба до ВАС срещу мълчалив отказ на Министъра на Финансите
Служебна бележка от АДВФК до Министерството на Финансите
Писмени бележки по делото от адв. Александър Кашъмов
Писмени бележки от Министъра на Финансите
Решение на ВАС номер 1826
Касационна жалба срещу решение 1826
Писмени бележки от адв. Александър Кашъмов
Решение на ВАС - 5 чл. състав

 

 

Делото "Кирил Караиванов срещу Министърство на икономиката"
С писмено заявление от 08.12.2000г. Кирил Караиванов поискал до получи копие от протокол от заседание на Комисията по ликвидация и несъстоятелност /КЛН/ към Министерство на икономиката /МИ/, както и още два документа (Заповед № РД-26-111 от 04.08.2000г. на министъра на икономиката и Молба за обявяване в несъстоятелност, подадена от управителя на приватизирано ЕООД) от МИ. В законоустановения срок (на 19.12.00г.) получил писмо от МИ, с което му били предоставени копия на двата документа, но му било отказано предоставянето на копие от протокола от заседанието на КПН. Писменото известие, макар и с различно наименование, представлява решение за отказ по смисъла на чл.40, ал.1 от ЗДОИ, препятстващо правото на гражданина на достъп до обществена информация. Отказът е основан на разпоредбата на чл.13, ал.2, т.1 от ЗДОИ - ограничението на правото на достъп - служебна тайна. Подробно описание на развитието по делото.

Документи по делото:

Заявление за достъп до информация
Отговор на Министерството на икономиката - решение за предоставяне на частичен достъп
Заповед на Министъра на икономиката за откриване на производство по несъстоятелност
Жалба срещу решението на Министъра на икономиката
Писмена защита на адв. Кашъмов
Протокол от заседание от 02.05.2001г.
Определение 3595/23.05.2003г. за прекратяване на производството
Частна жалба срещу Определение 3595
Отговор на Директор на дирекция "Нормативна основа на икономиката"

 

 

Административно дело "Български Хелзинкски Комитет с/у Военно - окръжен прокурор - гр. Сливен" No. 6269/2002г.

Делото е образувано по касационна жалба на Военно - окръжен прокурор - гр. Сливен против решение № 48 от 25.04.2002г., постановено по адм. д. № 162/2001г. по описа на ОС - гр. Ямбол. С цитираното решение ЯОС отмени постановеният от Военно - окръжна прокуратура - гр. Сливен отказ за предоставяне на достъп до обществена информация на Сдружение "Български Хелзинкски комитет" - гр. София относно това колко сигнала за незаконна употреба на физическа сила и огнестрелно оръжие от страна на полицейски или военни служители са получени в Сливенската военно - окръжна прокуратура през 2000 - 2001г. и за това по колко от тях са образувани следствени дела. С касационната си жалба сливенският военно - окръжен прокурор обжалва това решение на ЯОС като материално незаконосъобразно. Изтъкнатите в жалбата съображения са, че исканата информация не била обществена по смисъла на чл. 2, ал. 1 от ЗДОИ, както и че представлявала служебна тайна и следвало достъпът до нея да се ограничи на основание чл. 7 от ЗДОИ. Първото заседания по делото беше на 21.10.2002г. и делото беше отложено поради нередовно призоваване на Сливенския военно - окръжен прокурор. Протокол от заседанието на ВАС V-то отделение четете тук (). С Решение No. 708от 28.01.2003 г. ВАС V отделение остави в сила решението на ЯОС, с което се отменя отказа на СлОП. Решението на ВАС не подлежи на обжалване.

Документи по делото:

Заявление за достъп до информация
Постановление за отказ от СлОП
Жалба до окръжен съд - Сливен срещу постановлението
Решение на Ямболския окръжен съд от 25.04.2002 г.
Протокол от заседанието на ВАС V-то отделение от 21.11.02 г.
Протокол от заседанието на ВАС V-то отделение от 13.01.03 г.
Решение No. 708 от 28.01.2003 г. ВАС V отделение

 

 

Делото "Калин Йосифов - Община Монтана"
На 06.11.2000г., с писмено Заявление, Калин Йосифов (представител на група наследници на земеделски земи), поискал копия от документи, свързани с ползвателите на тези земеделски земи (списъци по номерата на удостоверенията им и извлечения от азбучните списъци) от кмета на Община Монтана. На 27.11.2001г. кметът (преценявайки, че е приложима разпоредбата на чл.31, ал.2 от ЗДОИ) уведомява г-н Йосифов и изпраща съобщения до ползвателите, с които иска изричното писмено съгласие на тези засегнати "трети лица" за предоставяне на информацията. Двама от ползвателите на имота отказват да дадат разрешение за предоставянето на фотокопията. Повече информация по делото ...На 11.12.2002г. в СГС за втори път се гледа делото на "Сдружение за дивата природа - БАЛКАНИ" с/у директора на Изпълнителна агенция "Пътища" /ИАП/, а.д. № 882/01г. по описа на СГС ІІІ - б АО. Първоначално делото бе образувано по жалба на сдружението с/у мълчалив отказ на директора на ИАП по заявление за достъп до обществена информация. С определение от 30.10.2001г. обаче СГС прекрати производството, тъй като прие, че жалбата с/у мълчаливия отказ е преждевременно подадена. ПДИ подаде частна жалба с/у това определение на СГС и с определение № 7501 от 25.07.2002г. ВАС V - то отделение отмени обжалваното определение на СГС и върна делото за ново разглеждане. Пълният текст на определението на ВАС можете да прочетете тук (Acrobat PDF 38Кb). На заседанието на 11.12.2002г. СГС обяви делото за решаване.

 

 

Делото "Фондация "Институт за пазарна икономика" срещу НЗОК"
На 23.02.2001г. Фондация "Институт за пазарна икономика" подава писмено заявление (на основание чл. 24, ал.1 от ЗДОИ) до директора на НЗОК, с което искат да им бъдат предоставени копия от бюджетите и отчетите за 2000г. на Районните здравно-осигурителни каси; информация относно банката, избрана от НЗОК да оперира със средствата й; относно процедурата по определянето й, както и информация относно размера на вложенията на НЗОК.
В законоустановения 14-дневен срок директорът на НЗОК изпраща писмен отговор на заявлението, с който изцяло отказва да предостави достъп до поисканата информация. Повече информация за делото ...

 

 

Делото "Национално движение "Екогласност", секция Монтана срещу Дирекция "Здравна профилактика и държавен санитарен контрол"
На 07.05.2001г. Национално движение "Екогласност", секция Монтана /регионално неформално подразделение на Национално Сдружение Екогласност/, чрез своя представител Петър Пенчев, подава заявление за предоставяне на копия от протоколите от извършени от ХЕИ замервания на проникващ шум в жилищен блок в гр. Монтана. На 22.08.01г., директорът на Дирекция "Здравна профилактика и държавен санитарен контрол" отказва с Решение, като счита, че информацията попада в обхвата на чл.13 ал.2 т.1 от ЗДОИ. Повече информация за делото ...

 


На 07.05.2001 г. Български Хелсинкски Комитет (БХК) подаде заявление за достъп до обществена информация до Върховна касационна прокуратура, с което посика на основание на ЗДОИ да бъде предоставен доклада на ВКП за употребата на специанли разузнавателни средства. На 17.12.2001г. БХК получава отговор от ВКП, с който се отказва предоствянето на доклада, с мотив, че съдържащата се в него информация представлява служебна тайна. Отказът беше обжалван пред СГС в законоустановения срок. С определение СГС остави производството без движение на основание липсата на доказателства относно процесуалната дееспособност и представителната власт на сдружението. В посочения срок беше представено копие от решение за регистрация на сдружението по ЗЮЛНЦ. С ново определение съдът прекрати производството, като прие, че не са отстранени недостатъците на жалбата. Опрееделението за прекратяване беше обжалвано с частна жалба от 20.09.2002 г. пред ВАС. С Определение 868 (Acrobat PDF 48Кb) от 03.02.03 г. ВАС - тричленен състав отмени определението на СГС за прекратяване на производството по делото и върна делото на СГС за продължаване на производството. Определението не подлежи да обжалване.

 

 

Административно дело "Кирил Григоров с/у кмета на община Берковица" № 10087/2002г., ВАС V- то отделение е насрочено за 28.01.2003г. от 14,00 ч. Със заявление за достъп до обществена информация Кирил Григоров поиска от кмета на Берковица информация по 3 точки:

1. Документи за собственост на бунгало "Ашикдар", общинска собственост.

2. Документи по обявяване и провеждане на търгове и конкурси за продажба на бунгалото.

3. Оценки на вещи лица за стойността на бунгалото и терена.

Със своя заповед кмета на общината осигури достъп до посочената в т. 2 информация и е отказа тази по т.1 и 3. Крил Григоров обжалва заповедта на кмета в частта й, с която се отказва достъп до актовете за общинска собственост за обекта /т. 1 от заявлението/. С решение от 22.07.2002г. Окръжен съд - гр. Монтана отхвърли жалбата като неоснователна, тъй като прецени, че следва да намерят приложение разпоредбите на Закона за общинската собственост, Правилника за прилагането му и Закона за административното обслужване на физическите и юридическите лица, изключващи прилагането на Закона за достъп до обществена информация. Именно това решение на ОС - гр. Монтана е предмет на образуваното дело във ВАС. Протокол от заседанието от 28.01.2003 четете тук. С решение 3494/09.04.2003 ВАС остави в сила решението на Окръжен съд - Монтана, който беше счел отказа за законосъобразен.

Документи по делото:

Заявление за достъп до информация
Заповед за предоставяне на частичен достъп
Жалба срещу заповедта на кмета на Берковица
Писмена защита до окръжен съд Монтана
Решение на ОС-Монтана, отхвърля жалбата
Жалба до ВАС срещу решението на ОС-Монтана
Писмена защита от адв. Терзийски
Протокол от заседание на ВАС от 28.01.2003 година
Решение на ВАС, оставя в сила решението на ОС-Монтана

 

 

Административно дело "Сдружение на общопрактикуващите лекари - гр. Велико Търново с/у НЗОК"
No. 9504/2002 ВАС V - то отделение е насрочено за 14.01.2003г. от 14,00 ч.
Делото е образувано по жалба на Националната здравноосигурителна каса срещу решение по адм. дело № 515/2002г. на Софийски градски съд. С обжалваното решение , СГС отмени мълчаливия отказ на директора на НЗОК за предоставяне на достъп до обществена информация и го задължи да осигури достъп до поисканата от Сдружението информация. Със заявлението си за достъп до обществена информация Сдружението беше поискало да му бъде предоставено копие от заповед на Директора на НЗОК, в която са допълнени инструкции за прилагане на Националния рамков договор - 2001г. Протокол от заседанието на ВАС V-то отделение четете тук (Acrobat PDF 49Кb). С Решение на ВАС от 11.03.02 г. остави в сила решението на СГС, с което беше отменен мълчаливия отказ на директора. Решението на ВАС не подлежи на обжалване.

 

 

Административно дело 514/02г. СГС ІІІ - ж АО Сдружение на общопрактикуващите лекари- гр. Велико Търново с/у Директор на НЗОК е насрочено за 18.12.2002г. от 14,00 ч.
Това дело е последното /пето/ от делата на сдружението, водени с помощта на ПДИ с/у мълчалив отказ на директора на НЗОК. В случай, че следите информацията на страницата ни, то сигурно знаете, че тези дела бяха образувани в СГС, след като ВТОС прекрати делото, образувано по жалба на сдружението с/у мълчалив отказ на директора на РЗОК - В. Търново и го препрати на СГС, тъй като прие, че е налице мълчалив отказ на директора на НЗОК, а не на директора на РЗОК. В резултат СГС раздели делото на 5 други дела, защото подадените от сдружението заявления за достъп до информация до директора на РЗОК бяха 9 на брой. Три от тези дела са спечелени и по тях има решения, с които СГС отменя мълчаливия отказ на директора на НЗОК и го задължава да се произнесе по заявленията за достъп до информация. Четвъртото дело е обявено за решаване, но решението още не е изготвено. Има и още едно спечелено дело с/у директора на НЗОК от Фондация "Институт за пазарна икономика", отново с помощта на ПДИ, но по това дело беше отменен изричен отказ на директора на НЗОК да предостави достъп до информация.

 


"Сдружение на общопрактикуващите лекари"- гр. Велико Търново с/у НЗОК, а.д. № 510/02г. по описа на СГС ІІІ - д АО. С подкрепата на Програма Достъп до Информация сдружението спечели делото с/у мълчаливия отказ на директора на НЗОК да отговори на заявление за достъп до обществена информация. С решение от 31.07.2002г. градския съд отмени мълчаливия отказ на директора на НЗОК, призна правото на достъп до обществена информация на сдружението и върна преписката на административния орган за предоставяне на достъп до обществена информация. Пълния текст на решението четете тук (Acrobat PDF 42Кb).

 

 

Със заявление от 18.07.2002 г. Николина Колева иска да й бъде предоставен достъп до съдържанието на редакционния статут по чл.11 ал.6 от Закона за радиото и телевизията в програма "Хоризонт" на БНР.След като не получава исканата информация, подава жалба с/у мълчаивия отказ на генералния директор на БНР до СГС. На следващия ден след подаването на жалбата получава исканата информация.

 

 

Със заявление до Министъра на труда и социалната политика Страшимир Козаров иска информация за брой на регистрираните инвалиди към 31.12.2001 в Република България и сведение за трудовата заетост на инвалидите в трудоспособна възраст по вид увреждане и загуба на трудоспособност. С решение 7616/29.07.2002 г. Върховният административен съд на Република България - Пето отделение отмени отказа на министъра на труда и социалната политика да се произнесе с решение по искането на Страшимир Козаров за предоставяне на информация по подадено заявление и върна преписката на административния орган за разглеждане на заявлението при спазване указанията по настоящото дело. В изпълнение на решението на ВАС, МТСП уведоми г-н Козаров с писмо от 08.10.2002 г., че в Министерството не е изготвена и не се съхранява информация по т. 1 и 2 от заявлението и насочи заявителя към Министерството на здравеопазването и Националния Статистичски Институт, а информация по т. 3 следва да получи от ФРСИ. Заявленията са препратени до съответните институции, но отговор не е последвал.

Документи по делото:

Заявление за достъп до информация
Повторно заявление за достъп до информация
Жалба срещу мълчалив отказ на Министъра на труда и социалната политика
Решение на ВАС 3-чл. състав

 

 

На 26.06.02г. Фондация Институт за Пазарна Икономика (ИПИ) подава на основание чл.24 ал.1 от Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ писмено заявление до Министерството на образоването и науката, с което иска да му бъде предоставен достъп до обществена информация под формата на справка. В законоустановения 14-дневен срок не се получава предвиденото в Закона за достъп до обществена информация решение, което следва да се издаде от Министъра на образованието и науката, който е орган на изпълнителната власт и задължен субект по смисъла на чл.3, ал.1 от ЗДОИ. Не е получена и поисканата информация. В законоустановения срок е подадена жалба, срещу мълчаливия отказ. В деня на подаване на жалбата, информацията е получена.

 

 

Фондация "Програма Достъп до Информация" подава заявление до директора на дирекция "Информация и връзки с обществеността" към Министерски съвет с искане за копие от Правилника за организацията на работата по опазването на държавната тайна в НРБ, приет с Постановление No. 30 на МС от 1980 г. Цветелина Узунова, Директор на Дирекция "Информация и връзки с обществеността" отказва да предостави достъп до Правилника, с мотива, че той е маркиран с гриф "секретно". Срещу отказа е подадена жалба пред ВАС в законоустановения срок.

 

 

На 08.08.2002 г. Юрий Иванов подава Заявление за достъп до обществена информация до Министъра на МРРБ с искане да му бъде предоставена информация относно годишните отчетни доклади на управителя на ВиК ООД - Сливен, инж. В. Филимонов за 1999 г.; 2000 г.; 2001 г. Срещу мълчаливия отказ на Министъра е подадена жалба пред ВАС в законоустановения срок.

 

 

На 08.08.2002 г. Юрий Иванов подава Заявление за достъп до обществена информация до Директора на държавен санитарен контрол с искане да му бъде предоставена информация относно мониторинга на питейната вода в град Сливен. Освен това иска справка за параметрите на питейната вода в град Сливен по физико-химични и по микробиологични показатели. Срещу мълчаливия отказ на Директора на ДСКонтрол е подадена жалба пред СГС в законоустановения срок.

 

 

На 15.07.2002 г. Ваня Барбутова подава заявление до председателя на Сметната палата на основание ЗДОИ.С него тя иска справка за всички проверки и отдити, извършени от нейните органи на основание на Закона за Сметната палата от 1995 г /отм./ и Закона за Сметната палата от 2000 г., съдържаща названието на всеки проверяван обект. Срещу мълчаливия отказ на председателя на Сметната палата е подадена жалба пред СГС в законоустановения срок.

 

 

На 05.08.2002 г. Николай Мареков подава заявление по ЗДОИ до Министъра на финансите с искане за предоставяне на достъп до първия тримесечен доклад за дейността на консултантската компания "Краун Ейджънтс"пред Министъра. На 23.08.2002г. получава отказ за предоставяне на достъп до доклада, с мотивите, че докладът е свързан с оперативната подготовка на актовете на Министерството на Финансите и няма самостоятелно значение. Срещу отказа на Министъра на Финансите е подадена жалба пред ВАС в законоустановения срок.

Документи по делото:

Заявление за достъп до информация
Решение за предоставяне на частичен достъп
Повторно заявление с искане на достъп до отказания договор
Жалба срещу мълчалив отказ на МФ
Определение 8400 за прекратяване на производството
Частна жалба срещу определението
Определение 10180, потвърждава Определението на 3-чл. състав

 

 

На 15.05.2002 г. Росица Димитрова подава заявление на основание ЗДОИ до Министъра на Икономиката г-н Николай Василев.Със заявлението тя иска да и бъде предоставен достъп до документацията по сделката за приватизация на "Екотерминженеринг" ЕООД под формата на преглед на документацията. На 10.06.2002 г. е подадена жалба до ВАС срещу мълчалив отказ на Министъра. В резултат на жалбата, г-жа Димитрова получава писмо за уточняване предмета на искането си. На 19.06.2002 г. гражданката уточнява искането си. Не получава отговор и подава жалба срещу мълчаливия отказ на Министъра. Делото е насрочено за 08.10.2002 г. Ден преди делото й е предоставен достъп (под формата на преглед) до три папки с документи по заявлението й. В съдебното заседание е заявила, че е получила частичен достъп и делото е било прекратено с определение. Същото определение е обжалвано с частна жалба от г-жа Димитрова.

Документи по делото:
Заявление за достъп до информация
Жалба срещу мълчалив отказ на Министъра на икономиката
Писмо с искане за уточнение на заявлението
Уточнение на заявлението

 

На 26.06.2002 г. Фондация "Институт за Пазарна икономика" подава заявление на основание на ЗДОИ до изпълнителната агенция по заетостта, с което иска достъп до обществена информация под формата на справка. Срещу последвалия мълчалив отказ е подадена жалба до СГС в законоустановения срок.
 

 

Административно дело № 2379/02г., СГС ІІІ - ГАО "Светлана Ганевска с/у Директора на "Национален учебен комплекс по култура с лицей за изучаване на италиански език и култура с участието на република Италия". Делото е образувано по жалба на Светлана Ганевска с/у мълчалив отказ на Директора на "Национален учебен комплекс по култура с лицей за изучаване на италиански език и култура с участието на Република Италия". Повече информация четете тук.

 

 

На 15.10.02 журналистът от вестник Дневник Христо Христов е подал заявление до Министъра на вътрешните работи, с което поискал да му бъде предоставен достъп до литерните дела на радио "Свободна Европа", радио "Дойче веле" и радио ББС въвъ връзка с проучване на материали, свързани с българския писател Георги Марков, който в периода 1970-1978 е работил и сътрудничил на трите радиостанции. Информацията се съдържа в документи от архивните фондове на МВР и е необходима за журналиста за да бъде включена в книга, чието издаване подготвя. На 28.11.2002срещу мълчалив отказ на министъра на вътрешните работи е подадена жалба до ВАС.
Със заявление за достъп до информация Програма Достъп до Информация поиска от директора на Дирекция "Информация и връзки с обществеността" да предостави копие от Правилника за организацията на работата по опазването на държавната тайна в НРБ, приет с постановление № 30 на МС от 1980г. МС отказа предоставянето на копие от правилника, тъй като той бил маркиран с гриф за сигурност "Секретно". Този отказ на МС е предмет на настоящото дело във ВАС, образувано по жалба на ПДИ. Съдебното заседание беше на 28.01.2003г. и съставът на съда, след като счете делото за изяснено го обяви за решаване. С определение по хода на делото от 27.03.2003г. обаче ВАС V- то отд. отмени определението си от 28.01.2003г. Мотивът на директора на Дирекция "Информация и връзки с обществеността", за отказ да предостави копие от Правилника за организацията на работата за опазване на държавната тайна в НРБ, е че същият е маркиран с гриф за сигурност "секретно". В тази връзка съдът е преценил, че за правилното решаване на делото е необходимо да упражни правомощието си по чл. 41, ал. 3 от Закона за достъп до обществена информация като поиска от МС доказателство за засекретяването на документа. По тази причина с новото определение съдът изисква от МС да представи правилника, за да се произнесе в закрито заседание по законосъобразността на маркирането с гриф за сигурност, след което делото ще бъде насрочено отново в открито заседание. Пълният текст на определението четете тук.

 

 

Административно дело 3201/2002г. "Институт за Пазарна Икономика срещу Междуведомствения съвет по експортно застраховане (МСЕЗ) към Българска агенция за експортно застраховане (БАЕЗ)" е насрочено за 06.03.2003 г. от 10:00 ч.На 22.08.2002 г. е подадено заявление от името на ИПИ до МСЕЗ към БАЕЗ, с което се иска да бъде предоставен достъп до обществена информация под формата на справка относно броя постъпили предложения предложения за застраховане на плаштания по договори за износ за 2000, 2001 и 2002, както и друга информация за дейността на агенцията. Получен е отказ, в който е посочено, че БАЕС не е задължен субект по реда на ЗДОИ и поради това информация няма да бъде предоставена. Срещу отказа за предоставяне на информация е подадена жабла до СГС. Изложените в нея мотиви са, че МСЕЗ е публичноправен субект, тъй като е овластен от закон да упражнява властнически правомощия и поради това е задължен да предоставя достъп до информация по реда на ЗДОИ. Делото се гледа на 06.03.03 г. и беше отложено за 25.06.03г. от 10:00 ч.

 

 

На 04.07.2002 г. Дияна Бончева в качеството си на главен редактор на Ямболския вестник "Тунджа" подава заявление до Сметната палата, с което иска достъп до наличната информация относно декларациите за имотно състояние, съхранявани в публичния регистър на Сметната палата на апелативния прокурор Йордан Иванов в качеството му на член на ВСС. На 22.07 получава уведомление от председателя на СП за конкретизиране на искането си. Журналистката изпраща писмо, с което уточнява предмета на исканата информация. Въпреки това, в предвидения едномесечен срок от Закона за публичност на имуществото на лица заемащи висши държавни длъжности не получава отговор. Подадена е жалба до СГС срещу мълчалив отказ мълчалив отказ на председателя на СП. Делото е насрочено за 28.05.2003 г.

 

 

На 03.12.2002 г. бе първото заседание по делото на Ивайло Ганчев с/у Министъра на образованието и науката. Делото е а.д. 8518/2002г. по описа на ВАС V - то отделение. Съдът отложи и насрочи делото за 18.02.2003г., като даде указания на ответника в 7 дневен срок да вземе категорично становище по въпроса съществува ли и къде се намира, ако отговорът е положителен, заповед или друг акт на министъра за отдаване на част от коридора на министерството за рекламни цели на частно лице. Също така съдът указа на ответника, ако такава заповед на министъра съществува и тя е в министерството, то да бъде представено копие от нея в същия 7 дневен срок. Можете да прочетете описание на случая и протоколаот съдебното заседание.

 

 

На 02.10.2002 г. Кирил Терзийски, юрист от ПДИ подава заявление до Министъра на Финасите, като иска достъп до копие от договора между българското правителство и британската консултантска фирма "Краун Ейджънтс". В случай, че договора съдържа засекретени части, г-н Терзийски иска да му бъде предоставен частичен достъп до информация, като бъдат заличени клаузите, представляващи защитена със закон тайна. На 17.10.2002г. получава решение за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация на Министъра на финансите. В решението си Министърът на финансите твърди, че поисканата информация е класифицирана информация, представляваща държавна тайна, а като основание за отказа е посочена разпоредбата на чл. 37, ал. 1, т. 1 от Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/. На същото основание Министърът на финансите отказва и частичен достъп до исканата информация. Това решение на Министъра на Финансите е обжалвано пред ВАС.

 

 

На 02.10.2002 г. Дияна Георгиева, главен редактор на в. Тунджа подава заявление за достъп до информация до Ямболския районен съд, с което иска да й бъде предоставена наличната информация по наказателно дело от общ характер No. 290/2002 г. грещу Михаил Тодоров. Според ЯРС обаче, достъп до поисканата информация не може да бъде предоставен, защото в случая бил приложим НПК и Наредба 28/1995 г. на Министерството на Правосъдието. Според ЯРС цитираната наредба урежда условията, при които преписи, извлечения от дела и цели такива могат да бъдат предоставяни на трети лица. Отказът на съда да предостави информация е обжалван пред ЯОС.

 

 

На 31.05.2002г. д-р Заеков подава заявление за достъп до обществена информация до НЗОК, с което иска да му бъде предоставена "Методика за оценка на изпълнението на програмите за здравни приоритети по Национален рамков договор- 2002 и корекция на изплатените на общопрактикуващите лекари месечни суми". На 07.08.2002г. д-р Заеков получава писмен отказ от Директора на НЗОК на основание чл. 37 ал.1 т.1 във връзка с чл. 13 ал.2 т.1 от Закона за достъп до обществена информация. Според Директора на НЗОК поисканата информация е свързана с оперативната подготовка и изпълнение на чл. 26 ал.2 от Договора за оказване на първична извънболнична медицинска помощ /който договор е сключен от търсещия информация като ЕТ "АИППМП - Д-Р ДИМИТЪР ЗАЕКОВ" с НЗОК/ и чл. 211 ал.7 от НРД- 2002, няма самостоятелно значение и е предназначена за служителите на НЗОК и РЗОК. Така формулираният отказ е обжалван от д-р Заеков пред СГС.

 

 

На 02.07.2002 г. Таня Александрова, репортер във в. Конкурент - Враца, подава заявление до директора на РЗОК - Враца, с искане за предоставяне на достъп до документи, свързани със сключване на договори между РЗОК и частните медицински медицински центрове в града "Св. Ана" и "Алпико". Срещу последвалия мълчалив отказ е подадена жалва пред ВрОС. Очаква се решение на първоинстанционния съд.

 

 

На 10.02.2003г. БХК подава заявление с искане за достъп до обществена информация до Военноокръжния Прокурор - гр. София на основание чл. 24, ал. 1 от ЗДОИ, с което е поискано копие от годишния отчет на ВАП - София за 2002г. В заявлението е посочено, че в случай, че не е възможно да бъде предоставено съдържанието на целия доклад, БХК иска да му бъде предоставено описание на 11 случая на убийства, извършени от полицаи и военни в изпълнение на служебните им задължения, споменати в публикация във в."24 часа" от 7 февруари 2003г. Впоследствие, в БХК беше получено уведомление за отказ да бъде предоставен достъп до поисканата информация изх. № 190/14.02.2003г. по описа на ВАП - София. В него се посочва, че поисканата информация не може да бъде предоставена, тъй като "тя засяга интересите на други лица и няма тяхното изрично писмено съгласие за предоставяне на същата по смисъла на чл.37, ал.1, т.2 от ЗДОИ". Отказът е обжалван пред СГС.

 

 

На 16.04.2002 г. ИнфоЕкоКлуб Враца подава заявление до Регионалната Дирекция за Национален Строителен контрол (РДНСК) - Враца, с което са поискани копия на издадени разрешения и документи, свързани с бензиностанция на Лукойл - България, намираща се в квартал 44а по плана на град Враца. В отговор е получено писмо от началника на РДНСК, в което е посочено, че информацията не следва да бъде предоставена по реда на ЗДОИ, тъй като става въпрос за административно-техническо обслужване. Подадена е жалба срещу отговора на началника на РДНСК. На 27.12.2002 г. ВрОС отмени отказа и върна преписката за ново произнасяне, при спазване изискванията на ЗДОИ.