Анотации на дела 2021 г.

Тук ще намерите информация за дела, водени с подкрепата на ПДИ, по които има произнасяне от страна на съда в полза на жалбоподателите през 2021 г. Делата са представени под формата на описание на подаденото заявление, получения отговор и решението на съда. Приложени са и копия от съдебните решения.
 
Още информация за делата, водени с подкрепата на ПДИ през 2021 г. може да намерите в секцията Новини.
 
 
1.      Божидар Божанов (София) с/у Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ)
 
Със заявление от 29 април 2020 Божидар Божанов иска от АПИ да му бъде предоставен достъп до информация за преминалите автомобили за периода март-април 2019 и март-април 2020 през камерите за автоматично преброяване на изходите на София. Информацията е поискана от заявителя във връзка с въведеното на 13 март 2020 извънредно положение и някои конкретни противоепидемичните мерки като забраната за влизане и излизане от територията на София град на всички автомобили, въведена със заповед на министъра на здравеопазването от 16 април 2020.
 
Председателят на УС на АПИ отказва с мотиви, че исканите данни още не са преминали допълнителна обработка, за да са обществено достъпни, а когато преминат такава, ще бъдат публикувани на страницата на АПИ.
 
С Решение № 300/18.01.2021 г. на АССГ отказът е отменен и преписката е върната на председателя на УС на АПИ за ново произнасяне по заявлението с указания по тълкуването и прилагането на закона. Съдът приема, че обжалваното решение не съдържа посочени правни основания по ЗДОИ за отказ да се предостави заявената информация, нещо повече - налице е противоречие между диспозитив и мотиви /мотивите са за отказ, а диспозитивът е за предоставяне на пълен достъп/.           

2.      Радослав Чалев (София) с/у Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК)
 
Със заявление от 24 септември 2020 е поискана информация за дейността на ДНСК по контрола върху строителството на строежите от първа, втора и трета категория в периода от 1 януари до 30 юни 2020, структурирана в 4 точки.
 
С решение от 8 октомври гл. секретар на ДНСК отказва с мотив, че исканата информация е служебна и достъпът до нея е ограничен на основание чл. 13, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ, а и в нея се съдържат лични данни, които са защитени.
 
С Решение № 1126/23.02.2021 г. на АССГ отказът е отменен и преписката е върната на гл. секретар на ДНСК за ново произнасяне по заявлението с указания по тълкуването и прилагането на закона. Съдът приема, че търсената информация по т. 1 и т. 2 от заявлението попада в обхвата на служебната, тъй като тя е създадена по повод издаването на актове съобразно компетентността на ДНСК като контролен орган върху строителството. В случая не е само не е налице нито едно от основанията за ограничаване на достъпа, но е налице надделяващ обществен интерес за предоставяне на информация.            
 
3.      Радмила Ковачева (Исперих) с/у Министерство на околната среда и водите (МОСВ)
 
Със заявление от м. декември 2020 Радмила Ковачева иска от МОСВ да й бъде предоставена информация за 5 (пет) броя сертификати по Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), издадени на 27 юли 2020 от МОСВ на „Феста делфинариум“ ЕООД за делфините в Делфинариума във Варна.
 
МОСВ провежда процедура за търсене на съгласие от трето лице - „Феста делфинариум“ ЕООД, но не получава отговор със становище дали дружеството е съгласно или не да се предостави достъп до исканата информация. С решение от 5 януари 2021 гл. секретар на МОСВ отказва достъп до исканата информация с мотив, че сертификатите представляват информация, свързана с оперативна подготовка на актове на министъра на околната следа и водите, която няма самостоятелно значение (основание за отказ по чл. 13, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ).
 
С Решение № 26 от 15.03.2021 на Административен съд – Разград отказът е отменен и преписката е върната на административния орган за ново произнасяне по заявлението с указания по тълкуването и прилагането на закона. Съдът приема, че отказът за предоставяне на поисканата информация е незаконосъобразен, тъй като основанието за отказ по чл. 13, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ е неприложимо към официалната обществена информация, каквато представляват сертификатите по ЗБР.            
 
 
4.      Мила Чернева (в. „Капитал“) с/у Националната служба за охрана (НСО)
 
Със заявление от м. януари 2020 Мила Чернева иска да й бъде предоставен достъп до следната информация:  
  1. Всички договори за безвъзмездно временно ползване на автомобили, предоставени от субекти, външни за НСО и
  2. Моделът автомобил, дата на сключване на договора, срока на договора и конкретния субект по т. 1.

Началникът на НСО отказва да предостави достъп до цялата искана информация с неясни мотиви за защита на класифицирана информация на основание чл. 37, ал. 1, т. 1 от ЗДОИ.
 
С Решение № 2687/21.04.2021 г. на АССГ отказът е отменен и преписката е върната на НСО за ново произнасяне по заявлението с указания да се предостави информацията от заявлението, която не е класифицирана (ако касае трети лица, да се търси съгласието им); а по отношение на класифицираната информация - да се направи преценка за предоставяне на частичен достъп.
 
 
5.      Таня Петрова (в. „Сега“) с/у „Автомагистрали“ ЕАД
 
Със заявление от м. октомври 2020, чийто предмет е уточнен в началото на м. декември (след искане от „Автомагистрали“ ЕАД), е поискан достъп до информация, описана в четири точки, свързана с три договора между МРРБ/ Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) и „Автомагистрали“ ЕАД за изграждане на Автомагистрала „Хемус“.
 
Изпълнителният директор на „Автомагистрали“ ЕАД предоставя частичен достъп до обобщена справка за общите три авансови плащания и изпълнения по трите основни договора между Агенция „Пътна инфраструктура“ и „Автомагистрали“ (т. 2 от заявлението), но отказва достъп до списъка на всички сключени договори между „Автомагистрали“ и реалните изпълнители, както и до списъците на плащанията по тези договори. Също така отказва достъп до самите договори, както и информация дали се планира сключването на нови договори за изпълнение. Изпълнителният директор твърди, че причината е изричното писмено несъгласие на контрагентите (третите лица).
 
С Решение № 3032/11.05.2021 г. на АССГ частичният отказ по т. 1, 2 и 3 от заявлението е отменен и преписката е върната на ответника за изрично произнасяне с указания по тълкуване и прилагане на закона. Съдът приема, че с отговора си по заявлението, директорът на „Автомагистрали“ ЕАД е предоставил информация само по т. 4 от заявлението и без да е формулирал изричен диспозитив за отказ, по същество е отказал предоставяне на заявената информация по т. 1 и т. 3 и частично по т. 2.
 
6.      Спас Спасов (в. „Капитал“) с/у „Транспортно строителство и възстановяване“ ЕАД („ТСВ“ ЕАД)
 
Със заявление от 29 октомври 2020 е поискана справка за договорите с подизпълнители и копия от договорите с подизпълнители, сключени по споразумение между Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ) и „ТСВ“ ЕАД за удълбочаване на каналите на Пристанище Варна.
 
Изпълнителният директор на „ТСВ“ ЕАД отказа да предостави достъп до исканата информация с мотиви, че исканата информация представлява търговска тайна и засяга интересите на трето лице –ДППИ, което е изразило изрично несъгласие за предоставяне.
 
С Решение № от 18.05.2021 г. на Административен съд – Варна отказът е отменен и заявлението изпратено на директора на ТСВ за ново произнасяне с указания по тълкуване и прилагане на закона. Съдията приема, че както ДППИ, така и „ТСВ“ ЕАД са публични организации по смисъла на §1, т. 4, б. “а“ и б. “в“ ДР ЗДОИ, вр. чл. 5, ал. 2, т. 4 от Закона за обществените поръчки – тъй като са обект на управленски контрол от страна на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, имащ качеството на възложител.    
     
7.      Драгомир Гелев (София) с/у Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ)
 
Информацията за състоянието и поддръжката на мост над река Владайска, в участъка между Княжево и Владая е поискана със заявление от м. февруари 2021.
 
С отговора по заявлението председателят на Управителния съвет (УС) на АПИ предоставя частичен достъп до информация – предоставя информация за действията по поддръжка на съоръжението и отказва последния доклад от проверка на състоянието на същото с посочване на чл. 13, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ.
 
С Решение № 3952/16.06.2021 г. на АССГ отказът е отменен и преписката е върната на УС на АПИ за ново произнасяне по заявлението. Съдът намира, че информацията, съдържаща се в доклада, изготвен от Института по пътища и мостове към АПИ няма характера на мнения и препоръки, изготвени от или за органа.  
       

8.      Лозан Панов (ВКС) с/у Инспектората на Висшия съдебен съвет (ИВСС)
 
Със заявление от началото на 2021Лозан Панов иска от ИВСС да му бъде предоставен достъп до три доклада и три протокола от проверки срещу него в качеството му на председател на ВКС.
 
С Решение № 2 от 10.02.2021 главният инспектор на ИВСС предоставя извлечения от протоколите и отказва  достъп до пълните протоколи и докладите с мотиви, че представляват подготвителна информация без самостоятелно значение и засягат интересите на трети лица, които са изразили изрично несъгласие за предоставянето им. В решението е посочено още, че тази информация представлява „служебна тайна“.
 
С Решение № 4776/16.07.2021 г. на АССГ отказът е отменен и преписката е върната на ИВСС за ново произнасяне по заявлението с указания за предоставяне на пълен достъп до исканата информация. Съдът намира за незаконосъобразен отказът с мотив липса на съгласие от трети лица и посочва, че ответникът не е доказал маркиране на информацията с гриф за сигурност.          
 
 
9.      Красен Николов (Mediapool) с/у Министерство на правосъдието (МП)
 
Със заявление от 12 февруари 2021 е поискана информация за списъка на лицата (с изрично посочени имена), които са получили българско гражданство за особени заслуги от 2005 година досега, както и информация за особените им заслуги.
 
Отказът е с мотиви, че тази информация представлява защитени лични данни, поради което същата няма характер на обществена информация и не следва да се предоставя по реда на ЗДОИ.
 
С Решение № 5904/19.10.2021 г. на АССГ отказът е отменен и преписката върната на МП за предоставяне на достъп до исканата информация. Съдът приема, че исканият списък за лицата, които са получили българско гражданство за особени заслуги от 2005 г. досега, както и информация за техните особени заслуги към България, е следвало да бъде предоставена на заявителя, при спазване на изискванията на закона, а именно невъзможност за пълната им идентификация, чрез прикриване на индивидуализиращите данни за всяко едно от тях.          
 
10.  Доротея Дачкова (в. „Сега“) срещу Върховна касационна прокуратура (ВКП)
 
Информацията е поискана със заявление от 3 юни 2021 и конкретно касае:    
  1. Списък на делата, които прокуратурата е изпратила или ще изпрати до Европейската  прокуратура (ЕППО) преценявайки,  че  са  от  нейната компетентност, съдържащ номера на всяко дело, както и наблюдаващата го към момента прокуратура и
  2. Изпратен ли е такъв списък на ЕППО и ако не – защо.

С решение от 8 юни 2021 заместник главен прокурор към ВКП отказва да предостави достъп до информацията по т. 1 от заявлението с мотив, че тази информация подлежи на предоставяне по реда на чл. 198 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) единствено с разрешение на наблюдаващия прокурор, защото  номерата на делта идентифицирали „самите досъдебни  производства“. Освен това,  според  решението,  от тази информация гражданите  не  могат  да  си съставят  мнение  за дейността на задължения субект. По втория въпрос е предоставена информация, че такъв списък е бил изпратен на Европейската прокуратура.  
 
С Решение 6882/22.11.2021 на АССГ частичният отказ е отменен и преписката е върната на ВКП за ново произнасяне по т. 1 от заявлението с указания по тълкуване и прилагане на закона. Съдът намира за незаконосъобразен мотивът на ВКП, че за достъп до информация за делата, изпратени на Европейската прокуратура, е приложима процедура по специален закон – чл. 198 от НПК.