Анотации на дела 2018 г.

Тук ще намерите информация за дела, водени с подкрепата на ПДИ, по които има произнасяне от страна на съда в полза на жалбоподателите през 2018 г. Делата са представени под формата на описание на подаденото заявление, получения отговор и решението на съда. Приложени са и копия от съдебните решения.
Още информация за делата, водени с подкрепата на ПДИ през 2018 г. може да намерите в секцията Новини: http://www.aip-bg.org/cases/Новини/.
 
1. Господари на ефира срещу кмет на Община Благоевград
 
В началото на 2016 г. „ГЛОБАЛ ФРЕЙМ” ООД – продуцент на ТВ предаването „Господари на ефира”, подават заявление до кмета на Община Благоевград, с което искат копие от договор, сключен от община Благоевград през 2012 г., за предоставяне на общински имоти - петна, за поставяне на търговски обекти от веригата Lafka. Параметрите на исканата информация са за броя на предоставените петна, финансовите условия и конкретно начина на определяне на петната при сключване на договора и неговия срок. Първоначално кметът удължава срока за произнасяне за търсене на съгласие на трето лице, а впоследствие с решение от м. февруари 2016 г. предоставя частичен достъп, тъй като третото лице изрично е отказало предоставяне на договора в цялост. С решение от м. юни 2016 Административен съд – Благоевград отменя частичния отказ и задължава кмета на Благоевград да предостави договора в цялост като приема, че е налице надделяващ обществен интерес за предоставяне на тази информация. Решението на съда е атакувано от кмета с касационна жалба до ВАС. С решение от м. септември 2018 г. ВАС оставя в сила решението на първата инстанция. Съдиите приемат, че първоинстанционният съд правилно е приел, че аргументите на задължения субект, базирани на отказа на контрагента по договора, не оборват презумпцията на § 1, т. 5 от ДР на ЗДОИ, поради което не могат да бъдат противопоставени и да преодолеят обществения интерес. Съдът правилно се е позовал на § 1, т. 5, б. "е" от ДР на ЗДОИ, съгласно който не представляват "производствена или търговска тайна" факти, информация, решения и данни, свързани със стопанска дейност, чието запазване в тайна е в интерес на правоимащите, но е налице надделяващ обществен интерес от разкриването й. До доказване на противното обществен интерес от разкриването е налице, когато тя е свързана със страните, подизпълнителите, предмета, цената, правата и задълженията, условията, сроковете, санкциите, определени в договори, по които едната страна е задължен субект по чл. 3 от ЗДОИ, какъвто безспорно е кметът на община Благоевград. Решението на съда е окончателно. В края на септември кметът на Благоевград предоставя на „Господари на ефира“ исканата информация в цялост.
 1. Решение № 889/20.06.2016 г. на Административен съд – Благоевград по а.д. № 153/2016 г., съдия Марияна Мицева;
 2. Решение № 10748/04.09.2018 г. на ВАС, Пето отделение по а.д. № 10191/2016 г., съдия-докладчик Здравка Шуменска


2. Сдружение „България без дим“ с/у Министерство на здравеопазването
 
В края на 2016 г. Сдружение „България без дим“ подава заявление до Министерство на здравеопазването (МЗ), с което иска информация за състава и свършеното от работната група, която подготвя промени в Закона за здравето (ЗЗ) с цел подобряване контрола по спазване забраната за тютюнопушене на закрити и някои открити обществени места. Главният секретар на МЗ отказва да предостави достъп до търсената информация с мотив, че същата е свързана с оперативна подготовка и няма самостоятелно значение. С решение от м. март 2017 г. АССГ отменя отказа като приема, че информацията за структурата, състава и свършеното от работната група има самостоятелно значение, тъй като предоставянето на тази информация ще помогне да бъде формирано мнение относно представителството на различните структури в работната група – публичноправни и частноправни, респективно за резултатността от дейността й. Решението на съда е атакувано от главния секретар на министерството с касационна жалба до ВАС. С решение от м. октомври 2018 г. ВАС оставя в сила решението на първата инстанция. Съдиите приемат за правилни изводите на първата инстанция, че исканата информация представлява служебна обществена информация, която има самостоятелно значение, поради което отказът на основание подготвителна информация с несамостоятелно значение по чл. 13, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ е неоснователен. Съдът приема и че административният орган задължително е следвало да извърши преценка за липса или наличие на надделяващ обществен интерес по отношение на исканата информация. Решението е окончателно.
 1. Решение № 1988/24.03.2017 г. на АССГ, Второ отделение, 48 състав по а.д. № 12539/2016 г., съдия Калина Пецова
 2. Решение 11625/02.10.2018 г. на ВАС, Пето отделение по а.д. № 6497/2017 г., съдия-докладчик Анна Димитрова


3. Елена Христова срещу Министерство на икономиката
 
През м. септември 2016 г. Елена Христова (гр. София) иска от министъра на икономиката достъп до информация от Регистъра за нередности, поддържан от управляващия орган по ОП „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“, а именно заявителката иска да получи регистрирани през 2016 г. нередности - дата на сигнала, описание на нарушението, етап на проверката, предприети действия (ако има такива) и заключение (ако има такова). Заместник-министърът на икономиката отказва достъп до исканата информация. В отказа е отбелязано, че системата (част, от която е регистърът) е разработена по начин, който не позволява извършване на справка от външен потребител. Посочено е, че по силата на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) и Наредбата за администриране на нередности по Европейските структурни и инвестиционни фондове информацията в регистъра се ползва само от определени длъжностни лица във всеки управляващ орган и от органите, осъществяващи проверки и контрол. На последно място в отказа е посочено, че информацията от регистъра е с ограничен достъп, тъй като същата представлява служебна обществена информация, свързана с оперативната подготовка на актовете на управляващия орган. С решение м. януари 2018 г. ВАС отменя отказа и връща преписката на министъра на икономиката за ново произнасяне със задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона. Съдебният състав приема, че в случая не се касае до информация, свързана с оперативна подготовка на актове на администрацията, а се иска информация, която органът е длъжен да създава и съхранява по повод дейността си по управление на средства от Европейските структурни и информационни фондове (ЕСИФ), което управление следва да се осъществява при осигуряване на публичност и прозрачност по силата на чл. 2 от ЗУСЕСИФ. Основанието за отказ по чл. 13, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ е неприложимо, тъй като исканата информация не съдържа мнения, препоръки, становища и консултации, при което същата не попада в категорията на посочените в цитираната разпоредба от ЗДОИ. Магистратите приемат, че и другият довод, с който е отказана информацията (информацията в регистъра за нередности се ползва само от определени длъжностни лица във всеки управляващ орган и от органите, осъществяващи проверки и контрол) също е неоснователен, тъй като в Наредбата за администриране на нередности по Европейските структурни и информационни фондове не се съдържа забрана за предоставяне на информацията от регистъра на лица извън управляващите и контролни органи. Следователно достъпът до тази информация е свободен и се осъществява по реда на ЗДОИ. Решението е влязло в сила, информацията е предоставена.
 1. Решение № 318/09.01.2018 г. на ВАС, Пето отделение по а.д. № 12383/2016 г., съдия-докладчик Илиана Славовска


4. Зорница Маркова срещу Министерство на икономиката
 
През лятото на 2016 г. Зорница Маркова (в. „Капитал“) подава заявление до министъра на икономиката, с което иска да й бъде предоставен достъп до кореспонденцията между Министерство на икономиката (МИ) и търговските дружества, в които то е принципал, относно това какви парични средства и в кои банки са депозирали държавните органи и държавните предприятия през 2009 и 2010 г. Министърът на икономиката отказва да предостави достъп до исканата информация с мотив, че същата не е обществена и ЗДОИ не е приложим за достъп до нея. Първоначално ВАС оставя жалбата без разглеждане като просрочена и прекратява делото, но впоследствие това определение на ВАС е отменено от петчленен състав на съда и делото е върнато за продължаване на действията по него. При новото разглеждане от тричленен състав съдът се произнася по съществото на правния спор. С решение от м. октомври 2018 г. ВАС отменя отказа и връща преписката на министъра на икономиката за ново произнасяне с указания по тълкуването и прилагането на закона. Съдиите приемат, че без съмнение кореспонденцията на Министерство на финансите (МФ) и Министерство на икономиката и енергетиката (МИЕ)[1], а в последствие и тази на МИ с дружествата, в които последното е принципал и е по повод предоставяне на информация относно това какви парични средства и в кои банки са депозирали държавните органи и държавните предприятия към 31.09.2009 г. и съответно към 31.03.2010 г. е дейност по изпълнение на задълженията на администрацията в МИ, при което неправилно органът приема, че същата не е обществена информация, доколкото от характера ѝ следва, че тя притежава характера и белезите на служебна обществена информация. Решението подлежи на обжалване.
 1. Решение № 12927/24.10.2018 г. на ВАС, Пето отделение по а.д. № 11138/2016 г., съдия-докладчик Илиана Славовска


5. Иван Петров срещу Център за градска мобилност
 
През м. ноември 2015 г. Иван Петров (гр. София) подава заявление до Центъра за градска мобилност (ЦГМ), с което иска копие от инструкцията за проверка на пътниците в столичния градски транспорт. Изпълнителният директор на ЦГМ отказва информацията. Като фактическо основание за отказ в решението е посочено, че исканата информация е служебна обществена информация, свързана с оперативната дейност на дружеството. Едновременно с това е посочено, че информацията не е обществена по ЗДОИ. Като правно основание за отказа е посочен чл. 37 от ЗДОИ. С решение от м. май 2016 г. АССГ отменя отказа и връща преписката на директора на ЦГМ с указания за предоставяне на достъп. Съдът приема, че изложените в отказа мотиви са неоснователни, вътрешно противоречиви, лишени от правно основание и като цяло ирелевантни по отношение на спора. Според съда решението за отказ е лишено от правно основание, тъй като отказът е мотивиран с разпоредбата на чл. 37 от ЗДОИ, която в първата си алинея има три хипотези, нито една от които не съвпада с изложените фактически основания за достъп. Изложените мотиви, че исканата информация е служебна и свързана с оперативната дейност на дружеството, не съществуват във въпросната разпоредба като основания за отказ. По този начин е налице противоречие в посоченото правно основание с изложеното от фактическа страна, поради което отказът се явява лишен изобщо от правно основание за издаването му. Срещу решението на АССГ е подадена касационна жалба от зам. кмета на СО. С решение м. февруари 2018 г. ВАС намира касационната жалба на зам. кмета на СО за неоснователна и оставя в сила решението на АССГ. Върховните съдии приемат, че спорният въпрос по делото е дали по реда на ЗДОИ се дължи достъп до служебна информация. Всеки гражданин има право на достъп до обществена информация, която се дели на официална и служебна, предвид разграничението в ЗДОИ. Достъпът до служебна обществена информация е свободен - чл. 13, ал. 1 от ЗДОИ. В случая не са налице хипотезите по чл. 13, ал. 2 от ЗДОИ за ограничаване правото на достъп до информация по отношение на подготвителни документи, които нямат самостоятелно значение. За да откаже достъп задълженият субект се е позовал на чл. 37 от ЗДОИ като е посочил, че информацията не е обществена. В случая обаче информацията е обществена по смисъла на чл. 2, ал. 1 от ЗДОИ, тъй като се отнася до реда и начина, по които са посочени от изпълнителния директор на ЦГМ лица, определени да осъществяват контролни правомощия, и да извършват проверки на пътници в обществения транспорт на СО. Правилно първоинстанционният съд е посочил, че посочените факти в отказа не съответстват на правното основание. Решението е окончателно. В края на февруари ЦГМ предоставя на заявителя копие от инструкцията.
 1. Решение № 3583/26.05.2016 г. на АССГ, Второ отделение, 33 състав по а.д. № 11746/2015 г., съдия Галин Несторов;
 2. Решение № 1539/05.02.2018 г. на ВАС, Пето отделение по а.д. № 8024/2016 г., съдия-докладчик Йовка Дражева


6. Емилия Димитрова срещу секретар на Община Севлиево
 
Със заявление от м. декември 2017 г. Емилия Димитрова (координатор на ПДИ за Област Габрово) иска от Община Севлиево информация за задграничните командировки на служители на община Севлиево през 2017 г. по длъжност на командирования служител, точните дати на командировката, цел на пътуването, начин на пътуване (със самолет, автомобил, автобус и др.), и брой дни престой зад граница; информация за направените разходи по всяка от командировките за визи, транспорт и изплатени командировъчни; информация за посещенията на чуждестранни делегации и гости в община Севлиево през 2017 по дати, цел на посещението, длъжността на гостите, брой дни престой и разходи, направени от общината за обезпечаване съответното посещение. Секретарят на общината предоставя частичен достъп до исканата информация – общият размер на средствата, изразходвани от общинския бюджет за командировки на общински служители в чужбина и общият размер на средствата за обезпечаване на посещения на официални чуждестранни делегации в община Севлиево. Останалата информация – детайлите по всяка командировка и чуждестранно посещение е отказана с мотив, че представлява защитени лични данни. С решение от м. март 2018 г. на Административен съд – Габрово частичният отказ е отменен и преписката е върната на секретаря на общината за ново произнасяне с указания по тълкуването и прилагането на закона. Съдът приема, че отказът с мотив лични данни е незаконосъобразен, тъй като исканата информация касае дейността на органите на местно самоуправление и местна администрация, а това означава, че реализираните командировки, за които се търсят данни, са служебни и визира конкретни дейности, свързани с реализирането на дейността на самата община, а тя касае гражданите и техните организации. Тези пътувания и гостувания се финансират от бюджета на общината, а тя ги набира от средства, заплащани от данъци на гражданите и юридическите лица. Последните имат право на такава информация, за да могат да установят как работи администрацията как, за какво и къде, в крайна сметка, отиват индиректно техните пари, по какъв начин се създават и поддържат международните отношения на общината, в тази връзка – какви хора са били канени като гости на същата и посрещани от нея, с каква цел са тези визити, за какъв период. В решението е отбелязано, че органът не е провел процедура за търсене на съгласие на трети лица, нито е отчел възможността да предостави частичен достъп със заличавания. Решението е влязло в сила, информацията е предоставена.
 1. Решение № 25/09.03.2018 г. на Административен съд – Габрово по а.д. № 7/2018 г., съдия Е. Кирова-Тодорова


7. Доротея Дачкова срещу Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество
 
През м. септември 2017 г. Доротея Дачкова (в. „Сега“) подава заявление до председателя на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ), с което иска информация за извършени разходи от страна на комисията във връзка с производството по отнемане на придобитото от банкера Цветан Василев имущество. Председателят на КОНПИ отказва с мотив „служебна тайна“. С решение м. март 2018 г. на АССГ отказът е отменен и преписката е върната на председателя на КОНПИ с указания да предостави исканата информация. Съдът приема, че тя е обществена по дефиниция – касае извършени разходи от комисията във връзка с производството по отнемане на придобитото от Цветан Василев имущество. Тези разходи представляват публични бюджетни средства и комисията дължи прозрачност при разходването им, съответно предоставяне на информация на гражданите по реда на ЗДОИ относно тях, поради което не може да се сподели виждането, че ЗДОИ не намира приложение по отношение дейността на комисията. Търсената информация не представлява служебна тайна по смисъла на ЗЗКИ, тъй като простото позоваване на чл. 26, ал 1 от ЗЗКИ не обосновава наличие на основание за отказ. В случая не става ясно защо ответникът приема, че информацията за направените разходи по конкретния случай представлява служебна тайна, нито по какъв начин предоставянето на тази информация би увредило интересите на държавата или трети лица, още повече, че предоставянето по реда на ЗДОИ не представлява „нерегламентиран достъп“, а точно обратното. Направените разходи не могат да бъдат окачествени и като търговска тайна. Не е направен анализ от задължения субект налице ли е надделяващ обществен интерес, при наличие на който той дължи предоставяне на информацията, въпреки наличие на основание за отказ (което не се констатира) и оборването, на която презумпция е възложено от закона в негова тежест. Решението подлежи на обжалване.
 1. Решение № 1448/06.03.2018 г. на АССГ, Второ отделение, 40 състав по а.д. № 12102/2017 г., съдия Диляна Николова


8. Бивол срещу Агенция „Митници“
 
През м. април 2016 г. разследващият сайт „Бивол“ подават заявление до Агенция „Митници“, с което искат информация за това изнасяни ли са цигари на български производители за Обединените арабски емирства (ОАЕ), през кои пунктове, с какъв транспорт и какво е общото им количество. Директорът на Агенция „Митници“ отказва с мотив, че исканата информация е служебна и статистическа информация, която представлява данъчна и търговска тайна. С решение от м. октомври 2016 г. на АССГ отказът е отменен и преписката е върната на директора на Агенция „Митници“ за ново произнасяне. Съдът приема, че исканата информация има характер на обществена по смисъла на ЗДОИ, тъй като същата е свързана с обществения живот и би послужила на заявителите за съставяне на мнение относно осъществявания износ на български цигари към фирми, регистрирани в ОАЕ и контрола върху този износ, който се осъществява от Агенция „Митници“. Съдът посочва, че не е налице тайна, тъй като поисканата информация е обобщена, а не конкретна – иска се информация дали са изнасяни цигари и какво е общото им количество. Тези сведения и данни нямат за цел индивидуализиране на конкретните субекти износители на български цигари, а само да информират заявителите изнасяни ли са цигари за определени контрагенти, регистрирани извън България, през кои пунктове и в какво количество. Съдът отбелязва, че исканата информация не е статистическа, тъй като не е създадена по реда на Закона за статистиката. В тази връзка, в отказа не са изложени мотиви защо е прието, че исканата информация е статистическа. Съдът обръща внимание, че това важи за мотивите на отказа като цяло, тъй като същият изобилства от цитирани текстове на нормативни актове без да е направен анализ на поисканата информация. По делото не са представени доказателства, а и в отказа не се твърди наличие на заповед, която да определя исканата информация като служебна тайна. Исканата информация не е и данъчна или търговска тайна, тъй като предоставянето й не би разкрило данни от търговската дейност на дадено дружество, доколкото не се иска информация кои са конкретно фирмите износители или кой е българският производител. Отделно, съдът намира, че в случая е налице надделяващ обществен интерес за предоставяне на информацията, тъй като безспорно тя цели повишаване прозрачността и отчетността на Агенция „Митници“ при осъществявания от нея митнически контрол, включително върху акцизни стоки, каквито са цигарите. Информацията ще даде възможност да се прецени дали агенцията изпълнява законосъобразно и целесъобразно законовите си задължения при осъществяване на митническия контрол. Срещу решението на АССГ е подадена касационна жалба от Агенция „Митници“. С от м. март 2018 г. на ВАС решението на първата инстанция е оставено в сила. Съдиите приемат, че доводите на агенцията за наличие на данъчна и статистическа тайна са неоснователни. Естеството на търсената информация - изнасяни ли са български цигари, кога и в какво количество, на две фирми регистрирани в ОАЕ – несъмнено не е защитена информация по ДОПК, защото не разкрива факти относно данъчна и осигурителна информация, съдържаща се в данните от търговската дейност на задължени лица и субекти; стойността и вида на отделните активи и пасиви; всички други данни като банкови сметки, размер на доходите, платени данъци и т.н. Явно търсената от заявителите обществена информация не е статистическа тайна, тъй като не се касае за информация получена следствие статистическо изследване. Решението на съда е окончателно.
 1. Решение № 6342/19.10.2016 г. на АССГ, Второ отделение, 32 състав по а.д. № 6170/2016 г., съдия Мария Николова;
 2. Решение № 4001/28.03.2018 г. на ВАС, Пето отделение по а.д. № 14366/2016 г., съдия-докладчик Еманоил Митев


9. Боряна Христова срещу кмета на Столична община
 
През м. юни 2016 г. Боряна Христова от Българския институт за правни инициативи (БИПИ) подава заявление до Столична община (СО), с което иска копие от декларацията по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) на един от зам.-кметовете на общината. Кметът на СО отказва достъп с мотив, че исканата декларация не представлява обществена информация по ЗДОИ. С решение от м. ноември 2016 г. на АССГ отказът е отменен и преписката е върната на кмета за ново произнасяне с указания по тълкуването и прилагането на закона. Съдът приема, че в случая търсената и отказана информация има характера на обществена такава, тъй като е свързана с обществения живот в страната. В частност, информацията представлява служебна обществена информация по смисъла на чл. 11 от ЗДОИ и не са налице основания за ограничаване на достъпа до тази информация. Срещу решението на съда е подадена касационна жалба от СО. С решение от м. април 2018 г. на ВАС решението на първата инстанция за отмяна на отказа е оставено в сила. Съдът приема за безспорно, че исканата информация - копие от декларацията за конфликт на интереси на зам. кмет на СО, по своята същност е обществена по смисъла на чл. 2, ал. 1 ЗДОИ, тъй като е свързана с обществения живот в страната и дава възможност на гражданите да си съставят собствено мнение за дейността на задължения субект във връзка с предоставените му по закон правомощия. Търсената информация е и служебна по смисъла на чл. 11 ЗДОИ, тъй като се събира, създава и съхранява във връзка с официалната информация, както и по повод дейността на органите и на техните администрации (чл. 11 във връзка с чл. 9, ал. 1 от ЗДОИ). Правилен и съобразен с нормите на материалния закон е изводът на първоинстанционния съд, че кметът на СО е дължал мотивирано произнасяне по постъпилото заявление и предоставяне на търсената информация, която законодателят е предвидил да се обявява публично на интернет страницата на органите при спазване на ЗЗЛД (чл. 17, ал. 1 и ал. 2 ЗПУКИ – отм.). Решението на съда е окончателно.
 1. Решение № 6822/07.11.2016 г. на АССГ, Второ отделение, 22 състав по а.д. № 7346/2016 г., съдия Десислава Корнезова;
 2. Решение № 4305/03.04.2018 г. на ВАС, Пето отделение по а.д. № 1072/2017 г., съдия-докладчик Еманоил Митев


10. Таня Петрова срещу Министерство на финансите
 
През м. март 2016 г. Таня Петрова (в. „Сега“) подава заявление до Министерство на финансите (МФ), с което иска информация за финансовите обосновки към три решения на Министерски съвет (МС) за одобряване на законопроекти и две постановления на МС за одобряване на допълнителни разходи и плащания от централния бюджет. Директорът на Дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване“ (ДЧРАО) при МФ отказва с мотив, че търсената информация има подготвителен характер и няма самостоятелно значение (основание за отказ по чл. 13, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ). С решение от м. юни 2016 г. АССГ отменя отказа и връща преписката на директора на  ДЧРАО като го задължава да предостави исканата информация. Съдът приема, че тя е обществена и представлява документи, създадени и съхранявани от МФ. Съдът намира, че исканата информация в частност представлява служебна обществена информация по смисъла на чл. 11 от ЗДОИ, тъй като е създадена по повод дейността на МФ и неговата администрация. Информацията действително представлява подготвителна информация, която няма самостоятелно значение по смисъла на чл. 13, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ, но въпреки това достъпът до нея не следва да бъде ограничаван, тъй като е налице надделяващ обществен интерес за предоставянето й. Съдът отчита като пропуск на административния орган това, че не е извършил проверка за наличие на надделяващ обществена интерес. Според съда по отношение на поисканата служебна информация е налице надделяващ обществен интерес за предоставяне, тъй като с узнаването й се цели повишаване на прозрачността и отчетността на задължен субект по смисъла на § 1, т. 6 от ДР на ЗДОИ. Решението е обжалвано от МФ пред ВАС. С решение от м. април 2018 г. на ВАС решението на първата инстанция е оставено в сила. Съдът приема за правилно прието от АССГ, че съгласно чл. 13, ал. 1 ЗДОИ достъпът до служебна обществена информация е свободен и доколкото административният орган сочи основанията на чл. 13, ал. 2, т. 1 ЗДОИ, предвиждащи ограничения на достъпа до тази информация, е следвало да прецени дали по отношение на поисканата информация не е налице основанието по чл. 13, ал. 4 вр. § 1, т. 6 ДР на ЗДОИ - надделяващ обществен интерес, в които случаи достъпът до нея не може да се ограничава, което не е направено. Съдебният състав намира, че за административния орган е налице задължение да обсъди липсата и наличието на надделяващ обществен интерес по смисъла на § 1, т. 6 ДР на ЗДОИ независимо дали заявителят се е позовал на цитирания текст, предвид липсата, доколкото разпоредбата на чл. 13, ал. 4 ЗДОИ не поставя условие тази преценка да бъде извършена само при позоваване на наличието на такъв интерес от заявителя и предвид задължението на органа да постанови акта си при спазване на задължението си по чл. 35 АПК - след изясняване на фактите и обстоятелствата от значение за случая и принципите за законност (чл. 4 АПК), истинност (чл. 7 АПК) и служебното начало в административния процес (чл. 9 АПК). Решението е окончателно.
 1. Решение № 4562/29.06.2016 г. на АССГ, Второ отделение, 39 състав по а.д. № 4499/2016 г., съдия Миглена Николова;
 2. Решение № 4393/03.04.2018 г. на ВАС, Пето отделение по а.д. № 10353/2016 г., съдия-докладчик Илиана Славовска

   [1] В хода на делото МИЕ е преструктурирано в две отделни министерства – Министерство на икономиката и Министерство на енергетиката.