Анотации на дела 2014 г.

Тук ще намерите информация за дела, водени с подкрепата на ПДИ, по които има произнасяне от страна на съда през 2014 г. Делата са представени под формата на съвсем кратко описание на подаденото заявление, получения отговор и решението на съда. Приложени са и копия от конкретни документи. Информация за всички дела, водени с подкрепата на ПДИ за 2014 публикуваме своевременно в секцията Новини: http://www.aip-bg.org/cases/Новини/2014/.
 
1. Асоциация „Приятели на железопътния транспорт“ срещу Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“
 
Асоциация „Приятели на железопътния транспорт“ иска Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ (ИАЖА) да предостави достъп до годишните доклади на агенцията по контрола на обществената услуга – превоз на пътници с железопътен транспорт, както и информация за извършените от агенцията проверки в качеството й на национален орган за контрол по прилагането на Регламент 1371/2007. ИАЖА отказва да предостави исканата информация с мотив, че информацията засяга трето лице („БДЖ - Пътнически превози“ ЕАД) и липсва неговото съгласие за предоставянето й. Административен съд София-град (АССГ) отменя отказа като приема, че БДЖ е задължен субект по ЗДОИ на собствено основание, тъй като от една страна е публичноправна организация и в същото време получава финансиране от държавния бюджет. Следователно, по силата на чл. 31, ал. 5 от ЗДОИ, неговото съгласие не е необходимо. Решението на АССГ е потвърдено от ВАС.
 1. Решение № 396/22.01.2014 г. на АССГ
 2. Решение № 12826/29.10.2014 г. на ВАС


2. д-р Георги Тодоров срещу Български лекарски съюз
 
Георги Тодоров (гр. Русе) иска от Българския лекарски съюз (БЛС) да му бъде предоставена информация, свързана с дейността на съюза през 2013 г. - средства изразходвани за юридически услуги, решения на УС на БЛС за определяне на консултанти на съюза, договори сключени с  консултантите, суми в бюджета на БЛС от дарения и др. БЛС не се произнася по заявлението. Обжалван е мълчалив отказ пред АССГ. С Определение от м. март 2014 г. АССГ оставя жалбата без разглеждане като приема, че БЛС не е задължен субект по ЗДОИ. Определението на АССГ е атакувано с частна жалба пред ВАС. ВАС отменя определението на АССГ и му връща делото за продължаване на действията по него. ВАС приема, че БЛС е задължен субект в качеството си на публичноправен субект, тъй като учредяването, съществуването, устройството, организацията и дейността му са регламентирани със закон - Закон за съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина (ЗСОЛЛДМ) и с нормативни актове са му възложени функции, които имат публичноправен характер. При новото разглеждане на делото по същество АССГ отменя мълчаливия отказ на БЛС и го задължава да се произнесе по заявлението. Решението на АССГ не е обжалвано и влиза в сила.
 1. Определение № 1547/31.03.2014 г. на АССГ
 2. Определение № 7441/03.06.2014 г. на ВАС
 3. Решение № 8213/29.12.2014 г. на АССГ


3. Иван Петров срещу Столична община
 
Иван Петров (гр. София) иска от Столична община (СО) да му бъде предоставен достъп до дневника за положения от служители на общината извънреден труд през 2012 г. СО отказва с мотив, че исканата информация представлява лични данни на лицата, положили извънреден труд и същата не може да бъде предоставена без тяхното съгласие. АССГ отменя отказа като приема, че  информацията за положения допълнителен труд по трудово правоотношение и то в полза на Столична община не представлява лична информация или лични данни на служителите. Отделно, съдът посочва, че е налице надделяващ обществен интерес, тъй като предоставянето на тази информация ще доведе до повишаване на прозрачността и отчетността на СО. Решението на АССГ е потвърдено от ВАС.
 1. Решение № 1378/06.03.2014 г. на АССГ
 2. Решение № 14638/04.12.2014 г. на ВАС


4. Даринка Николова срещу Община Велико Търново
 
Група граждани от Велико Търново искат община Велико Търново да им предостави  информация за  реконструкцията на жилищна сграда, част от групов паметник на културата. Отказът на кмета е с мотив, че исканата информация съдържа лични данни на трети лица (собствениците на въпросната сграда). Великотърновски административен съд (ВТАС) отменя отказа като посочва, че липсата на съгласие на третото лице не е основание за отказ – в такъв случай органът е задължен да предостави частичен достъп до поисканата информация, което общината не е направила. Съдът приема, че в случая е налице и надделяващ обществен интерес от предоставяне на информацията. ВАС потвърждава решението на АССГ.
 1. Решение № 101/11.03.2014 г. на ВТАС
 2. Решение № 514/19.01.2015 г. на ВАС


5. Доротея Дачкова (в. „Сега“) срещу Върховна касационна прокуратура
 
Доротея Дачкова (в. „Сега“) иска от Върховна касационна прокуратура (ВКП) да й бъде предоставен списък на всички съдебни и прокурорски помощници, който да съдържа имената им, звеното на съдебната власт, в което работят, датата и основанието за назначаването им. ВКП отказва с мотив защита на личните данни. АССГ отменя отказа като приема, че исканата информация не попада в обхвата на понятието „лични данни“, тъй като информация се отнася до публичната институция и нейните структура и състав, а не към личността, изпълняваща съответната длъжност. Предоставянето на информацията ще даде възможност на журналиста и обществото да си съставят мнение за дейността на Прокуратурата на РБ, включително по отношение спазването на законовите изискванията за назначаване на служители. Решението на АССГ е потвърдено от ВАС.
 1. Решение № 1860/24.03.2014 г. на АССГ
 2. Решение № 14701/08.12.2014 г. на ВАС


6. Арман Бабикян срещу Министерство на културата
 
Група граждани искат от Министерство на културата (МК) да им бъде предоставено копие от аудио записът от проведена на 4 април 2013 г. среща на ръководството на министерството с протестиращите учители от Националната гимназия за древни езици и култури „Константин Кирил Философ” (НГДЕК). Отказът на министъра е с мотив, че аудио записът  може да съдържа лични данни, поради което не може да бъде предоставен без съгласие на третите засегнати лица. На първа инстанция отказът на министъра е потвърден от тричленен състав на ВАС. Решението на ВАС е обжалвано пред петчленен състав на ВАС, който отменя както решението на първата инстанция, така и отказа на министъра. Съдът приема, че позоваването на защита на личните данни от страна на министъра е неправилно, тъй като не са представени доказателства за засягане интересите на трети лица, от което може да се приеме, че органът хипотетично е предположил, че може да се засегнат интересите на трети лица. Магистратите посочват, че в случая е налице и надделяващ обществен интерес за предоставяне на информацията, тъй като проблемите на НГДЕК са придобили и медийна известност, както по повод на участието на директора в телевизионно предаване, така и поради това, че министърът на културата е обявил в медиите за провеждането на тази среща, за да се изслушат различни позиции и да се вземе обективно решение по отношение на бъдещето на гимназията.
 1. Решение № 258/09.01.2014 г. на ВАС, Седмо отделение
 2. Решение № 9079/30.06.2014 г. на ВАС, Петчленен състав 


7. арх. Весела Тончева срещу Столична община
 
Весела Тончева (гр. София) иска от Столична община (СО) да й бъде предоставено копие от договора, сключен между общината и частна фирма за възстановяване и стопанисване на езерото „Ариана“ в София. Отказът на общината е мотивиран с липса на съгласие на фирмата. АССГ отменя отказа като приема, че в случая е приложима законовата презумпция за наличие на надделяващ обществен интерес по отношение на информация, която е свързана със страните, предмета, цената, правата и задълженията, условията, сроковете, санкциите, определени в договори, по които едната страна е задължен субект. Решението на АССГ е потвърдено от ВАС. Според върховните съдии опровергаването на законовата презумпция за наличие на надделяващ обществен интерес е в тежест на доказване на задължения субект. В случая нито в обжалвания отказ, нито в съдебното производство са посочени факти, сочещи липса на преобладаващ обществен интерес.
 1. Решение № 1388/06.03.2014 г. на АССГ
 2. Решение № 14040/25.11.2014 г. на ВАС


8. ЕС „За земята“ срещу Министерство на околната среда и водите
 
Екологично сдружение „За земята“ иска от МОСВ предоставяне на копие от доклад за намаляване на емисиите на вредни вещества от големите горивни инсталации, свързан с предупреждението на ЕК към България за неспазване таваните спрямо емисиите от серен и азотен окис и фини прахови частици. Министърът отказва с мотив, че исканият доклад има подготвителен характер и няма самостоятелно значение – основание за отказ по чл. 13, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ. Тричленен състав на ВАС потвърждава отказа. Решението на тричленния състав е обжалвано пред петчленен състав на ВАС, който отменя решението на първата инстанция, както и отказа на министъра. Съдебният състав приема, че исканата информация представлява информация за околната среда по смисъла на  Конвенцията за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземане на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда (Орхуска конвенция) и по смисъла на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Тази информация е свързана с емисии и други вредни въздействия върху околната среда. Разпоредбата на чл. 13, ал. 2 от ЗДОИ, която дава възможност за ограничаване на достъпа до подготвителни документи е неприложима за информация, която касае въпроси на околната среда и в частност емисии на вредни вещества.
 1. Решение № 3421/11.03.2014 г. на ВАС, Седмо отделение
 2. Решение № 11951/09.10.2014 г. на ВАС, Петчленен състав


9. Лиляна Вълчева срещу Регионален инспекторат по образованието – Хасково
 
Лиляна Вълчева (гр. Стара Загора) иска от началника на Регионалния инспекторат по образованието – Хасково (РИО) да й предостави достъп до информация за извършените от инспектората проверки в конкретно училище в Тополовград. Отказът на РИО е с мотив, че ЗДОИ не предвижда предоставяне на информация по начина посочен от заявителката – по електронен път. Административен съд – Хасково отменя отказа. Решението е потвърдено от ВАС, който приема че искането за предоставяне на информация по електронен път е валидно, след като ЗДОИ предвижда предоставяне на информация на технически носител.
 1. Решение № 189/17.10.2012 г. на Административен съд – Хасково 
 2. Решение № 1864/11.02.2014 г. на ВАС


10. Мариета Сивкова срещу Община Ямбол
 
Мариета Сивкова (гр. Ямбол) иска община Ямбол да й предостави копие от извънсъдебно споразумение, сключено между общината и строителна фирма във връзка с водено съдебно дело. Секретарят на общината оставя заявлението без разглеждане бе с мотив, че по реда на ЗДОИ може да се иска достъп до информация, но не и достъп до конкретни документи. Отказът е обжалван по  реда на чл. 197 – 200 от АПК. Ямболски административен съд (ЯАС) отменя отказа като приема, че подаденото заявление съдържа всички необходими реквизити по ЗДОИ, поради което не може да бъде оставено без разглеждане и секретаря на общината следва да се произнесе по съществото на искането. Определението на ЯАС е атакувано от общината пред ВАС, но частната жалба е оставена без разглеждане на две инстанции. Определението на ЯАС е влязло в сила.
 1. Определение № 182/23.05.2014 г. на ЯАС
 2. Определение № 9366/04.07.2014 г. на ВАС
 3. Определение № 12067/13.10.2014 г. на ВАС, Петчленен състав