Анотации на дела 2013 г.

Тук ще намерите информация за дела, водени с подкрепата на ПДИ, по които има произнасяне от страна на съда през 2013 г. Делата са представени под формата на съвсем кратко описание на подаденото заявление, получения отговор и решението на съда. Приложени са и копия от конкретни документи. Информация за всички дела, водени с подкрепата на ПДИ за 2013 публикуваме своевременно в секцията Новини: http://www.aip-bg.org/cases/Новини/. Анализ на съдебната практика по дела, водени с подкрепата на ПДИ е публикуван в годишния доклад "Състоянието на достъпа до информация в България 2013", стр. 62-70.
 
 
1. Петър Пенчев (НД „Екогласност) срещу Министерство на околната среда и водите

През 2010 година, Петър Пенчев, от името на НД „Екогласност”,  търси информация за оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ на министъра на околната среда и водите за преустройство на ядрения реактор за нуждите на БАН, който се намира на територията на столичния квартал Младост. Впоследствие П. Пенчев обжалва решението на министъра по околна среда и водите, с което е одобрен доклада по ОВОС. Първоначално съдът счете жалбата за недопустима поради липса на правен интерес от обжалване, но впоследствие беше прието, че по силата на Орхуската конвенция (Конвенция за достъп до информация, участие на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда) всяко физическо лице има право на жалба и притежава качеството „заинтересована общественост“, тъй като реализирането на инвестиционното предложение, касаещо преустройство и преоборудване на ядрен реактор, е свързано с рискове, които могат да имат значително въздействие върху околната среда“. Съдът прие, че Петър Пенчев има пряк интерес да иска проверка на законосъобразността на акта, като по този начин защити правото си по чл. 55 от Конституцията на РБ на здравословна и благоприятна околна среда, в частност от въздействието върху същата на фактора – радиация, посочен в чл. 5 от ЗООС, като замърсяващ или увреждащ околната среда.
При новото разглеждане на делото по същество, тричленният състав на ВАС, Трето отделение, отменя решението за ОВОС като незаконосъобразно на 1 януари 2013 г. с решение № 186 по а.д. № 2485/2012 г. Ответниците обжалват и след почти 3 годишен съдебен процес, с Решение № 10367 от 09.07.2013 Върховен административен съд окончателно отменя решението по ОВОС на министъра на околната среда и водите за преустройство на ядрения реактор в София. ВАС потвърждава незаконността на положителния ОВОС на преустройството на ядрения реактор. Липсват данни да са разгледани алтернативи, в това число и „нулева“ /да няма реактор/, според съда. Не са направени необходимите консултации с Министерството на здравеопазването /МЗ/, а направените не удовлетворяват изискванията. Липсва становище на това министерство /факт, установен по реда на Закона за достъп до обществена информация/. Липсват данни за оценка на въздействието при рискове от гледна точка сеизмичност на района, рискове, свързани с аварии и природни бедствия, терористични атаки, взривове, падане на самолет /още повече, че е близо до летището/ и т.н. Не са определени зони за защита съгласно съответното законодателство.
В хода на делото Петър Пенчев разкрива по реда на ЗДОИ, че Министерството на здравеопазването (МЗ) не е консултирано в процедурата, въпреки заявеното бъдещо използване на реактора главно за медицински цели. Представеното по делото писмо от МЗ, потвърждаващо това, има значение за вземането на решение от съда по случая.
 1. Решение № 13304/18.10.2011 г. на ВАС
 2. Определение № 2228/ 15.02.2012 г. на ВАС
 3. Решение № 186/01.01.2013 г. на ВАС
 4. Решение № 10367 от 09.07.2013 г. на ВАС


2. Фондация „Български институт за правни инициативи“ срещу Министерство на вътрешните работи
 
Българския институт за правни инициативи (БИПИ) иска Министерство на вътрешните работи (МФВС) да предостави информация дали Сотир Цацаров (понастоящем главен прокурор на РБ) е бил награждаван по реда на Закона за министерство на вътрешните работи (ЗМВР) за оказване на съдействие и конкретна помощ на МВР, в качеството му на председател на Окръжен съд – Пловдив. В случай, че е бил награждаван – какви са били мотивите за това, вида на наградата, кога и за какви заслуги? Първоначално е налице мълчалив отказ, впоследствие министърът отказва изрично с мотив, че исканата информация представлява лични данни. Тричленен състав на ВАС отменя отказа като приема, че информацията за награждаването на лица, заемащи висши държавни длъжности, от държавни институции не представлява защитени лични данни. Повече за мотивите на съда: Наградите, раздавани от МВР, са обществена информация, дори ако се отнасят до главния прокурор.
Петчленен състав на ВАС потвърждава решението.  
 1. Заявление
 2. Отказ
 3. Решение № 10398/10.07.2013 г. на ВАС, Пето отделение
 4. Решение №16380 от 10.12.2013, Петчленен състав


3. Виктория Петрова (bTV) срещу Министерство на финансите
 
Виктория Петрова – журналист от bTV иска Министерство на финансите (МФ) да й предостави достъп до декларациите, с които независимите народни представители насочват полагащата им се държавна субсидия към парламентарно представени политически партии. Директорът на Дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване“ отказва да предостави исканата информация с мотив, че индивидуалните декларации за принадлежност на независимите народни представители съдържат лични данни. АССГ отхвърля жалбата като приема, че тази информация би разкрила политическите убеждения на народните представители, които са лични данни. ВАС отменя решението на АССГ както и отказа и задължава министерството да предостави исканата информация като приема, че принадлежността на независимия народен представител не е факт, който е свързан с неприкосновеността на личността и личния живот, а е обективно съществуващ факт, който по силата на законодателството следва дори да бъде лично деклариран.
 1. Заявление
 2. Решение № 5011/14.09.2012 г. на АССГ
 3. Решение №  6681/ 16.05.2013 г. на ВАС


4. Доротея Дачкова (в. „Сега“) срещу Софийски градски съд
 
Доротея Дачкова – журналист от в. „Сега“ иска председателят на Софийски градски съд (СГС) да й предостави информация за наказателните дела, по които към датата на подаване на заявлението е обявена присъда, но все още не са депозирани мотиви; както и за гражданските дела към същия момент, които са обявени за решаване, но не е постановено решение. Председателят на СГС – Владимира Янева отказва да предостави исканата информация с мотив, че тя няма самостоятелно значение, тъй като е свързана с издаването на крайни административни актове от ръководителя на СГС и от Инспектората на Висшия съдебен съвет (ВСС) при упражняване на правомощията им. АССГ отменя отказа и задължава председателя на СГС да предостави достъп до исканата информация като приема, че информацията има самостоятелно значение, тъй като е с фактически и статистически характер. ВАС потвърждава решението на АССГ.
 1. Заявление
 2. Отказ
 3. Решение от 14 юни 2013 г. Административният съд – София град
 4. Решение №132 от 07.01.2014 на ВАС


5. Марта Младенова („Дарик радио“) срещу Министерство на финансите
 
Марта Младенова – журналист в „Дарик радио“ иска  Министерство на финансите (МФ) да й предостави достъп до информация относно допълнителни възнаграждения на служителите на министерството) и второстепенните разпоредители към него - Агенция „Митници“, Националната агенция за приходите (НАП), Агенция за държавната финансова инспекция, (АДФИ) Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ и Държавната комисия по хазарта (ДКХ). Директорът на Дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване“ в МФ отказва да предостави информацията с мотив, че допълнителните възнаграждения на ръководните служители са защитени лични данни.  АССГ отменя решението на директора като приема, че е налице надделяващ обществен интерес за предоставяне на информацията. ВАС потвърждава решението на АССГ.
 1. Решение за отказ
 2. Решение от 3 юли 2013 г. на Административният съд-София град
 3. Решение № 3033 от 04.03.2014 на ВАС, Седмо отделение


6. Росен Босев (в. „Капитал“) срещу Министерство на вътрешните работи
 
Росен Босев – журналист от в. „Капитал“ иска от министъра на вътрешните работи да му предостави информация за броя и целта на посещенията на депутатът Делян Пеевски в сградата на министерството в периода м. юли 2009 г. – м. юни 2013 г. Конкретно е поискана информация за датите на посещенията, при кого е било посещението и каква цел на посещението е записана в регистъра на постовия служител. Директорът на Дирекция „Правно-нормативна дейност“ отказва предоставяне на исканата информация, тъй като тя засяга трето лице  и е необходимо неговото съгласие по чл. 31 от ЗДОИ за предоставянето й. С писмо от 27 август 2013 г. депутатът е заявил категоричен отказ МВР да предостави исканата информация на журналиста.  АССГ отменя отказа като приема, че исканата информация не е свързана с лични данни на народния представител. Решението на АССГ е атакувано от МВР с касационна жалба пред ВАС. ВАС потвърждава решението на АССГ.
 1. Заявление
 2. Отказ
 3. Решение № 7522 от 2 декември 2013 на АССГ
 4. Решение № 8987 от 27 юни 2014 на ВАС


7. Мария Койчева (в. „Сега“) срещу „Чистота – Искър“ ЕООД
 
Мария Койчева – журналист от в. „Сега“ иска кмета на Столична община (СО) да й предостави информация за договорите за обществени поръчки сключени от общинското дружество „Чистота – Искър“ ЕООД през последните 5 години като информацията включва предмета на договора, името на фирмата страна по договора и цена. СО препраща заявлението до „Чистота-Искър“ ЕООД, с указания фирмата да отговори на заявителя с копие до СО. Управителят на „Чистота-Искър“ ЕООД заявява, че дружеството не е задължен да предоставя информация по ЗДОИ субект, поради което отказва да предостави исканата информация.  АССГ отменя отказа на управителя на „Чистота – Искър“ ЕООД и го задължава да предостави достъп до информацията. Съдът посочва, че „Чистота - Искър“ ЕООД е задължен субект по ЗДОИ, в качеството си на публичноправна организация, тъй като видно от устава на дружеството то изпълнява дейност по задоволяване на обществен интерес – събиране и извозване на битови отпадъци по депа или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им, почистване на улични платна и други територии за обществено ползване и т.н. Също така повече от половината членове на управителния орган на дружеството се определят от Столична община, която е възложител на обществени поръчки по смисъла на чл. 7, т. 1 от ЗОП.
 1. Заявление
 2. Писмо за препращане
 3. Решение за отказ
 4. С решение № 7289 на Административен съд – София град;


8. Спас Спасов срещу Общински съвет – Варна
 
Спас Спасов – жител на гр. Варна подава заявление до Председателя на Общински съвет – Варна (ОС), с което иска да му беда предоставена информация за размера на трудовите възнаграждения и получените бонуси на управители, контрольори, прокуристи и членове на директорски бордове на няколко общински дружества за 2010 и 2011 г. Председателят на ОС отказва да предостави исканата информация с мотив, че тази информация представлява лични данни по смисъла на чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД, тъй като засяга икономическата идентичност на въпросните лица. Административен съд – Варна отменя отказа да бъде предоставена информация за получените трудови възнаграждения, но отхвърля жалбата в частта за средствата получени под формата на допълнително материално стимулиране. ВАС отменя решението на първата инстанция в частта, с която е отхвърлена жалбата, както и отказа на Председателя на ОС в тази част като приема, че исканата информация касае размера на получени бонуси в дружества и предприятия общинска собственост, която ще даде възможност да се състави мнение за начина на разходване общински средства, което не представлява лични данни на лицата, които са ги получили.
 1. Заявление
 2. Отказ
 3. Решение на Административен съд – Варна
 4. Решение № 8926 от 19 юни 2013 


9. Юлиан Цанков срещу „Топлофикация – София“ ЕАД
 
Юлиан Цанков  - жител на гр. София иска от изпълнителния директор на „Топлофикация – София“ ЕАД да му бъде предоставена информация за изчислената от дружеството стойност на К-фактора в периода 2006 – 2011 г. за конкретна сграда в столицата (в която Цанков притежава апартамент), както и копие от температурните графици за сградата за същия период. Служител, който се е подписал от името на изпълнителния директор на „Топлофикация – София“ ЕАД, отказва да предостави исканата информация с мотив, че Топлофикация е търговско дружество и не е задължен субект по ЗДОИ. АССГ обявява отказа за нищожен и връща преписката за произнасяне на изпълнителния директор на дружеството като приема, че Топлофикация е задължен субект в качеството си на публичноправна организация. ВАС потвърждава решението на АССГ.
 1. Заявление
 2. Отказ
 3. Решение № 2598 от 14.05.2012 на АССГ
 4. Решение №7228 от 28.05.2013, Върховният административен съд, Пето отделение


10. Красимир Русев срещу община Търговище
 
Красимир Русев – жител на гр. Търговище иска от кмета на община Търговище да му бъде предоставено копие от договор за продажба на общинска собственост (терен на бившия битак). Секретарят на община Търговище отказва да предостави исканата информация с мотив, че липсва съгласие на третото лице (фирмата купувач). Административен съд – Търговище отхвърля жалбата като приема, че по ЗДОИ може да се иска информация, но не и копия от конкретни документи. ВАС отменя решението на първата инстанция, както и отказа на секретаря на община Търговище. В мотивите си магистратите посочват редица решения на ВАС, в които се приема, че искането на копие от документ е равносилно на искане за достъп до съдържащата се в него информация.
 1. Заявление
 2. Решение за отказ
 3. Решение на Административен съд – Търговище
 4. Решение № 4904 от 9 април 2013 на ВАС, Пето отделение;


11. Данчо Заверджиев срещу кмет на община Ловеч
 
Данчо Заверджиев – жител на гр. Ловеч иска кмета на община Ловеч да му предостави копие от пътната книжка на конкретен общински автомобил. Кметът отказва да предостави исканата информация с мъгляви мотиви. Административен съд – Ловеч отменя отказа и задължава кмета да предостави исканата информация. Съдът приема, че в случая е налице надделяващ обществен интерес от разкриване на информацията, тъй като тази информация ще даде възможност на заявителя да си състави мнение доколко в община Ловеч се прилагат законосъобразното изискванията за съставяне на документи, свързани с експлоатацията на общински превозни средства. Решението не е обжалвано и влиза в сила.
 1. Заявление
 2. Отказ
 3. Определение на Административен съд – Ловеч
 4. Решение на Административен съд – Ловеч