Анотации на дела 2012 г.

Тук ще намерите информация за дела, водени с подкрепата на ПДИ, по които има произнасяне от страна на съда през 2012 г. Делата са представени под формата на съвсем кратко описание на подаденото заявление, получения отговор и решението на съда. Приложени са и копия от конкретни документи.
Преглед на съдебната практика по ЗДОИ за 2012 г. може да намерите в годишния доклад "Състоянието на достъпа до информация в България 2012", а новини за текущи развития в съдебната зала в специалната секция:http://www.aip-bg.org/cases/Новини/.
 
1. Сдружение за дивата природа „Балкани“ срещу Министерството на физическото възпитание и спорта
 
Със заявление от май 2011 г. Александър Дуцов (председател на УС на сдружението) иска от Министерството на физическото възпитание и спорта (МФВС) справка за всички договори (номер и дата, предмет и цена), сключени между министерството и Българската федерация по ски от 01.01.2007 г. до момента на подаване на заявлението. С решение от 6 юни 2011 г. главният секретар на МФВС отказва исканата информация с мотив, че тя засяга трето лице и липсва неговото съгласие за предоставянето й. С Решение № 4474 от 19.10.2011 г. състав на АССГ отхвърля жалбата като неоснователна. Решението на АССГ е обжалвано пред ВАС. С Решение № 13492 от 29.10.2012 г. ВАС отменя решението на АССГ, както и отказа на главния секретар на МФВС и го задължава да предостави достъп до исканата информация. В мотивите си магистратите посочват, че в допълнителните разпоредби на ЗДОИ е заложена презумпция за наличие на надделяващ обществен интерес от разкриване на информация за договорите, които сключват задължените по ЗДОИ субекти. Ето защо не следва заявителят да доказва наличие на надделяващ обществен интерес, а институцията следва да докаже липса на такъв. Решението е окончателно.
 1. Решение от октомври 2011 АССГ
 2. Решение от 29.10.2012 на ВАС2. Димитър Димитров срещу Комисията за регулиранена съобщенията
 
Със заявление от май 2011 г. гражданинът Димитър Димитров иска от Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) да му предостави информация дали лицето, назначено за главен секретар, е притежавало необходимия професионален трудов стаж за заемане на тази длъжност. С решение от 9 юни 2011 г. председателят на КРС отказва да предостави исканата информация. В решението е посочено, че тя не е обществена по смисъла на чл. 2 от ЗДОИ, касае се за лични данни и искането попада в хипотезата на чл. 2, ал. 4 от ЗДОИ, съгласно който законът не се прилага за достъпа до лични данни. В решението е посочено още, че информацията засяга интересите на трето лице и липсва неговото съгласие за предоставянето й. Изричният отказ е обжалван пред ВАС. С Решение № 2726 от 24.02.2012  г. ВАС отменя отказа и задължава председателя на КРС да предостави исканата информация. В мотивите си съдебният състав посочва, че продължителността на професионалния трудов стаж не е свързана с неприкосновеността на личността и личния живот, а е обективно съществуващ факт. В този смисъл исканият достъп до обществена информация не засяга лични данни, тъй като заявителят не поставя въпроса изобщо за притежавания от главния секретар трудов стаж, а дали същият е притежавал изискващия се съгласно правилата професионален трудов стаж. Следователно не се касае за лични данни, а за достъп до обществена информация, даваща възможност на заявителя да си състави мнение за дейността на задължения субект и конкретно спазват ли се от председателя на КРС правилата за назначаване на служители в комисията. Решението на тричленния състав на ВАС е атакувано от председателя на КРС пред петчленен състав на ВАС. В жалбата е посочено, че първоинстанционният съд не е обсъдил в мотивите на решението си факта, че лицето, заемащо длъжността главен секретар в КРС, е изразило изрично несъгласие исканата информация да бъде предоставена. С Решение № 8572 от 14.06.2012 г. петчленен състав на ВАС оставя в сила решението на тричленния състав. В решението си магистратите посочват, че продължителността на професионалния трудов стаж е условие за заемане на определена длъжност, а и в случая се търси информация за висш държавен служител с ръководни функции. Колкото до изразеното несъгласие за предоставяне на информацията от съответния служител, съдебният състав отбелязва, че в случая същото е без правно значение и не може да обоснове отказ от предоставяне на исканата информация. Решението е окончателно.
 1. Решение от 24.02.2012 на тричленен състав на ВАС
 2. Решение № 8572 от 14.06.2012 на ВАС3. Павлина Живкова (в. „Банкеръ“) срещу Министерството на финансите
 
Със заявление от юни 2011 г. Павлина Живкова (в. „Банкеръ“) иска от Министерството на финансите (МФ) информация колко от напусналите парламентарни групи депутати от 41-вото Народно събрание (НС) са подали декларации във финансовото министерство за парите от държавната субсидия, които им се полагат, да бъдат превеждани на други партии, както и към кои. Иска се и информация кой независим депутат и към коя политическа партия е поискал да му се превеждат парите от държавната субсидия. Интересът на журналистката е продиктуван от обстоятелството, че няколко независими народни представители са декларирали принадлежност към политически сили, различни от тези, с които са избрани за депутати. С решение от 22 юни 2011 г. директорът на Дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване“ в МФ отказва достъп до исканата информация. В отказа е посочено, че индивидуалните декларации за принадлежност на независимите депутати съдържат лични данни. Изричният отказ е обжалван пред АССГ. С Решение № 1442 от 19.03.2012 г. АССГ отменя отказа и задължава административния орган да предостави исканата информация. В мотивите си съдебният състав отбелязва, че самите депутати са задължени лица, тъй като става въпрос за информация за разпореждане със средства от държавния бюджет, а не за лични доходи. Обръща се внимание, че народните представители са „носители на държавната власт и в качеството им на публични фигури са приложими по-високи критерии за прозрачност и отчетност, които не са присъщи за частните лица“. Решението не е обжалвано и е влязло в сила.
 1. Решение № 1442 от 19.03.2012 на АССГ4. Дияна Бончева срещу Общинската избирателна комисия –  Ямбол
 
Със заявление от 25 октомври 2011 г. Дияна Бончева (координатор на ПДИ за Ямбол) подава заявление до Общинската избирателна комисия (ОИК) – Ямбол, с което иска достъп до оригиналите на протоколите от секционните избирателни комисии (СИК) от проведените на 23 октомври 2011 местни избори в 103 избирателни секции на територията на Община Ямбол, както и копия на избрани протоколи след преглед. ОИК отказа да предостави протоколите с мотив, че Изборният кодекс (ИК) дава право на достъп само до препис извлечения от протоколите. В отказа бе посочено още, че оригиналните протоколи на СИК съдържат имената на членовете на СИК, които представлявали техни защитени лични данни. С решение от 11.02.2011 Ямболски административен съд (ЯАС) отхвърли жалбата на Бончева като напълно сподели доводите на ОИК. С подкрепата на ПДИ решението на ЯАС бе атакувано пред ВАС. С решение от 4 февруари 2013  състав на ВАС отмени решението на първата инстанция както и отказа и задължи ОИК да предостави достъп до оригиналните протоколи. В мотивите си магистратите посочват, че имената на длъжностните лица не представляват защитени лични данни. Съгласно правилото на чл. 19, ал. 1 от ИК, членовете на избирателните комисии, в това число на секционните избирателни комисии, имат статут на длъжностни лица при изпълнение на своите функции, поради което изписването на имената им в съставяните от комисиите протоколи ги идентифицира като длъжностни лица - членове на съответния колективен орган, а не като физически лица. Съответно с предоставянето на оригиналните протоколи, няма да се разкрият лични данни. Решението на ВАС е окончателно.
 1. Решение от 4 февруари 2013 на ВАС  5. Лазар Лазаров срещу Община Елин Пелин
 
В началото на февруари 2012 г. Лазар Лазаров (жител на с. Лесново, Община Елин Пелин) подава заявление до кмета, с което иска достъп до цялата административна преписка по одобряване на подробен устройствен план (ПУП) за отреждане на имот за разширяването на летателната площадка в с. Лесново, включително искане за преценяване необходимостта от ОВОС, оценка на управлението и контрола върху околната среда, обявена и одобрена по съответния ред карта на шума на площадката и др. С решение от 16 февруари 2012 г. кметът отказва исканата информация. Отказът е с мотив, че голяма част от информацията не е създадена от общината, представлява информация по административни преписки по одобряване на ПУП и не е обществена информация по смисъла на ЗДОИ, тъй като касае сведения, свързани с административното обслужване. Посочено е още, че достъп до подобна информация по реда на чл. 131, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) имат само заинтересовани лица. Изричният отказ е обжалван пред Административен съд София-област (АССО). С Решение № 448 от 05.06.2012 г. АССО отменя отказа и връща преписката на кмета за ново произнасяне съобразно указанията на съда, според които ЗДОИ е приложимият закон. В мотивите си съдът посочва, че исканата информация е обществена по смисъла на ЗДОИ, тъй като касае обществения живот в селото и се отразява върху правната сфера на всеки един негов жител. Съдът отбелязва още, че изработването на ПУП представлява процедура, свързана с издаването на административен акт, а не с административното обслужване на гражданите. Решението на АССО е атакувано от кмета на Община Елин Пелин пред ВАС. В касационната жалба отново са изложени доводи, че исканата информация не е обществена, за достъп до нея следва да намират приложение разпоредбите на ЗУТ, и то само по отношение на директно заинтересованите лица. Изложен е довод, че информацията представлява сбор от документи, а по реда на ЗДОИ може да се иска само описателно достъп до информация, но не и достъп до конкретни документи. С Решение № 704 от 16.01.2013 г. ВАС оставя в сила решението на АССО за отмяна на отказа. В мотивите си съдебният състав намира за несъстоятелно твърдението на кмета, че исканата информация не е обществена. Според съда тази информация е свързана с издаване и одобряване на ПУП, ОВОС и други документи, относими към отреждане на терен и построяване на „летателна площадка“ – т. е. касае се за строеж, засягащ обществения живот в село Лесново; като информацията в търсените документи ще даде възможност на жителите, включително и на заявителя, да си съставят мнение относно дейността на държавните органи и тези на местно самоуправление. Решението е окончателно.
 1. Решение № 448 от 5 юни 2012  Административен съд – София област
 2. Решението  №704 от 16.01.2013 на ВАС6. Мила Трифонова срещу Столична община
 
Със заявление от 17 септември 2011 г. Мила Трифонова (жител на гр. София) подава заявление до кмета на Столична община (СО), с което иска достъп до проект за реализиране на зелени площи на територията на парк „Възраждане“. Конкретно са поискани документи от преписката по издаване на решение на Столичния общински съвет (СОС) за даване на съгласие на общинско дружество да разходва средства за реализиране на зелени площи. Преписката включва доклад, становище на постоянна комисия и проект на решение. Отделно със заявлението е поискана и програмата на общината за управление и разпореждане с общински имоти през 2011 г. С решение от 21 септември 2011 г. секретарят на СО отказва достъп до исканата информация. В мотивите е посочено, че по отношение на доклада и преписката към него е налице ограничението по чл. 13, ал. 2 от ЗДОИ, свързано с подготвителната информация, която няма самостоятелно значение. За останалата информация е посочено, че тя не попада в обхвата на ЗДОИ. На последно място в отказа е посочено, че всички програми и стратегии на СО са публикувани в интернет страницата на общината. Изричният отказ е обжалван пред АССГ. С Решение № 940 от 22.02.2012 г. АССГ отменя отказа и връща преписката на секретаря на СО за ново произнасяне със задължителни указания по тълкуването на закона. В мотивите си съдът посочва, че секретарят на СО не е изложил фактически и правни основания защо отказва да предостави информация по всяко от исканията в заявлението. В тази връзка съдът отбелязва, че липсата на мотиви в административния акт с фактически основания лишава съда от възможността да прецени дали актът е издаден в съответствие с целта на закона и при неговото правилно приложение, поради което дори и само на това основание обжалваният административен акт се явява незаконосъобразен. За ограничението за подготвителните документи съдът приема, че то е приложимо само ако има издаден краен акт от административния орган, тъй като в тези случаи обществото може да си набави информация от него. Съдът посочва, че не може да се отказва достъп до цял доклад на основание подготвителни документи, тъй като освен мнения и препоръки той съдържа и констатации с напълно самостоятелно значение, тъй като отразяват съществуващото положение към определен момент и не подлежат на промяна. Решението не е обжалвано и е влязло в сила.
 1. Решение на АССГ от 22 февруари2012 


7. Иван Атанасов (Сакар нюз) срещу Община Харманли
 
В началото на септември 2011 г. Иван Атанасов (журналист от Сакар нюз) подава заявление до кмета на Община Харманли, с което иска достъп до одитен доклад и заключение от извършена проверка от Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) в Община Харманли. С решение от 14 септември 2011 г. кметът отказва исканата информация. В отказа е посочено, че одитният доклад следва да бъде поискан от АДФИ, тъй като това е институцията, създател на тази информация, какъо и, че информацията попада в обхвата на ограничението по чл. 13, ал. 2, т. 2 от ЗДОИ. Изричният отказ е обжалван пред Административен съд – Хасково (АСХ). С Решение № 17 от 30.01.2012 г. АСХ отменя отказа на кмета и му връща преписката за ново произнасяне. В мотивите си съдът отбелязва, че неясните, неконкретни и противоречиви по смисъл мотиви в отказа на кмета се приравняват на липса на мотиви. Цитираната от кмета разпоредба на чл. 13, ал. 2, т. 2 от ЗДОИ е неприложима към исканата информация, тъй  като докладът от одита очевидно не съдържа мнения и позиции във връзка с водени от органа преговори, нито е подготвен от неговата администрация. Изложени са доводи, че ограничението по чл. 13, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ, свързано с подготвителните документи, също не може да намери приложение в случая. На последно място съдът отбелязва, че твърденията, че жалбоподателят може да изиска посочената информация от АДФИ, тъй като документът бил издаден от агенцията, са неоснователни, защото дори докладът да е бил създаден от друг орган, Община Харманли има на разположение доклада. При положение че повече от задължените субекти по ЗДОИ разполагат със сведения от определен вид, няма пречка да бъде направено искане пред който и да е от тях. Решението на АСХ е атакувано от кмета на Харманли пред ВАС. С Решение № 1364 от 29.01.2013 г. ВАС оставя в сила решението на първата инстанция за отмяна на отказа. ВАС споделя изцяло мотивите на АСХ и не счита за необходимо да ги преповтаря. Решението е окончателно.
 1. Решение от 30.01.2012 на Административен съд -Хасково
 2. Решение №1364/29.01.2013 на ВАС8. Иван Петров срещу Българското национално радио
 
На 13 октомври 2009 г. Иван Петров (жител на столицата) подава заявление до генералния директор на Българското национално радио (БНР), с което иска достъп до данни за броя на притежаваните от БНР автомобили и паркирането им пред сградата, какви марки и модели са те.  С решение от 22 октомври 2009 г. генералният директор на БНР отказва да предостави исканата информация с мотив, че исканата информация в своята съвкупност не е обществена по смисъла на ЗДОИ и БНР не дължи предоставянето й. Изричният отказ е обжалван пред АССГ. С Решение № 3209 от 20.10.2010 г. АССГ отменя отказа в частта за броя, марките и моделите на притежаваните от БНР автомобили (т. 1, 2 и 4 от заявлението) и го намира за основателен относно регистрационните номера и паркирането на автомобилите. В мотивите си съдът посочва, че информацията за броя, марките и моделите на притежаваните от БНР автомобили е обществена, тъй като е свързана с дейността на БНР като национален доставчик на радиоуслуги. От тази информация заявителят би могъл да си състави собствено мнение за дейността на БНР, още повече че се касае за имущество, придобито със средства от държавния бюджет. Относно информацията за номерата и паркирането на автомобилите съдът посочва, че тази информация не е обществена по смисъла на ЗДОИ, тъй като от запознаването с нея заявителят не би могъл да си състави каквото и да е мнение за дейността на задължения субект. Решението е атакувано от генералния директор на БНР пред ВАС. С Решение № 170 от 05.01.2012 г. ВАС оставя в сила решението на първата инстанция за частична отмяна на отказа. В мотивите си магистратите отбелязват, че правилно и в съответствие с материалноправните норми административният съд е приел, че с информацията, която следва да бъде предоставена с новото произнасяне от генералния директор на БНР, заявителят ще си състави собствено мнение за дейността на БНР, свързана с конкретното имущество. Решението е окончателно.
 1. Решение № 170 от 05.01.2012 г. ВАС


9. Петьо Блъсков срещу Агенция „Митници“
 
Със заявление от 15 септември 2011 г. Петьо Блъсков (в. „Република“) иска от директора на Агенция „Митници“ информация има ли други акцизни митнически складове, освен тези на „Лукойл България“, на които не са монтирани измервателни уреди съгласно Наредба № 3 за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване на акцизни стоки; на кои фирми са тези складове; списък на фирмите и брой на точките без монтирани измервателни уреди. С решение от 12 октомври 2011 г. директорът на агенцията отказва предоставяне на информация с мотив, че тя засяга интересите на трети лица (собствениците на въпросните складове) и липсва тяхното съгласие за предоставянето й. Изричният отказ е обжалван пред АССГ. С Решение № 1885 от 6 април 2012 г. АССГ отменя отказа и връща преписката на Агенция „Митници“ за ново произнасяне с указания по тълкуване и прилагане на закона. Според съда характерът на исканата в случая обществена информация изключва приложимостта на посоченото основание за отказ. В решението се посочва, че тълкуването на разпоредбите на закона налага извода за ограничително тълкуване на основанията за отказ. Това се отнася и до хипотезата на засягане интереси на трети лица и липса на тяхното съгласие, като в случаите на надделяващ обществен интерес достъпът не може да бъде отказан. Според съдебния състав исканата информация пряко се отнася до прозрачността и отчетността на Агенция „Митници“, поради което е налице надделяващ обществен интерес за предоставянето й. Решението на АССГ е обжалвано от Агенция „Митници“ пред ВАС.
 1. Решение № 1885 от 6 април 2012 г. АССГ


10. Юрий Иванов срещу Министерството на регионалното развитие и благоустройството
 
Със заявление от 5 октомври 2011 г. Юрий Иванов (Сдружение „Обществен барометър“ – Сливен) иска от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) да му бъде предоставен доклад от извършена проверка от инспектората на МРРБ за дейността на „ВиК“ ООД – Сливен, за периода 2005 – 2010 г. във връзка с постъпил сигнал за нарушения при провеждането на обществени поръчки за доставка на водомери. Отговор по заявлението не е получен и мълчаливият отказ е  обжалван пред ВАС.
С Решение № 702 от 13.01.2012 г. ВАС отменя мълчаливия отказ и връща преписката на МРРБ за изрично произнасяне по подаденото заявление. В мотивите си съдебният състав посочва, че както ВАС многократно се произнася в своите съдебни актове, мълчалив отказ по ЗДОИ е недопустим, поради което същият само на това основание подлежи на отмяна. Настоящият съдебен състав счита, че в случая липсват основания за отклоняване от тази константна съдебна практика. Решението не е обжалвано и е влязло в сила.
 1. Решение № 702 от 13.01.2012 г. ВАС