Анотации на дела 2011 г.

Тук ще намерите информация за дела, водени с подкрепата на ПДИ, по които има произнасяне от страна на съда през 2011 г. Делата са представени под формата на съвсем кратко описание на подаденото заявление, получения отговор и решението на съда. Приложени са и копия от конкретни документи.
 
1. Зарко Маринов (в. „Отзвук“ - Смолян) срещу кмета на Община Смолян
Зарко Маринов търси копия от два общински договора за третиране на битови отпадъци. В резултат на подаденото от журналиста заявление за достъп до информация кметът предоставя договорите, но със заличени места в частта относно цената и неустойките по договорите с мотива, че третите лица - фирмите изпълнители по договорите с общината, не са съгласни с предоставянето на информацията. С Решение № 195 от 16 юни 2011 г. Административен съд – Смолян отменя отказа и задължава кмета да предостави достъп до исканата информация. В мотивите на съдебното решение е отбелязано, че в случая по силата на закона е налице презумпция за наличие на надделяващ обществен интерес от предоставяне на исканата информация.
 1. Заявление за достъп до информация, отговор от община Смолян и частично предоставена информация;
 2. Решение на Административен съд - Смолян от 16 юни 2011 г.


2. Виолета Андреева срещу Народно читалище „Райна Княгиня“, София
Виолета Андреева търси информация, свързана с дейността на  читалище „Райна Княгиня“ в София. Конкретно иска да получи устава на читалището; имената на членовете на настоятелството и проверителната комисия към читалището; протоколи от общото събрание; отчети за дейността на читалището, както и отчети за приходите на читалището. Председателят на читалището не се произнася по подаденото заявление. Впоследствие пред Административен съд – София град (АССГ) процесуалният представител на читалището твърди, че същото не е задължен субект по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). АССГ отменя отказа като приема, че народните читалища са задължен субект по чл. 3, ал. 2, т. 2 от ЗДОИ като юридически лица, които осъществяват дейност, финансирана от държавния и/или общинския бюджет.
 1. Заявление;
 2. Решение на АССГ от 27 октомври 2011 г.;


3. Любен Обретенов (в. „Сега“) срещу Главния секретар на Президента
Любен Обретенов търси информация, свързана с помилванията на лица в България през 2008 и 2009 г. В отговор на заявлението, главният секретар на Президента прави някои разяснения по поставените от журналиста въпроси, но изрично отказва да предостави информация за имената на членовете на комисията по помилванията към Президента, както и за имената на помилваните лица. Като основания за отказ е посочена защитата на личните данни. АССГ отменя отказа като приема, че главният секретар на Президента следва да предостави информация за имената на членовете на комисията по помилванията, а информация за помилваните лица следва да се предостави, но без индивидуализиращи данни за тези лица. Срещу решението на АССГ са подадени касационни жалби както от Президентството, така и от ПДИ.
 1. Отговор на главния секретар на Президента;
 2. Решение на АССГ от 14 април 2011 г.


4. Крум Благов срещу Главния секретар на Президента
Крум Благов търси информация относно списък на лицата, поканени да присъстват на три официални приема в Президентството, а именно по случай Рождество Христово (декември 2009 г.), по случай Националния празник на България (3 март 2010 г.) и по случай Деня на българската просвета и култура и славянската писменост (24 май 2010 г.). В резултат, главният секретар на Президентството предоставя информация но само за лицата, които заемат висши държавни длъжности и отказва предоставяне на информация за останалите лица с мотив, че техните имена са обект на закрила от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). АССГ отменя отказа като приема, че Президентството следва да предостави на журналиста и списък на поканените на въпросните приеми лица, които са извън списъка на лицата заемащи висши държавни длъжности, както и информация за това в какво качество са поканени. В мотивите си съдебният състав отбелязва, че приемите в президентството са отразени във всички медии, поради което е налице максимална прозрачност и съответно е налице надделяващ обществен интерес от предоставяне на информацията.
 1. Заявление;
 2. Отговор;
 3. Решение на АССГ от 13 юни 2011 г. 


5. Петко Ковачев („Институт за зелена политика“) срещу Националната електрическа компания
Петко Ковачев търси информация за проекта АЕЦ „Белене“. Подава заявление до Министерство на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ), с което иска да му бъде предоставен договорът за заем между Националната електрическа компания (НЕК) и BNP Paribas в размер на 250 милиона евро за проекта АЕЦ „Белене“. МИЕТ препраща полученото заявление на НЕК с мотив, че не разполага с исканата информация. НЕК отказва да предостави информацията с мотив, че не е задължен по ЗДОИ субект. АССГ оставя жалбата без разглеждане и прекратява делото като приема, че действително НЕК не представлява задължен да осигурява достъп до информация субект по реда на ЗДОИ. ВАС отменя определението на АССГ и му връща делото като приема, че НЕК е задължен субект по смисъла на ЗДОИ, тъй като на дружеството се предоставят средства от консолидирания държавен бюджет за изпълнение на проекта за изграждане на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ “Белене“ (ПМС № 259/27.10.2008 г.). Следователно дружеството е задължен субект по смисъла на чл. 3, ал. 2, т. 2 от ЗДОИ относно информацията за проекта АЕЦ „Белене“.
 1. Заявление;
 2. Уведомление от МИЕТ за препращане на заявлението на НЕК;
 3. Отговор на НЕК;
 4. Определение на АССГ от 5 януари 2011 г.;
 5. Определение на ВАС от 16 май 2011 г.


6. Константин Бобоцов срещу кмета на Община Пловдив
Константин Бобоцов търси информация за отчетен доклад за 2010 г. по Програмата за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на община Пловдив. В отговор на заявлението главният секретар на общината се произнася с решение за предоставяне на пълен достъп до информацията. След заплащане на определените в решението разходи в размер на 0,14 лв., вместо исканата информация на гражданина е предоставен отговор, в който се посочва, че  предстои  нейното изготвяне. Административен съд – Пловдив отменя решението на главния секретар на общината като посочва, че оспореното решение е незаконосъобразно, тъй като както към момента на подаване на заявлението, така и към момента на постановяване на оспореното решение исканата информация обективно не е съществувала, поради което не са били налице основания за издаване на решение за предоставяне на достъп до тази информация. Вместо това, е следвало да се приложи хипотезата на чл. 33, ал. 1 от ЗДОИ като общината уведоми заявителя, че не разполага с исканата информация.
 1. Заявление;
 2. Уведомление за препращане на заявлението;
 3. Решение за предоставяне на достъп до информация;
 4. Отговор от общината;
 5. Решение на Административен съд – Пловдив от 3 октомври 2011 г.


7. Ана Михова (в. „Класа“) срещу Министерство на правосъдието
Ана Михова търси информация, свързана с кандидатстването пред Министрество на правосъдието (МП) и одобряването от същото на юридически лица с нестопанска цел за финансиране от държавния бюджет за 2010 г. В отговор на заявлението от министерството предоставят по-голяма част от исканата информация, но отказват  информация за имената и длъжността на членовете на комисията към МП, която оценява проектите на юридическите лица с нестопанска цел. Мотивът за отказ е лични данни. АССГ отменя частичния отказ и задължава МП да предостави исканата информация. В мотивите си съдът отбелязва, че  информацията не може да се определи като лични данни, тъй като оповестяването само на служебното качество на лицата не съдържа индивидуализиращи данни, насочени към личния живот. Решението е обжалвано от МП.
 1. Заявление;
 2. Отговор на МП;
 3. Решение на АССГ от 21 април 2011 г. 


8. Калина Павлова срещу Камара на архитектите в България
Калина Павлова търси информация за протоколите и други документи от заседанията на Регионалната колегия на Камарата на архитектите във Варна, както и информация за взетите от нея решения от създаването й до момента на предоставяне на информацията по заявлението. В отговор, председателят на Камарата на архитектите в България (КАБ) уведомява заявителката, че КАБ не е задължен по ЗДОИ  субект и заявлението е следвало да се отправи до съответната регионална колегия. АССГ отменя отказа и задължава председателя на Камарата да се произнесе по заявлението. Съдът приема, че съгласно действащата нормативна уредба и по-конкретно Закона за камарите на архитектите и на инженерите в инвестиционното проектиране, КАБ е задължена да предоставя информация в качеството й на публичноправен субект, тъй като осъществява публичноправни правомощия. Съдът посочва още, че регионалните колегии не са и не могат да бъдат задължени субекти по смисъла на чл. 3 от ЗДОИ, тъй като само подпомагат дейността на Камарата на регионално ниво, но нямат самостоятелни функции.  
 1. Заявление;
 2. Отговор на КАБ;
 3. Решение на АССГ от 22 декември 2010 г.


9. Петър Пенчев (Национално движение „Екогласност“) срещу Министерство на икономиката, енергетиката и туризма
Петър Пенчев търси информация за доклад на министерство на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ), който касае разкриването на наличие или липса на корупционна схема за подмяна на свежо ядрено гориво с рециклирано в АЕЦ „Козлодуй“. МИЕТ отказва частично предоставяне на достъп до исканата информация с мотив, че части от доклада съдържат защитена търговска информация, поради което той не може да бъде предоставен в цялост. АССГ отменя частичния отказ. Съдът приема, че исканата информация е от естество, очевидно имащо за цел повишаване на прозрачността и отчетността на задължените институции. Това е така, тъй като тя е предмет на текуща дискусия по повод сигурността на работата на атомната електроцентрала, която безспорно е  информация  от първостепенни за обществото ни естество и важност. Според съда не са налице доказателства или данни за засягане на твърдените от ответника интереси на трети лица и търговска тайна, които да имат превес над обществения интерес и целта на ЗДОИ. Решението е обжалвано както от МИЕТ, така и от АЕЦ „Козлодуй“, която е заинтересована страна по делото.
 1. Отговор на МИЕТ;
 2. Решение на АССГ от 10 януари 2011 г. 


10. Иван Петров срещу Столичен общински съвет
Иван Петров търси информация за всички отпуски, ползвани от председателя на Столичен общински съвет (СОС) през мандат 2003 - 2007 г. - по дати и продължителност; както и информация за всички служебни пътувания в страната и чужбина на председателя на СОС през същия мандат - по дати, посетени места, цел, продължителност и разходи за командировки. Не получава отговор на подаденото заявление. АССГ отменя мълчаливия отказ на председателя на СОС. Решението е потвърдено от ВАС. В изпълнение на тези съдебни решения председателят на СОС му отговоря, като обаче отново не му предоставя информацията, с мотив, че  информацията за отпуските, ползвани от председателя на СОС не представлява обществена информация по смисъла на чл. 2, ал. 1 от ЗДОИ. По отношение на информацията за командировките, в отговора е посочено единствено, че заповед за командироване на председател на общински съвет не се издава. АССГ отменя изричния отказ и дава задължителни указания на председателя на СОС по тълкуването и прилагането на ЗДОИ в посока предоставяне на исканата информация. Върховния административен съд (ВАС) потвърждава отмяната на отказа. В резултат с решение от 14 юли 2011 г. Столична община предоставя на заявителя исканата информация.
 1. Заявление;
 2. Решение на АССГ от 18 февруари 2008 г.;
 3. Решение на ВАС от 17 март 2009 г.;
 4. Отказ на СОС;
 5. Решение на АССГ от 11 май 2010 г.;
 6. Решение на ВАС от 20 юни 2011 г.;
 7. Решение за предоставяне на информацията;
 8. Протокол за предоставяне на информацията;
 9. Предоставена информация.