Анотации на дела 2010 г.

Тук ще намерите информация за дела, водени с подкрепата на ПДИ, по които има произнасяне от страна на съда през 2010 г. Делата са представени под формата на съвсем кратко описание на подаденото заявление, получения отговор и решението на съда. Приложени са и копия от конкретни документи. 

 
1. Нели Арабаджиева („Зелени Балкани“) срещу Дирекция за национален строителен контрол
Нели Арабаджиева от Сдружение „Зелени Балкани“ търси копия от констативните протоколи от извършени проверки за законосъобразността и спазването на изискванията на Закона за устройство на територията при изграждане и използване на пътническата седалкова въжена линия от хижа „Пионерска“ до хижа „Рилски езера“, община Сепарева баня. В отговор на заявлението Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) отказва информация на основание разпоредбата на чл. 13, ал. 2, т. 1 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), като свързана с оперативната подготовка на актовете на органите и нямаща самостоятелно значение. Административен съд – София град (АССГ) отменя отказа с мотив, че посоченото основание за отказ в случая е неприложимо. Според съда поисканата информация представлява информация за околната среда по смисъла на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и спрямо реда за нейното предоставяне и основанията за ограничаване на правото на достъп до нея следва да намерят приложение нормите на ЗООС, а не разпоредбите на ЗДОИ.
 1. Заявление за достъп до информация;
 2. Отказ на ДНСК;
 3. Решение на АССГ от 8 април 2010 г.2. „Национален комитет за подобряване водоснабдяването на България“ срещу Столична община
Ганчо Хитров, председател на „Национален комитет за подобряване водоснабдяването на България“ търси копие от Правния анализ на изпълнението и неизпълнението на концесионния договор между Столична община (СО) и „Софийска вода“ АД за експлоатация на столичната ВиК система в периода 2000 – 2007 г. Кметът на СО отказва да предостави достъп с мотив, че тъй като правният анализ е изготвен от адвокатско дружество, то същият е обект на адвокатска тайна. АССГ отменя отказа с мотив, че законодателната регламентация на понятието „адвокатска тайна“ дава основание да се приеме, че субект на нейното опазване е единствено лице, притежаващо качеството „адвокат“, каквото качество кметът на СО като задължен субект по ЗДОИ не притежава. Следователно, за кмета не е налице законово изискване за нейното опазване и той не може да се позовава на „адвокатска тайна“ при постановяване на отказ за предоставяне на обществена информация. Решението на първата инстанция е потвърдено от Върховния административен съд (ВАС).
 1. Заявление;
 2. Отказ на СО;
 3. Решение на АССГ от 16 юни 2009 г;
 4. Решение на ВАС от 30 март 2010 г.3. Сдружение „Център на неправителствените организации в Разград“ срещу НАП Разград
Сдружение „Център на неправителствените организации в Разград“ търси информация за подадените данъчни декларации на създаденото с решение на общинския съвет Сдружение „Център за икономическо развитие - Разград” за периода 2000-2008 г., а именно: първа страница на всяка декларация; страницата за получени финансови средства, дарения и други; както и информация за това декларирало ли е сдружението получени суми от стопанска дейност и какви - описание; декларирана ли е печалба - описание и размер. Директорът на Териториална дирекция на НАП – Варна, офис Разград отказва с мотив, че тази информация не попада в приложното поле на ЗДОИ, тъй като в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс е предвиден специален ред за разкриването й. Административен съд – Разград потвърждава отказа. ВАС обаче отменя решението на първата инстанция както и отказа, с мотив, че данъчната и осигурителна информация не са изключени от приложното поле на ЗДОИ. В случай, че получи искане да предостави достъп до такава информация, то данъчният орган е длъжен да прецени дали самото лице, което информацията засяга не е задължен по ЗДОИ субект, както и дали не е налице хипотезата на надделяващ обществен интерес от предоставяне на информацията. В случай, че нито една от тези две предпоставки за предоставяне на информацията не е налице, то данъчния орган следва да поиска съгласие от лицето, което касае поисканата информация по реда на чл. 31 от ЗДОИ и едва след получаване на неговия отговор да се произнесе по искането за достъп до информация.
 1. Решение на АС – Разград от 9 юни 2009г;
 2. Решение на ВАС от 16 февруари 2010 г.4. Иван Петров срещу Столичен общински съвет
Иван Петров търси информация за всички отпуски, ползвани от председателя на Столичен общински съвет (СОС) през мандат 2003 - 2007 г. - по дати и продължителност; както и информация за всички служебни пътувания в страната и чужбина на председателя на СОС през същия мандат - по дати, посетени места, цел, продължителност и разходи за командировки. Не получава отговор на подаденото заявление. АССГ отменя мълчаливия отказ на председателя на СОС. Решението е потвърдено от ВАС. В изпълнение на тези съдебни решения председателят на СОС му отговоря, като обаче отново не му предоставя информацията, с мотив, че  информацията за отпуските, ползвани от председателя на СОС не представлява обществена информация по смисъла на чл. 2, ал. 1 от ЗДОИ. По отношение на информацията за командировките, в отговора е посочено единствено, че заповед за командироване на председател на общински съвет не се издава. АССГ отменя изричния отказ и дава задължителни указания на председателя на СОС по тълкуването и прилагането на ЗДОИ.
 1. Заявление;
 2. Решение на АССГ от 18 февруари 2008 г.;
 3. Решение на ВАС от 17 март 2009 г.;
 4. Отказ на СОС;
 5. Решение на АССГ от 11 май 2010 г.5. Мария Самарджиева срещу Националния институт за опазване на недвижимите културни ценности
Мария Самарджиева търси информация за документа, с който директорът на Националния институт за опазване на недвижимите културни ценности (НИОНКЦ) е съгласувал засаждане на 29 април 2009 г. от неправителствени организации на дърво от семейство Явори в градината към Националната художествена галерия. Както и информация за всички документи, с които в периода 1 юни 2008 г. - 1 юни 2009 г. НИОНКЦ е съгласувал или отказал искания за намеса в исторически градини в София, които представляват единични или групови паметници. Директорът на  НИОНКЦ отказва като посочва, че не може да предостави достъп до тази информация съгласно чл. 13, ал. 2 и чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗДОИ, но без ад посочва каквито и да било фактически основания. АССГ отменя отказа и задължава директорът да предостави достъп като отбелязва, че с оглед характера на поисканата информация и изрично установения в Закона за културното наследство принцип на публичност и прозрачност при управлението на дейностите по опазване на културното наследство, то е налице хипотезата на надделяващ обществен интерес, която задължава органа да предостави исканата информация, дори и това да засяга права и интереси на трети лица.
 1. Заявление
 2. Отказ на  НИОНКЦ
 3. Решение на АССГ от 22 февруари 2010 г.6. Национално движение „Екогласност“ срещу Агенцията за ядрено регулиране
Национално движение „Екогласност“ търси информация за техническо решение на Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) и приложения към него, което касае подмяната на ядрено гориво в АЕЦ „Козлодуй“. Повод да бъде отправено подобно искане е публикувано в интернет изказване на бившия служител на АЕЦ „Козлодуй” ЕАД – Георги Котев, според който има корупционна схема, която може да се окаже опасна за сигурността на реакторите на АЕЦ, тъй като вероятно се използва вместо свежо, рециклирано ядрено гориво. Председателят на АЯР отказва с мотив липса на съгласие за предоставяне на информацията от трето засегнато лице, а именно АЕЦ „Козлодуй“. АССГ отменя отказа като приема, че поисканата информация представлява информация за околната среда по смисъла на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и предпоставките за предоставянето й трябва да се преценяват по този закон.
 1. Заявление
 2. Отказ на АЯР
 3. Решение на АССГ от 23 март 2010 г.7. Росен Босев (в. „Капитал“) срещу Народното събрание
Росен Босев търси информация за имената на лицата, консултирали изготвянето на два законопроекта (за изменение на Закона за министерство на вътрешните работи и за приемане на Закон за резерва на силите от системата на националната сигурност на РБ), както и полученото от тях възнаграждение. Главния секретар на Народното събрание (НС) отказва като уведомява заявителя, че исканата информация може да бъде получена от вносителя на законопроектите т.е. Министерски съвет. АССГ отменя отказа след като по делото са представени деловодните регистрации и придружителните писма до председателя на НС, от които се установява, че вносители на въпросните законопроекти са отделни народни представители, а не МС. В тази връзка съдебният състав отбелязва, че съгласно правилника за дейността на НС на народните представители се предоставят допълнителни средства за разходи, които те използват за заплащане на сътрудници, консултации, експертизи  и други дейности, свързани с работата им на народни представители. Следователно информацията, касаеща законодателната инициатива на народните представители, вносители на посочените законопроекти и свързаните с нея дейности – финансови и консултантски, се намира в архивите на НС 
 1. Решение на АССГ от 8 януари 2010 г.8. Веселка Венкова (в. „Дума“) срещу Министерски съвет
Веселка Венкова търси информация за пътуванията на премиера Бойко Борисов в страната от встъпването му в длъжност на 27 юли 2009 г. до 15 октомври 2009 г. и по-точно: на кои дати и докъде; разходите, направени около тези пътувания и с какви превозни средства е осъществил командировките си. Съветник в кабинета на министър-председателя  изпраща отговор, с който част от исканата информацията е предоставена, а друга част не. В отговора е посочено, че премиерът е пътувал в командировки на собствени разноски т.е. не е предявявал искания за дневни или квартирни пари. Посочено е и че пътуванията на премиера се осъществяват с автомобили на Национална служба охрана, а в един случай служебно пътуване е осъществено с правителствения самолет „Фалкон 2000“ и в един с военен хеликоптер. Относно първия поставен в заявлението въпрос – на кои дати и докъде е пътувал премиерът, липсва какъвто и да е отговор. АССГ отменя частичния отказ като приема, че информацията за командировките на премиера в страната е публична и достъпът до нея следва да е свободен.
 1. Заявлениe
 2. Отговор на МС
 3. Решение на АССГ от 16 април 2010 г.9. Юрий Иванов срещу Държавната комисия за енергийно и водно регулиране
Юрий Иванов търси информация за одобрения от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) и действащ в момента бизнес план на ВиК ООД- гр. Сливен. Председателят на ДКЕВР отказва с мотив, че тази информация е класифицирана като служебна тайна. АССГ отменя отказа с мотив, че не е достатъчно дадена информация да бъде преценена като служебна от страна на органа, за да бъде обявена за тайна. Следва тази информация да получи съответното ниво на класификация чрез маркирането и с гриф за сигурност. Видно от доказателствата по делото исканата информация не е маркирана с гриф „за служебно ползване“.
 1. Заявление
 2. Отказ на ДКВЕР
 3. Решение на АССГ от 18 януари 2010 г.10. Юрий Иванов срещу „ВиК“ ООД – Сливен
Юрий Иванов търси от Министерство на регионалното развитие и благоустройство (МРРБ) информация за щатните разписания на „ВиК“ ООД – Сливен за периода 2003 – 2008 г. МРРБ препраща заявлението на ВиК – Сливен за отговор. ВиК Сливен не изпраща отговор на заявителя. Административен съд (АС) – Сливен отменя мълчаливия отказ на управителя като приема, че същият е задължен субект по ЗДОИ в качеството му на ръководител на публичноправна организация по смисъла на закона.
 1. Заявление до МРРБ;
 2. Уведомление за препращане от МРРБ;
 3. Определение на АС – Сливен от 15 май 2010 г.;
 4. Решение на АС - Сливен от 13 юли 2010 г.