Анотации на дела 2009 г.

Съдебни дела за достъп до информация, водени със съдействието на ПДИ през 2009 г.
 
1.в. Народен глас" срещу Общински съвет - Ловеч
Изразходвани суми за публикуване на обяви в местната и централната преса

2. Ивайло Хлебаров срещу Столична община
Информация, свързана с проект “Управление на битовите отпадъци на Столична община”, за финансиране от фондовете на Европейския съюз

3.Крум Благов (в. “Стандарт”) срещу Софийски районен съд
Справка, касаеща съдебните заседатели в Софийски районен съд

4. Национален комитет за подобряване водоснабдяването на България срещу Столична община
Копие от Доклад относно изпълнението/неизпълнението на концесионния договор със “Софийска вода” АД за периода 2000 - 2007 г.

5.Николай Цветков срещу Община Варна
Договор за охрана, сключен между общината и Регионална дирекция на вътрешните работи (РДВР) Варна през 2000 г.

6.Павлина Трифонова (в. “24 часа”) срещу Правителствена информационна служба
Информация за разходите по ремонта в кабинета на министър-председателя Сергей Станишев

7. Росен Босев срещу Народното събрание
Имената на лицата, консултирали изготвянето на два законопроекта, както и полученото от тях възнаграждение.

8. Сдружение „Център на неправителствените организации в Разград“ срещу Национална агенция за приходите - Разград
Информация относно подадените данъчни декларации от сдружение “Център за икономическо развитие - Разград” за периода 2000-2008 г.

9.Фондация “Надежда срещу СПИН” срещу Министерство на здравеопазването
Информация, свързана с приключила външна оценка на ефективността на дейността и верификация на първичните данни по ключовите индикатори на неправителствени организации, подполучатели на финансиране по Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”

10. Юрий Иванов срещу Държавната комисия за енергийно и водно регулиране
Одобрения от ДКЕВР и действащ към момента бизнес план на “ВиК” ООД - Сливен