Всеки от случаите, постъпили в ПДИ с молба за правен коментар или съвет, се записва и определя по няколко критерия. Това позволява подреждането на всички случаи и коментари към тях в база данни, даваща възможност за систематизацията им във времето, както и позволява да се правят различни статистически справки.

В тази секция ще намерите информация за броя на постъпилите при нас случаи, както и някои статистики.

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Общ брой случаи
61
157
193
215
296
322
391
405
312
330
328
328
262
254
340
400
Общ брой консултации
153
535
575
525
821
806
923
853
647
579
440
472
396
381
559
541
Правна класификация
Този критерий определя вида на нарушеното право.
2020 г.
2019 г.
2018 г.
2017 г.
2016 г.
2015 г.
2014 г.
2013 г.
2012 г.
2011 г.
2010 г.
2009 г.
2008 г.
2007 г.
2006 г.
2005 г.
Достъп до информация
61
141
183
205
279
290
326
325
264
257
248
238
168
193
241
246
Лични данни
0
7
6
5
8
13
47
48
24
47
44
53
24
24
40
59
Право на информация
0
6
2
4
6
12
10
25
17
15
22
25
66
30
52
90
Друга
0
0
1
1
1
5
6
4
3
10
11
10
3
5
7
3
Свобода на изразяване
0
0
1
0
0
1
2
3
4
1
3
2
1
2
0
2
Достъп до информация - частичен достъп
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Повторно използване на информация
0
0
0
0
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Търсещ информация
Този критерий определя вида на търсещия информация.
2020 г.
2019 г.
2018 г.
2017 г.
2016 г.
2015 г.
2014 г.
2013 г.
2012 г.
2011 г.
2010 г.
2009 г.
2008 г.
2007 г.
2006 г.
2005 г.
Гражданин
20
73
87
97
117
141
209
207
181
203
144
138
79
83
104
75
Журналист
20
43
52
38
57
51
69
84
51
73
99
122
48
25
22
20
ПДИ координатор
1
4
6
15
10
16
9
19
16
7
10
4
83
114
175
229
НПО
14
21
34
32
79
87
60
54
53
34
44
44
45
18
30
66
Служител
3
3
3
17
14
19
26
28
7
4
19
8
4
8
3
5
Бизнес
1
1
3
7
6
0
13
9
2
7
7
10
2
6
4
4
Общински съветник
1
7
4
3
5
6
2
0
1
2
5
2
0
0
1
0
Учен
0
0
0
2
5
2
3
2
0
0
0
0
0
0
1
1
Други
1
2
1
2
3
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
Институция
Този критерий посочва институцията, към която се е обърнал или иска да се обърне търсещия информация.
2020 г.
2019 г.
2018 г.
2017 г.
2016 г.
2015 г.
2014 г.
2013 г.
2012 г.
2011 г.
2010 г.
2009 г.
2008 г.
2007 г.
2006 г.
2005 г.
Органи на местно самоуправление
12
31
30
44
39
38
38
38
36
29
29
9
5
5
5
6
Държавни органи - Изпълнителна власт - Централни органи на изпълнителната власт
7
12
14
13
21
19
21
22
21
21
22
18
16
19
19
19
Държавни органи - Изпълнителна власт - Териториални органи в системата на изпълнителната власт
3
5
11
12
21
12
14
17
18
14
17
13
10
10
7
9
Държавни органи - Изпълнителна власт - Държавни институции, създадени със закон
4
8
11
10
12
12
14
13
13
10
12
9
13
9
10
14
Държавни органи - Съдебна власт
6
11
8
8
12
11
14
11
9
6
8
7
5
5
4
5
Държавни органи - Изпълнителна власт - Изпълнителни агенции
3
2
4
5
5
5
10
11
5
5
6
7
7
7
9
6
Публичноправни организации
0
3
3
6
8
4
6
7
7
9
12
13
3
4
4
5
Публичноправни субекти, задължени да предоставят информация
2
4
2
5
9
6
7
5
3
7
8
7
4
7
6
8
Лица, финансирани от бюджета, задължени да предоставят информация
1
5
5
4
4
7
10
12
5
5
6
5
0
1
2
3
Държавни органи - Независими органи на власт
4
3
3
7
4
6
6
5
6
3
3
5
3
3
2
2
Държавни органи - Изпълнителна власт - Държавни агенции
1
0
3
4
3
4
5
5
2
7
4
5
3
3
5
7
Държавни органи - Изпълнителна власт - Държавни комисии
0
0
1
1
0
1
1
2
0
0
0
3
1
1
7
9
Държавни органи - Изпълнителна власт - Областни администрации
0
0
0
2
3
5
4
1
2
3
3
1
0
0
0
0
Държавни и общински предприятия
1
3
2
3
3
1
3
2
1
1
0
1
0
0
0
0
Администратори на лични данни
0
0
0
0
1
1
0
3
2
2
2
3
1
0
0
0
Без въведен вид
0
2
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Държавни органи - Изпълнителна власт - Държавни институции, създадени с постановление на МС
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
2
1
5
0
0
Държавни органи - Президент
0
0
0
1
0
0
0
1
1
1
1
1
0
0
1
1
Начин на постъпване на случая
В описанието на всеки случай се съдържа информация за начина на постъпването му при нас.
2020 г.
2019 г.
2018 г.
2017 г.
2016 г.
2015 г.
2014 г.
2013 г.
2012 г.
2011 г.
2010 г.
2009 г.
2008 г.
2007 г.
2006 г.
2005 г.
По електронен път
73
155
289
241
312
339
355
282
251
219
138
125
84
28
57
21
В офиса на ПДИ
59
312
233
216
360
308
273
253
182
150
113
138
88
56
99
53
По телефона
18
62
52
63
144
154
292
314
212
208
149
89
38
31
39
26
Чрез координаторската мрежа на ПДИ
0
1
1
0
3
2
1
0
0
0
38
114
86
101
132
102
По пощата
0
0
0
0
0
1
2
4
1
2
2
5
2
1
1
0
В съда
3
5
0
5
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
По факс
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
2
1
Вид на оказаната правна помощ
Описанието на всеки случай се съдържа информация за това каква помощ е получил клиентът, обърнал се за съвет към екипа на ПДИ. Тя може да бъде:
  • писмена консултация
  • устна консултация
  • изготвяне на заявление за достъп
  • изготвяне на друг писмен документ, необходим за упражняване правата по закона
  • правно представителство в съда