Информацията за количествата суров петрол, постъпили в България през нефтен терминал „Росенец“, не представлява статистическа тайна 17.12.2022 г.

До този извод стигна състав на Административен съд – Шумен по дело на Красимир Крумов (Шумен) срещу отказ на агенция „Митници“.

„Булгаргаз“ ЕАД е задължен субект по ЗДОИ и следва да отговаря по същество, когато получи редовно заявление за достъп до обществена информация 13.12.2022 г.

До този извод стигна състав на Административен съд – Видин по дело на Гражданско движение „БОЕЦ“ (ГД „БОЕЦ) срещу отказ на изпълнителния директор на „Булгаргаз“ ЕАД да предостави достъп до информация за кореспонденцията на дружеството с доставчици на газ и основно с ГАЗПРОМЕКСПОРТ.

Представляват ли защитени лични данни имената на съветниците на министър-председателя Кирил Петков? 15.11.2022 г.

Предстои постановяване на съдебно решение по дело на Лора Филева (в. „Дневник“) срещу отказ на администрацията на Министерски съвет (МС) да предостави имената на съветниците и експертите в политическия кабинет на министър-председателя Кирил Петков.

 

Прокуратурата дължи ново произнасяне по заявление, с което се иска достъп до информация за правилата за въвеждане на преписки в електронната деловодна система на Прокуратурата и правилата за засекретяване на преписки. 15.11.2022 г.

Съдът отменя отказ на Върховна касационна прокуратура да предостави информация, свързана с въвеждането на преписки в електронната деловодна система на Прокуратурата на Република България и връща преписката за ново произнасяне по заявлението с указания по тълкуване и прилагане на закона.

Докладът за състоянието на частта от автомагистрала „Струма“, на която миналия ноември катастрофира македонски автобус, представлява обществена информация и следва да бъде предоставен по ЗДОИ. 15.11.2022 г.

Съдът стига до извод, че безспорно исканата информация има характер на обществена по смисъла на ЗДОИ. Тя касае изготвен доклад по повод състоянието на пътен участък от автомагистрала „Струма“ във връзка с настъпило ПТП с голям брой жертви, т. е. информацията е обвързана с правомощията и дейността на министъра на регионалното развитие и благоустройството. В този смисъл представянето на доклада ще даде възможност на заявителя да си състави собствено мнение относно осъществяваната от министъра на регионалното развитие държавна политика по управлението на безопасността на пътната инфраструктура.

Прокурорските постановления за отказ за образуване на досъдебно производство не попадат в обхвата на следствената тайна и подлежат на предоставяне по реда на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) 26.08.2022 г.

Съдът приема, че за безспорно, че търсената информация има характер на обществена такава, тъй като има отношение към обществения живот в страната и по-конкретно е относима към начина, по който се предоставя достъп до преписки и досъдебни производства, които са свързани със събиране на данни и извършване на разследване за извършени престъпления.

Информацията за провежданите търгове от Електроенергийния системен оператор (ЕСО) и извършените плащания за извънредно производство на електроенергия („студен резерв“) към девет енергийни дружества не представлява защитена тайна и следва да се предостави по реда на ЗДОИ 26.08.2022 г.

Съдът приема, че исканата информация е обществена, тъй като преносът и трансформирането на електрическа енергия е услуга от обществен интерес, Електроенергийният системен оператор е задължен субект по чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ, тъй като дружеството представлява публично правна организация, защото е под контрола на възложител на обществени поръчки.

Няма законово изискване да се доказва наличието на правен интерес или да се посочва целта, с която се иска достъп до конкретна информация 12.06.2022 г.

Съдът приема, че законът не поставя никакви ограничения по отношение на заявителите, т.е. няма законово изискване да се доказва наличието на правен интерес. Това положение е напълно съобразено с международните стандарти за свобода на информация, в които е залегнала идеята, че информацията, съхранявана в държавата, принадлежи на цялото общество.

Целта, за която ще бъде използвана информацията, не е елемент от фактическия състав за предоставянето й 12.06.2022 г.

Щом информацията е обществена, подлежи на предоставяне според състав на Административен съд София-град.

Информацията за това дали е образувано досъдебно производство не попада в обхвата на следствената тайна 23.05.2022 г.

С подкрепата на ПДИ бе променена негативна практика на Специализираната прокуратура (СП) за отказване на информация относно досъдебни производства.

Фактическите констатации в протоколи от проверки имат самостоятелно значение и подлежат на предоставяне по реда на ЗДОИ 12.05.2022 г.

До този извод стигна състав на Административен съд София-град по дело, водено с подкрепата на ПДИ, срещу отказ на Министерство на земеделието, храните и горите да предостави достъп до информация за резултатите от извършена проверка във ферма за норки.

Налице е надделяващ обществен интерес за предоставяне на информация, която е свързана с прозрачността и отчетността при разходване на публични средства 12.05.2022 г.

До този извод стигна състав на Административен съд София-град по дело, водено с подкрепата на ПДИ, срещу отказ на Министерство на земеделието, храните и горите да предостави информация за възстановените в бюджета суми от неправомерно отпусната държавна помощ при замени на горски земи.

Наличието на надделяващ обществен интерес за предоставяне на достъп до информация може да преодолее изразеното несъгласие от трети лица 12.05.2022 г.

До този извод стигна състав на Административен съд София-град по дело срещу отказ на Електроенергийния системен оператор да предостави информация за извършените плащания от началото на 2021 г. до м. август 2022 г. по цени за разполагаемост, активна мощност и реално получена от ЕСО нетна ел. енергия.

Административен съд – Варна, отмени трети пореден отказ на изп. директор на „Транспортно строителство и възстановяване“ ЕАД („ТСВ“ ЕАД) да предостави копия от договорите с подизпълнители за удълбочаване на каналите на Пристанище „Варна“ 12.05.2022 г.

Съдът намира, че оспореният отказ е незаконосъобразен в обжалваната част, и напомня, че законът поставя знак на равенство между информацията, съдържаща се в даден документ, и самия документ като неин материален носител. Искането на копие от документ е равносилно на искане за достъп до съдържащата се в него информация.

 

Информацията за паметните бележки от срещите на представители на българската съдебна власт и представители на Европейската комисия (ЕК) в рамките на Механизма за сътрудничество и оценка представлява обществена информация, която не само, че не е изключена от приложното поле на ЗДОИ, но е налице надделяващ обществен интерес за предоставянето й.  07.03.2022 г.

До този извод стигна състав на АССГ по дело на Доротея Дачкова (в. „Сега“) срещу отказ на Министерство на правосъдието. Информацията е поискана със заявление от май 2021 и касае копия от паметните бележки от всички срещи през последните 15 години. Отказът на МП е с мотив, че информацията е ограничена за достъп, тъй като има подготвителен характер и няма самостоятелно значение – основание за отказ по чл. 13, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ. С подкрепата на ПДИ отказът е обжалван пред АССГ.

Информацията дали е образувано досъдебно производство и произтичащите от това последващи правни действия е обществена и не е изключена от приложното поле на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). 07.03.2022 г.

Информацията дали е образувано досъдебно производство и произтичащите от това последващи правни действия е обществена и не е изключена от приложното поле на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). До този извод стигна състав на Административен съд София-град (АССГ) по дело на Николай Неделчев (София) срещу отказ на Софийска районна прокуратура (СРП) да предостави информация за разследването на спирането на програма „Хоризонт“ на БНР и относно това кой е упражнявал натиск върху изпълнителния директор на БНР. 

Информацията за изплатените възнаграждения на членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) по Проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на единна информационна система за съдилищата“ не представлява защитени лични данни. 07.03.2022 г.

Информацията за изплатените възнаграждения на членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) по Проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на единна информационна система за съдилищата“ не представлява защитени лични данни. До този извод стигна състав на АССГ по дело на Съюза на съдиите в България (ССБ) срещу ВСС. 

Не е налице специален ред за достъп до информация за извършваните проверки от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), който да изключва тази информация от приложното поле на ЗДОИ.  07.03.2022 г.

Не е налице специален ред за достъп до информация за извършваните проверки от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), който да изключва тази информация от приложното поле на ЗДОИ. Напротив, информацията за контролната дейност на БАБХ е достъпна точно по реда на ЗДОИ. До този извод стигна състав на АССГ по дело на Мила Попдимитрова (София) срещу отказ на БАБХ да предостави информация за извършените проверки за спазване на изискванията за защита и хуманно отношение към животните в регистрираните към БАБХ животновъдни обекти, в които се извършва асистиращо хранене на патици и гъски за производство на черен дроб.