Вестник „Сега“ срещу КПКОНПИ: колко пъти е била осъдена КПКОНПИ да заплати обезщетения и в какъв размер са те? 16.12.2019 г.

С помощта на ПДИ медията спечели делото след двегодишен съдебен спор. Броят дела срещу Комисията по ЗОДОВ (25 на брой) и сумите, осъдена да заплати (380 045 лв.), не представляват служебна тайна, реши ВАС.

Съдът реши: МОСВ да оповести имената на фирмите-вносители на отпадъци у нас, държавите на произход и вида на отпадъка 14.12.2019 г.

Според съдебното решение по делото на "Капитал" с правната помощ на ПДИ, "характерът на обществените отношения, регламентирани със Закона за опазване на околната среда (...), предполага максимална прозрачност на всяка дейност, която би могла да се отрази в посочените в закона аспекти на околната среда". Считано от 14 декември, Изпълнителната агенция за околна среда и водите (ИАОС) има 14 дни да предостави достъп до исканата информация за фирмите-вносители, държавите на произход и вида на внесените отпадъци.

Столична община с мълчалив отказ относно планирани и извършени ремонти в шест софийски квартала 26.11.2019 г.

Според адв. Стефан Ангелов от правния екип на ПДИ няма как Столична община да не разполага с поисканите от нея по реда на ЗДОИ данни за ремонтните дейности в няколко южни и централни столични района. "Все пак това е целта на програмите - да има отчитане по тях".

ММС, БФС и достъпът до публична информация 20.11.2019 г.

Как БФС изразходва над един милион лева държавни средства разкрива репортерът на BTV Петър Нанев. През 2018 г. с правната помощ на ПДИ той спечели дело срещу Министерството на младежта и спорта, а тази година бе номиниран от ПДИ за журналистическа награда по повод Международния ден на правото да знам. 

Важна победа за ПДИ и свободата на изразяването 18.11.2019 г.

Конституционният съд обяви за противоконституционна разпоредбата в ЗЗЛД, въвеждаща 10 критерия за преценка на журналистическото изразяване.

„Електроенергийният системен оператор“ ЕАД е задължен субект по ЗДОИ 06.08.2019 г.

До този извод стигна състав на Върховния административен съд (ВАС), като втора инстанция, по дело на Сдружение „За земята – достъп до правосъдие“ срещу отказ на „Електроенергийният системен оператор“ ЕАД (ЕСО).

Налице е надделяващ обществен интерес за предоставяне на информация за цените на откупените творби в последните 10 г. от Софийската градска художествена галерия 06.08.2019 г.

До този извод стигна състав на Административен съд – Пловдив по дело на Мария Каравланова (Пловдив) срещу отказ на директора на Софийската градска художествена галерия.

Изпълнителната агенция по околна среда дължи предоставяне на информация за средночасовите стойности за ФПЧ 06.08.2019 г.

Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) дължи предоставяне на информация за средночасовите стойности за ФПЧ2,5 и ФПЧ10 от автоматичната измервателна станция (АИС) за мониторинг на качеството на въздуха „Хиподрума“ за определен период от време. Това реши АССГ по дело на Сдружение „За земята – достъп до правосъдие“.

Информацията за получените възнаграждения от изпълнителния директор и от артистичния директор на общинската Фондация „Пловдив 2019“ не представлява защитени лични данни 06.08.2019 г.

До този извод стигна състав на Административен съд – Пловдив по дело на Искра Койчева (координатор на ПДИ и журналист в Дарик радио) и Гергана Драганова (plovdiv-press.bg) срещу отказ на главния секретар на община Пловдив.

Информацията за извинените отсъствия на народните представители от различните парламентарни групи в 44-то Народно събрание (НС) не попада в обхвата на ограничението на правото на достъп до информация, свързано с подготвителни документи, които нямат самостоятелно значение 06.08.2019 г.

До този извод стигна АССГ по дело на Лъчезар Лисицов (парламентарен репортер във Flagman.bg) срещу отказ на главния секретар на НС да предостави достъп до преписките, свързани с извинени отсъствия на депутатите.

Налице е надделяващ обществен интерес за предоставяне на информация, свързана със застрояване в защитена местност „Колокита“ 06.08.2019 г.

До този извод стигна АССГ по дело на Венцислав Давидофф (София) срещу отказ на кмета на община Созопол да предостави достъп до всички строителни книжа, свързани с издаденото разрешение за строеж в защитената местност.

Административен съд София-град отмени отказ на Министерство на отбраната 08.07.2019 г.

Делото бе заведено след отказ на МО да предостави списък на всички заявки, направени от МО и подчинените му структури за доставка на хранителни продукти и напитки в периода 01.08.2015 – 31.10.2018 с включен доставчик, дата на заявката, дата на доставката и стойност на доставените продукти. Информацията е поискана от Петър Нанев (bTV) със заявление от декември 2018.

Ограничението за подготвителни документи с несамостоятелно значение по чл. 13, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ е неприложимо в случаите, когато се търси информация, свързана с промяна на нормативен акт 08.07.2019 г.

С този мотив състав на ВАС потвърди решение за отмяна на отказ на Министерство на правосъдието (МП) да предостави информация за проекта на закон за изменение на Закона за българското гражданство (ЗБГ), с който (по идея на президента Радев) е предложено изменение в Изборния кодекс, което въвежда 3-месечна уседналост за гласуване на парламентарни и президентски избори. Информацията е поискана от Красен Николов (Mediapool) със заявление от април 2017.

Информацията за осигурената от държавата финансова подкрепа на бивши олимпийски медалисти по спортна стрелба подлежи на предоставяне по реда на ЗДОИ 05.06.2019 г.

С този мотив състав на Административен съд – Пловдив отмени отказ на Министерство на младежта и спорта (ММС) да предостави копие от писмо на Българския стрелкови съюз (БСС) до ММС, което е свързано с актуализация на списъка с олимпийските медалисти по спортна стрелба, прекратили състезателната си дейност. Информацията е поискана от Камен Шишманов (Пловдив).

Не е налице основание за отказ по чл. 37, ал. 1, т. 3 от ЗДОИ, когато исканата информация не е била предоставена на заявителя в рамките на шест месеца по предходно заявление 05.06.2019 г.

С този извод състав на ВАС потвърди решение на АССГ за отмяна на отказ на секретаря на Столична община (СО) да предостави достъп до текстовете на издадените от СО общи административни актове (ОАА) в периода февруари-април 2017. Информацията бе поискана от Светлозар Алексиев.

Община Стара Загора следва да предостави достъп до информация за сключените от нея договори за извършване на PR, медийни, информационни, рекламни и др. подобни услуги 05.06.2019 г.

До този извод стигна състав на Административен съд – Стара Загора по дело на журналистката Венелина Попова срещу отказ на кмета на общината.

Налице е императивна законова разпоредба, която изисква и задължава субектите по ЗДОИ да се произнесат писмено по заявленията за предоставяне на достъп до обществена информация 07.05.2019 г.

С този мотив състав на АССГ отмени мълчалив отказ на кмета на район „Триадица“ да предостави информация за контролните действия на общината относно конкретен обект в „Южния парк“ срещу който са подавани редица сигнали за нарушения. Информацията е поискана от Светлозар Алексиев (София) .

Информацията за регистрираните сигнали за нередности от управляващия орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 е обществена по смисъла на ЗДОИ и не попада в обхвата на ограничението за подготвителните документи, които нямат самостоятелно значение 07.05.2019 г.

С този мотив състав на АССГ отмени отказ на главния секретар на Министерство на труда и социалната политика (МТСП) да предостави информация за всички регистрирани сигнали за нередност до 18.12.2018 включително, която включва дата на сигнала, описание на нарушението, етап на проверката, предприети действия (ако има такива) и резултат (ако е приключила процедурата по администриране на нередността). Информацията е поискана от Елена Христова (София).

Отказът да бъде представена информация с мотив, че е класифицирана е незаконосъобразен в случаите, когато не е проведена процедура за маркиране с гриф за сигурност 07.05.2019 г.

С този мотив АССГ отмени отказ на председателя на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) да предостави копие от Указания за работа по прилагане на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, приети от комисията на 25.01.2013. Информацията е поискана от Росен Босев (в. „Капитал“).

Копието от декларацията за конфликт на интереси на служител в държавна агенция представлява обществена информация, която подлежи на предоставяне по реда на ЗДОИ 07.05.2019 г.

С този мотив ВАС остави в сила решение на АССГ за отмяна на отказ на директора на Агенцията за социално подпомаганеда предостави копие от декларацията за конфликт на интереси на бивш служител на агенцията, който към момента на подаване на заявлението е бил номиниран и е участвал като единствен кандидат в процедура по избор за управител на Националния осигурителен институт. Информацията е поискана от Българския институт за правни инициативи .

Обстоятелството че определени сведения и данни не съществуват в обобщен вид, а трябва да бъдат синтезирани с оглед заявлението, не може да обоснове законосъобразен отказ, когато исканата информация е налична при сезирания орган 07.05.2019 г.

С този мотив състав на Административен съд София-град (АССГ) отмени отказ на зам-кмета на Столична община (СО) да предостави информация за възложените от СО за събиране от частни съдебни изпълнители (ЧСИ) публични вземания на общината за периода 01.09.2015 – 01.09.2018.

Налице е надделяващ обществен интерес за предоставяне на информация за закриването на Фонда за лечение на деца 07.05.2019 г.

С този мотив състав на АССГ отмени отказ на главния секретар на Министерство на здравеопазването (МЗ) да предостави информация за разгласеното от медиите в края на 2018 закриване на Центъра „Фонд за лечение на деца“ и преминаването му в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

Отказът да бъде представена информация с мотив липса на съгласие на трето засегнато лице е незаконосъобразен в случаите, когато самото трето лице е задължен субект по ЗДОИ 07.05.2019 г.

С този мотив състав на АССГ отмени отказ на комисия по ЗДОИ към Министерство на младежта и спорта (ММС) да предостави информация, свързана с финансирането на Българския футболен съюз (БФС) за провеждане на състезания и лагери на национални отбори. Информацията е поискана от Петър Нанев (bTV) .

ВАС остави в сила решение на АССГ за отмяна на отказ на КОНПИ да предостави информация по десет формулирани въпроса, касаещи проверки на единадесет лица, заемащи или заемали публични длъжности 07.04.2019 г.

Информацията е поискана от Росен Босев (в. „Капитал“) със заявление от 3 януари 2018, а отказът на КОНПИ бе с мотив, че информацията представлява служебна тайна по смисъла на чл. 16 от ЗОПДНПИ (отм.).

ВАС остави в сила решение на АССГ за отмяна на отказ на ББР да предостави информация за общински задължения към строителни фирми 07.04.2019 г.

Информацията бе поискана от Десислава Лещарска (в. „Капитал“), а отказът на Българската банка за развитие (ББР) бе с мотив, че информацията не е обществена, тъй като е свързана с финансов мениджмънт и представлява професионална тайна по чл. 63, ал. 1 от Закона за кредитните институции.

Отказът да бъде предоставена информация с мотив липса на съгласие от трето засегнато лице е незаконосъобразен, когато административният орган не е провел процедура за търсене на съгласие на това трето лице 07.04.2019 г.

С този мотив състав на АССГ отмени отказ на Националната агенция за приходите (НАП) да предостави информация за два конкретни ревизионни акта, съставени на „Лукойл Нефтохим Бургас“ ЕАД. Информацията е поискана от партия „Движение Да България“ .

Административен съд – Варна отмени отказ на секретаря на община Варна да предостави инвестиционния проект за реконструкция на уличната мрежа на бул. „Народни будители“ във Варна  07.04.2019 г.

С този мотив състав на Административен съд – Варна отмени отказ на секретаря на община Варна да предостави тази информация. Тя е поискана от Александър Лиманов (Варна) със заявление от ноември 2018

Налице е надделяващ обществен интерес за предоставяне на информация за екстрадирането на 7 турски граждани в края на 2016 07.04.2019 г.

С този мотив състав на ВАС остави в сила решение на АССГ за отмяна на отказ на МВР да предостави тази информация. Информацията бе поискана от Александър Терзиев (в. „Капитал“) със заявление от края на 2016.

Предоставянето на информация под формата на писмена справка е допустимо, когато в тази справка са систематизирани данни, налични за определения период в администрацията на съответния орган 07.04.2019 г.

С този мотив състав на АССГ отмени отказ на зам.-кмета и главния архитект на СО да предоставят информация за наложените и събрани глоби от СО през 2015 г. и два месеца от 2018 по Наредбата за рекламна дейност на СО. Информацията е поискана от Светлозар Алексиев (София) със заявление от август 2018.

Защитата на личните данни не може да бъде основание за отказ, когато заявителят изрично е посочил, че желае исканата информация да му бъде предоставена със заличени лични данни 07.04.2019 г.

С този мотив състав на АССГ отмени отказ на началника на Регионално управление на образованието (РУО) – София-град да предостави информация, свързана с надплановия прием на ученици в Софийската математическа гимназия  (СМГ) за учебната 2018/ 2019. Информацията бе поискана от Александра Маркарян (OFFNews).

АССГ отхвърли искане на юрисконсулт от община Варна за налагане на по-тежка санкция на "СОПА" за нарушение на личните данни на юрисконсулта 07.04.2019 г.

До делото се стигна след жалба от юрисконсулта на община Варна на Решение на Комисията за защита на личните данни, с което намира жалбата за основателна по отношение на Сдружение за оптимизиране на правосъдието (СОПА) за нарушение на личните данни на юрисконсулта чрез публикуване на сайта на сдружението на пълномощно, с което секретарят на общината я упълномощава да се явява по дела, в което пълномощно е видно ЕГН-то й и дава указания на сдружението да заличи от интернет страницата си личните данни на жалбоподателката.

Административен съд София-област (АССО) глоби кмета на Божурище за неизпълнение на съдебно решение 07.04.2019 г.

В началото на 2019 влиза в сила решение на АСОО за отмяна на отказ на кмета на Божурище да предостави информация за приходите и разходите на общината по водените от нея съдебни дела в определен период от време.

ВАС потвърди решение на АССГ за отмяна на отказ на Държавен фонд „Земеделие“  07.04.2019 г.

Информацията бе поискана от Огнян Георгиев (в. „Капитал“) със заявление от 9 февруари 2017 и касае класирането на общинските проекти по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата и селските райони“ от ПРСР 2014-2020“. 

Столична община следва да предостави достъп до документите, които показват, че строителният надзор по ремонта на „Графа“ действително е санкциониран със 100 хил. лв. от общината 05.03.2019 г.

До този извод стигна състав на Административен съд София-град (АССГ) по дело на Светлозар Алексиев (София) срещу заблуждаващ отговор на кмета на Столична община (СО).

„ВиК – Сливен“ ООД е задължен субект по ЗДОИ в качеството си на публичноправна организация, тъй като собствеността на капитала му е изцяло държавна и общинска 05.03.2019 г.

До този извод стигна състав на Върховния административен съд (ВАС) по дело на Живко Желев (Сливен) срещу мълчалив отказ управителя на ВиК Сливен.

Агенцията за социално подпомагане следва да предостави достъп до доклад от проверка на дейността на Дирекция „Социално подпомагане“ – Габрово, извършена през февруари 2018 05.03.2019 г.

До този извод стигна състав на АССГ по дело на Красимира Спасова (Севлиево) срещу отказ на Агенцията за социално подпомагане.

АССГ отмени немотивиран отказ на Изпълнителната агенция по околна среда да предостави информация за първичните данни от замърсяването на въздуха в столицата с фини прахови частици  05.02.2019 г.

Със заявление от май 2018 ЕС „За земята – достъп до правосъдие“ искат от РИОСВ – София достъп до средночасовите данни от Автоматичните измервателни станции (АИС) за замърсяването на атмосферния въздух с различни вредни вещества в периода 01.12.2017 - 31.03.2018.

Разрешенията за строеж представляват обществена информация по смисъла на ЗДОИ 05.02.2019 г.

За предоставянето на тази информацияе приложим ЗДОИ и не е налице специален ред по Закона за устройство на територията (ЗУТ) в случаите, когато заявителят не е заинтересовано лице по ЗУТ. До този извод стигна състав на ВАС по дело на Яна Христова (Сливен) срещу отказ на кмета на Сливен.

Информацията за изпълнението на договор за сметосъбиране е обществена и подлежи на предоставяне по реда на ЗДОИ. 05.02.2019 г.

До този извод стигна състав на Административен съд – Варна по делото на Марин Николов (НОВА TV) срещу отказ на секретаря на община Аксаково.

Информацията за количеството български цигари изнесени за Обединените арабски емирства (ОАЕ) не представлява нито статистическа, нито данъчна, нито търговска тайна 05.02.2019 г.

До този извод стигна състав на Административен съд София-град (АССГ) по дело на разследващият сайт „Биволь“ срещу отказ на Агенция „Митници“. 

ВАС отмени отказ на Столична община 05.02.2019 г.

Делото е след отказ на зам.-кмета по транспорт на Столична община (СО) да предостави на Светлозар Алексиев (София) копия от всички одобрени проекти за постоянна организация на движението, отнасящи се до пътната мрежа, отворена за обществено ползване, от комисията по транспорт, организация и безопасност на движението при СО в периода 01.01.2016 - 31.01. 2017.

Информацията за цените на всички творби, откупени от Националната галерия за последните 10 г. е обществена и подлежи на предоставяне по реда на ЗДОИ 05.02.2019 г.

Информацията е дължима, поради наличието на презумпция за надделяващ обществен интерес, която не е оборена в отказа на административния орган.