Трите имена на лицата, заемали длъжността – началник на сектор/отдел “Пътна полиция” в периода 2000 – 2015 също не са защителни лични данни 18.12.2017 г.

До тези изводи стигна и друг състав на ВАС отново по дело на Йово Николов срещу отказ на директора на МВР – Варна.

Имената на длъжностни лица, които осъществяват властнически правомощия, не представляват техни защитени лични данни 18.12.2017 г.

До този извод стигна състава на ВАС като втора инстанция по дело срещу отказ на директора на МВР – Стара Загора да предостави на журналиста от в. „Капитал“ – Йово Николов информация за трите имена на лицата, заемали длъжността – началник на сектор/отдел “Пътна полиция” в периода 2000 – 2015.

Презумпцията за наличие на надделяващ обществен интерес има тази правна последица, че обръща тежестта на доказване 18.12.2017 г.

Тоест - не заявителят е длъжен да докаже наличието на надделяващ обществен интерес, а задълженият субект е длъжен да докаже липсата на такъв, когато отказва информация с мотив, че не е налице надделяващ обществен интерес. До този извод стигна състав на АССГ по дело на Васил Николов срещу отказ на „Столичен автотранспорт“ ЕАД да предостави информация за броя аварирали автобуси по определени линии на градския транспорт.

Информацията за получените възнаграждения от заместник-ректор, главен счетоводител и главен финансист в Софийския университет не засяга защитени лични данни 18.12.2017 г.

До този извод стигна състав на ВАС като втора инстанция по дело срещу отказ на ректора на Софийския университет (СУ) да предостави на студента Симеон Георгиев информация за всички финансови възнаграждения за 2013, 2014 и първото полугодие на 2015 по трудови договори, граждански договори, проектна и научна дейност, както и за разходите за социално, здравно и друго осигуряване на заместник-ректора, главния счетоводител и главния финансист.

Не е необходимо задълженият по ЗДОИ субект да е създател на търсената от него информация, за да възникне задължение за произнасяне по заявление за достъп до информация. Достатъчно е да съхранява същата. В тези случаи препращането на заявлението на органа, който е създател на информацията е неоснователно 09.11.2017 г.

До този извод стигна състав на ВАС по дело на Мартин Димитров, Петър Славов и Методи Андреев срещу мълчалив отказ на Министерство на финансите /МФ/ да предостави информация за дейността на синдиците и събраните средства в масата на несъстоятелността на „Корпоративна търговска банка“ /КТБ/.

Налице е законов императив за писмено произнасяне по заявления за достъп до информация от задължените по ЗДОИ субекти, включително и при отказ 09.11.2017 г.

С този мотив Административен съд – Пазарджик отмени мълчалив отказ на управителя на „ВиК – Белово“ ЕООД да предостави на старши репортера от в. „Знаме“ и координатор на ПДИ за област Пазарджик – Тодор Гроздев информация, свързана с дейността на ВиК дружеството.

Какво показват почасовите данни за качеството на атмосферния въздух в София за 2013 – 2016?  09.11.2017 г.

Този въпрос трябва да намери отговор съвсем скоро, тъй като делото срещу отказа на Изпълнителната агенция по околната среда /ИАОС/ да предостави достъп до почасовите данни за фини прахови частици /ФПЧ/ приключи.

Информацията бе поискана от Сдружение „За земята – достъп до правосъдие“ със заявление от 2 март 2017, отправено до кмета на Столична община /СО/. Той препрати заявлението на ИАОС, чийто директор отказа достъп до средночасовите стойности на ФПЧ, тъй като представлявали налична първична информация, която има предварителен характер.

Налице е надделяващ обществен интерес за предоставяне на информация, свързана с проекти на нормативни актове 09.11.2017 г.

До този извод стигна АССГ по дело на журналиста от Mediapool – Красен Николов срещу отказ на Министерство на правосъдието /МП/ да му предостави информация, свързана с проекта на Закон за изменение и допълнение /ЗИД/ на Закона за българското гражданство (ЗБГ), с който (по идея на президента Румен Радев) е въведено изменение в Изборния кодекс, въвеждащо тримесечна уседналост за гласуване на парламентарни и президентски избори, което на практика елиминира от изборите повечето българи, живеещи в чужбина

Имената на длъжностни лица, които осъществяват властнически правомощия не представляват техни защитени лични данни 09.11.2017 г.

До този извод стигна съставът на ВАС като втора инстанция по дело срещу отказ на директора на МВР – Пазарджик да предостави на журналиста от в. „Капитал“ – Йово Николов информация за трите имена на лицата, заемали длъжността – началник на сектор/отдел “Пътна полиция” в периода 2000 – 2015.

Имената на лицата, които упражняват властнически правомощия и издават актове в качеството си на държавен орган, представлява официална обществена информация, достъпът до която е свободен 07.08.2017 г.

До този извод стигна състав на ВАС като втора инстанция по дело на журналиста Йово Николов (в. „Капитал“) срещу отказ на МВР – Кърджали да предостави информация за трите имена на лицата – ръководители на отдели/сектори „Пътна полиция” за периода от 2000 - 2015 г.

КРС следва да предостави информация за средствата, изплатени за представително облекло на служителите и ръководството на комисията от началото на съществуването й 07.08.2017 г.

До този извод стигна състав на Върховния административен съд (ВАС) като втора инстанция по дело на журналиста Лъчезар Лисицов срещу отказ на председателя на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС).

Върховен административен съд отмени отказ на подуправителя на БНБ да предостави информация за резултатите от направени надзорни инспекции на Първа инвестиционна банка 05.07.2017 г.

Заявлението по случая е подадено от журналиста Атанас Чобанов на 15 август 2016  и с него са поискани два доклада от надзорни инспекции за Първа инвестиционна банка АД, съответно през 2012 г. и 2015 г.

На втора съдебна инстанция беше спечелено делото на неправителствената организация Асоциация за детско развитие „Член 24“ срещу отказ на изпълнителния директор на АСП 05.07.2017 г.

Заявлението по случая беше подадено през юни 2014. С него от асоциацията поискаха Агенцията за социално подпомагане /АСП/ да им предостави копие от проект „И аз имам семейство“ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“, както и информация за други проекти и програми, насочени към развитието на приемната грижа в България, включително копие от договори със структури на Европейския съюз за финансиране на приемната грижа в България.

МВР следва да предостави достъп до информация за експулсирането на 7 турски граждани през октомври 2016 07.06.2017 г.

До този извод стигна Административен съд София-град (АССГ) по дело на Александър Терзиев (в. „Капитал“) срещу отказ на директора на Дирекция „Правно-нормативна дейност“ в Министерство на вътрешните работи.

Съдът отмени отказа да се предостави стенограмата за КТБ от 14 юли 2014 07.06.2017 г.

С решение от 5 юни 2017 г. по адм.дело № 1781/2017 г. Административен съд – София град (АССГ) отмени отказа да се предостави достъп до втората стенограма за консултациите по казуса КТБ, проведени при президента на 14 юли 2014 г. Делото бе заведено от журналиста от Би Ай Ти Илия Вълков и се води с подкрепата на ПДИ.

Административен съд – Пазарджик отмени мълчалив отказ на кмета на община Белово да предостави достъп до информация за дейността на „ВиК – Белово“ ЕООД 07.06.2017 г.

Информацията е поискана със заявление от октомври 2016, подадено от Тодор Гроздев - координатор на ПДИ за Пазарджишка област и старши репортер във в. „Знаме“.

На втора съдебна инстанция беше спечелено делото, заведено от бившите депутати Петър Славов и Мартин Димитров срещу отказ на Министерство на финансите да предостави информация за максималните капацитети на данъчните складове в страната по видове горива и концентрацията на собственост върху тях 05.04.2017 г.

Заявлението по случая е подадено в края на 2015 като в него се твърди наличие на надделяващ обществен интерес от предоставяне на информацията, а конкретният повод за неговото подаване са високите цени на горивата в България, породени от липсата на реална конкуренция на пазара на горива и наличието на  пречки пред достъпа до пазара на вносители от ЕС.

Административен съд - Сливен отмени отказ на кмета на община Сливен за предоставяне на обществена информация по заявление на гражданина Димитър Христов 05.04.2017 г.

Със заявлението са поискани копия от геодезическо заснемане при издаване на удостоверение за търпимост от главния архитект на Сливен, протокол от проверка на място, както и имената и длъжностите на служителите, извършили проверката.

АССГ отмени отказ на главния секретар на Министерство на здравеопазването /МЗ/ да предостави информация по заявление на неправителствената организация „България без дим“ 05.04.2017 г.

Със заявление, подадено на 12.09.2016, Павел Антонов от сдружение "България без дим" е поискал от МЗ информация за работната група, която подготвя промени в Закона за здравето с цел подобряване контрола по спазване забраната за тютюнопушене на закрити и някои открити обществени места.

АССГ отмени частично отказ на зам.- директора на Центъра за спешна медицинска помощ 05.02.2017 г.

Заявлението по случая е подадено от журналистката Генка Шикерова на 31.03.2016 .

Мълчалив отказ на изпълнителния директор на държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“, по заявление на зам.-председателя на Национално движение „Екогласност“ Петър Пенчев, бе отменен от Административен съд София-град 05.02.2017 г.

Със заявление, подадено на 26.08.2016, Петър Пенчев иска от държавното предприятие предоставяне на договор за изграждане на първия етап от Националното хранилище за ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци.

Информация за броя на разпределените досъдебни производства и следствени дела, броя на изготвени заключения и броя на извършени следствени поръчки от конкретен следовател е обществена и следва да се предоставя по реда на ЗДОИ 05.01.2017 г.

С този мотив Върховният административен съд отмени решение на Административен съд София-град и отказ на Софийска градска прокуратура (СГП). Информацията бе поискана от Лора Филева (в. „Капитал“).

Единствената призната от закона възможност за процедиране на задължения субект по заявление за достъп до информация е да постанови решение за предоставяне или за отказ от предоставяне на достъп до исканата обществена информация, като писмено уведоми заявителя за това свое решение 05.01.2017 г.

С този мотив Административен съд София-област отмени мълчалив отказ на кмета на община Божурище да предостави информация за водените от и срещу общината съдебни дела и разходите на общината по тези дела в периода 2007 – 2016. Информацията бе поискана от Юлиян Методиев.

Единствената възможност за отговор по заявление за достъп до обществена информация е постановяване от задължения субект на изричен акт – решение за предоставяне или за отказ да бъде предоставена информация, което се връчва лично на заявителя срещу подпис или се изпраща по пощата с обратна разписка 05.01.2017 г.

С този мотив Административен съд София-град отмени мълчалив отказ на кмета на столичния район „Лозенец“ да предостави информация, свързана с общественото обсъждане и обявяването на изработения нов подробен устройствен план за мемориален парк „Дядо Славейковото място и дъбът на Пенчо Славейков“ в София. Информацията бе поискана от Денница Кюранова.

Информацията за състоянието на „Безистена“ в Ямбол е обществена и не попада в обхвата на ограничението за подготвителните документи, които нямат самостоятелно значение 05.01.2017 г.

С тези мотиви Ямболският административен съд (ЯАС) отмени отказ на секретаря на община Ямбол да предостави Конструктивно обследване на „Безистена“, което е финансирано от бюджета на общината. Информацията бе поискана от Мариета Сивкова.