БАБХ дължи предоставяне на информация за установяването и ликвидирането на случаи на бруцелоза при безстопанствените кучета и в приютите за такива 07.12.2015 г.

Информацията е поискана от Сдружение „Регионален природозащитен център - На ти с природата“ със заявление от април 2015.

Простото посочване, че определена информация засяга интересите на трето лице, което е изразило несъгласие за предоставянето й, не е достатъчно, за да обоснове законосъобразен отказ по ЗДОИ 07.12.2015 г.

С този мотив Върховният административен съд (ВАС) отмени отказ на министрите на икономиката и енергетиката за предоставяне на копия от издадените разрешения на фирма „Видекс“ АД за трансфер на оръжия в с. Горни Лом. Информацията за издадените разрешения бе поискана от Петър Пенчев със заявление от октомври 2014, подадено до тогава съществуващото Министерство на икономиката и енергетиката.

Налице е надделяващ обществен интерес за предоставяне на пълен достъп до информация за отдаден под наем общински паркинг в столичния парк „Дядо Славейковото място“ 07.12.2015 г.

С този мотив Административен съд София-град (АССГ) отмени частичен отказ на кмета на район „Лозенец“. Информацията бе поискана от Денница Кюранова (София) със заявление от февруари 2015.

ВАС отмени две постановления на МС за разпределяне на средства за регионално развитие 07.12.2015 г.

С решение 11617 от 4 ноември 2015 г. състав на Върховния административен съд (ВАС), пето отделение отмени две постановления на Министерския съвет (ПМС), с които в началото на 2014 г. кабинетът „Орешарски“ разпредели средства по Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“.

АС - Варна отмени отказ на директора на ОД по безопасност на храните да предостави информация за приюта за безстопанствени животни в града 07.12.2015 г.

Информацията бе поискана от Мария Радулова („Дружество за защита на животните“) със заявление подадено през май 2015 до директора на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ).

На втора съдебна инстанция бе спечелено делото срещу отказ на министъра на околната среда и водите да предостави кореспонденция между министерството и Европейската комисия, свързана с опазване на околната среда 07.11.2015 г.

Със заявлението си журналистката Дияна Бончева иска копие от писмо, изходящо от МОСВ до Европейската комисия, в което се посочва датата на преустановяване на експлоатацията на нерегламентираното общинско депо на Община - Ямбол, както и кореспонденция на министерството с Европейската комисия във връзка с Петиция №1353/2011 /референтен номер на Комисията СНАР/2012/00102/.

Главният прокурор да се произнесе с изричен акт по заявлението на журналистката Лора Филева, реши Административен съд София - град 07.11.2015 г.

Производството по делото бе образувано по жалба срещу мълчалив отказ на главния прокурор по подаденото от Филева заявление.

WWF - България спечели съдебната сага срещу отказ на МОСВ да предостави информация, свързана с надвишаване на концесионната площ на ски-зона „Банско“ 08.09.2015 г.

Повече от двегодишна сага между Световния фонд за дивата природа – България и Министерство на околната среда и водите, свързана с надвишаване на концесионната площ на ски-зона „Банско“,  намери окончателното си развитие пред съда. Дали ще го намери и в реалността предстои да се разбере.

ВАС отмени прекратяването на дело на журналистката Десислава Николова срещу отказ на БНБ да предостави информация за дейността на Управление „Банков надзор“  08.09.2015 г.

Журналистката от информационна агенция ФОРУМНЮЗ търси информация за щатната бройка служители, за максималния и минималния размер на трудовите възнаграждения в управлението, за общата сума на изплатените възнаграждения и бонуси през последната година. Подуправителят на банката предоставя единствено сведение за общия брой служители в БНБ, както и за общите разходи за персонал.

ВАС отмени решение на първата инстанция и отказ на община Самоков да предостави четири броя експертни доклади (т.нар. „пазарни оценки“) на общински имоти, с които са извършени разпоредителни сделки 06.08.2015 г.

Информацията бе поискана от Александър Дунчев (София), а отказът на кмета на Самоков бе с мотив, че информацията засяга интересите на трето лице, изразило писмено несъгласие за предоставянето й.

Отказът да бъде предоставен достъп до информация с мотив, че тя засяга интересите на трети лица, е незаконосъобразен, когато административният орган не е провел предварителна процедура за търсене на съгласие на въпросните лица 06.08.2015 г.

С този мотив Върховния административен съд (ВАС) потвърди решение на Административен съд - Габрово, с което миналата година бе отменен отказ на Регионално сдружение на общините „Централна Стара планина” (РСОЦСП) да предостави на Камен Кръстев (Габрово) информация за наетите лица и техните длъжностни характеристики по проект „Регионално сътрудничество за развитие на занаятите (Regio Crafts)”.

АССГ отмени мълчалив отказ на кмета на столичния район „Лозенец“ да предостави достъп до информация, свързана с разполагането на обекти и извършването на ремонтни дейности в парк „Дядо Славейковото място“ 06.08.2015 г.

Със заявление от ноември 2014 Деница Кюранова (София) иска от кмета информация за преместваемите съоръжения в парка – скици, схеми, издадени разрешения за асфалтиране на паркинг (както и за поставяне на павилиони, навеси, рекламни пана), писма за съгласуване с Министерство на културата и др.

ВАС потвърди решение на АССГ за отмяна на отказ на секретаря на Столична община да предостави достъп до “Вътрешните правила“ за организацията на административното обслужване в общината 06.08.2015 г.

Информацията бе поискана от Иван Петров (София), а отказът на секретаря на СО бе с мотив, че вътрешните правила не попадат в категорията на общите административни актове, както и в тази на подзаконовите или индивидуални актове.

С решение на Административен съд София – област от 19.06.2015 беше отменен мълчалив отказ на председателя на Общински съвет – Божурище по заявление за достъп до информация 06.07.2015 г.

С него Юлиян Методиев е поискал копия от всички докладни записки на общинския съвет, сортирани по проведени сесии, за периода 20.02.2005 до 20.02.2015.

ВАС отмени отказ на министъра на околната среда и водите да предостави достъп до кореспонденция между министерството и Европейската комисия по въпроси, свързани с опазване на околната среда 06.07.2015 г.

Със заявлението си журналистката Дияна Бончева иска копие от писмо, изходящо от МОСВ до Европейската комисия, в което се посочва датата на преустановяване на експлоатацията на нерегламентираното общинско депо на община Ямбол, както и кореспонденция на МОСВ с Европейската комисия във връзка с Петиция №1353/2011 /референтен номер на Комисията СНАР/2012/00102/.

С три на два гласа Върховният административен съд не допусна жалба срещу непрозрачната отмяна на приложение към стратегията за радиоактивни отпадъци 30.06.2015 г.

С определение № 7996 от 30 юни 2015 г. с три на два гласа петчленен състав на Върховния административен съд (ВАС) остави в сила определение на тричленка, с което бе прието, че неправителствената организация НД „Екогласност” и гражданинът Петър Пенчев нямат правен интерес от обжалването на правителствено решение, с което се отменя част от Стратегията за управление на отработеното ядрено гориво и радиоактивните отпадъци до 2030 г.

Единният орган за управление на природните богатства остава таен, реши състав на Върховния административен съд 19.06.2015 г.

С решение от 2 юни 2015 г. състав на Върховния административен съд потвърди, че имената на служителите, които влизат в състава на Единния орган за управление на подземните богатства към Министерството на икономиката и енергетиката /тогава – МИЕ/, представляват лични данни и българските граждани нямат право на достъп до тях. 

НЗОК да предостави информация за получените средства от лечебните заведения за болнична помощ за извършваната от тях дейност в Смолянска област през 2014 08.06.2015 г.

Това реши състав на Административен съд – Смолян по дело на журналистката от местния вестник "Отзвук" Анита Чолакова.

Окончателно бе спечелено дело срещу отказ на Софийска градска прокуратура да предостави информация за работата на Делян Пеевски като следовател 08.06.2015 г.

Градският прокурор отказа да предостави информация по заявлението на журналиста Росен Босев с мотив, че поисканото със заявлението не представлявало обществена информация по смисъла на ЗДОИ, а наред с това тази информация засягала личността на трето лице, което не е дало съгласие за предоставянето й.

На втора съдебна инстанция бе спечелено делото срещу отказа на главния секретар на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията 08.06.2015 г.

Делото бе заведено след отказ на министерството да предостави договора за извършване на обществени услуги с железопътен транспорт между министерството и „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД, заедно с приложенията към него, както и годишните отчети на МТИТС за изпълнение на договора на Асоциация „Приятели на железопътния транспорт“.

АССГ отмени отказ на Министерски съвет да предостави достъп до три доклада на Главния инспекторат на МС за извършени проверки 08.06.2015 г.

Информацията бе поискана от журналиста Виктор Иванов и се отнася до проверка на обект - комплекс „Бояна“; проверка за спазването на работното време от администрацията на МС и проверка по повод постъпила информация от ДАНС

Приключи делото, заведено от група граждани и организации, които обжалваха Постановление на Министерски съвет (ПМС) от лятото на 2014, с което в Правилника за вписванията бе въведена забрана Агенцията по вписванията да предоставя незаверени преписи от вписани актове 05.05.2015 г.

Тезата на жалбоподателите бе, че оспорената разпоредба (чл. 51, ал. 3 от Правилника за вписванията) противоречи на няколко нормативни акта от по-висока степен – Конституцията, Закон за нормативните актове и Закон за кадастъра и имотния регистър.

Липсата на ясно и точно посочване на срока, в който може да се обжалва решение по заявление за достъп до информация, е основание за удължаване на срока за обжалване от 14 дни на два месеца 05.05.2015 г.

До този извод стигна петчленен състав на ВАС по дело на Петър Пенчев (член на Обществения съвет на Асоциация на свободното слово „Анна Политковская”) срещу отказ на министъра на икономиката и енергетиката да предостави копие от разрешението за трансфер на гръцки мини в с. Горни Лом.

Планът за кризисен ПР на Висшия съдебен съвет (ВСС) представлява служебна информация със самостоятелно значение, която не е защитена от закон тайна и не съществуват законови основания за ограничаване на достъпа до нея 05.05.2015 г.

До този извод стигна състав на Административен съд София-град (АССГ) по дело на Сдружение „Център на НПО в Разград“ срещу отказ на главния секретар на ВСС да предостави копие от План за кризисен ПР на ВСС,  приет през ноември 2013 от Комисия „Публична комуникация“ на ВСС.

Отказ на Главния секретар на ДНСК да предостави информация за извършени проверки относно законността на обекти в ски зона Банско в Национален парк "Пирин" беше отменен с решение на АССГ 05.04.2015 г.

Делото бе заведено след подаване на заявление от „ВВФ – Световен фонд за дивата природа, Дунавско – Карпатска програма“, с което от неправителствената организация поискаха достъп до двете заповеди, с които са разпоредени проверките, и до доклад на началника на Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК) за резултатите от извършените проверки.

Конституционният съд обяви за противоконституционни текстовете от Закона за електроните съобщения, свързани със съхранението и достъпа до трафични данни, генерирани при осъществяването на електронни комуникации 05.04.2015 г.

Искането за отмяна на разпоредбите от Закона за електронните съобщения (ЗЕС), с които бе транспонирана Директива 2006/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15.03.2006 за запазване на данни, бе отправено от омбудсмана на РБългария през пролетта на миналата година.

На втора съдебна инстанция бе спечелено делото срещу отказа на кмета на Столична община да предостави информация по заявлението на журналистката Светла Василева 05.04.2015 г.

Журналистката поиска информация за извършените разпоредителни сделки  с  помещение - общинска собственост за периода 2009 – март 2013.

Административен съд – Пловдив отмени отказ на председателя на Районен съд – Пловдив да предостави информация за исканията за разкриване на банкова тайна от съда 05.04.2015 г.

Със заявлението си журналистката от в. „Сега“ Доротея Дачкова поиска да разбере колко пъти от Пловдивския районен съд е искано разкриване на банкова тайна за периода 2013 – 2014; кои са органите, поискали това, както и в колко от случаите Пловдивският районен съд е допуснал нейното разкриване.

АССГ отмени отказ на главния секретар на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията да предостави информация за продажба на части от недвижим имот в местността „Летищен комплекс“ - София 05.04.2015 г.

Със заявлението, подадено от ПП “Зелените“, са поискани копия от сключените договори и приложенията към тях между „Летище София" ЕАД и „Авиокомпания Хемус Ер" ЕАД във връзка с продажбата, както и допълнителното споразумение към договора за концесия на гражданско летище за обществено ползване - Бургас  и гражданско летище за обществено ползване - Варна.

ВАС потвърди отмяната на отказ на Регионално сдружение на общините „Централна Стара планина”  05.03.2015 г.

РСОЦСП отказа да предостави информация за лицата, наети по проект „Иновативни политики за насърчаване на предприемачеството в сектора на занаятите” (Innocrafts).

Ямболският административен съд отмени отказ на секретаря на Община Ямбол 05.03.2015 г.

Заявителят бе поискал достъп до писмена информация за приходите и разходите на общината по всички приключени съдебни дела през периода януари 2011 – декември 2013.

ВАС потвърди отмяната на отказ на Агенция „Митници“ да предостави информация дали е реализирана имуществена отговорност на бившия началник на Митница – Кюстендил 05.03.2015 г.

Случаят касае информация за неправомерно направени разходи за гориво, установени от отдел „Вътрешен одит“ и представляващи щета за Митница – Кюстендил.

Искането на копие от документ е равносилно на искане за достъп до съдържащата се в него информация 05.03.2015 г.

Дали се иска конкретният материален носител на информацията или се иска описателно самата информация, е ирелевантно за дължимостта й. С тези мотиви ВАС отмени решение на Административен съд – Търговище както и отказ на заместник-кмета на Община Търговище да предостави копие от договор за продажба на общински имот на частна фирма.

На втора съдебна инстанция бе спечелено делото срещу отказа на кмета на Велико Търново да предостави информация за реконструкцията на жилищна сграда, част от групов паметник на културата 06.02.2015 г.

Със заявлението, подадено през 2013 г., група граждани на В.Търново поискаха достъп до строителните книжа относно проекта за преустройство на сградата и по-конкретно – виза за проучване и проектиране, разрешение за строеж /преустройство/; одобрен архитектурен проект /в част архитектурна и конструктивна/, както и документ, удостоверяващ одобрението на Националния институт за недвижимо културно наследство /НИНКН/.

Административен съд – Ямбол отмени отказ на секретаря на Община Ямбол 06.02.2015 г.

С решение № 9/22.01.2015 Административен съд – Ямбол отмени отказ на секретаря на Община Ямбол да предостави достъп до текста на извънсъдебната спогодба, сключена между общината и фирма “Технострой-инженеринг 99” АД във връзка с водено дело по описа на Окръжен съд – Ямбол.

Мълчалив отказ на ВСС беше отменен от АССГ по искане за информация на журналиста от в. „Капитал“ Росен Босев 06.02.2015 г.

Със заявлението, подадено през октомври 2013, е поискан отчет за дейността на прокуратурата по сигналите за корупция на магистрати през периода 1999-2005 и стенографски протокол от заседанието на съвета от 15.02.2006, на което е внесен въпросния отчет от тогавашния главен прокурор Никола Филчев.

АССГ отмени мълчалив отказ на председателя на управителния съвет на Българския лекарски съюз  06.02.2015 г.

Българския лекарски съюз /БЛС/ не се е произнесъл в законоустановения срок по заявлението на Георги Тодоров, с което е поискана информация в седем точки, касаеща работата на съюза - средствата, изразходвани от юридически услуги за периода юли 2012 – октомври 2013; решенията на УС на БЛС, с които са определени консултанти на съюза; копия от договорите, сключени с изброените консултанти; сумите, получени в бюджета на БЛС за 2013 от дарения от юридически и/или физически лица и др.

Административен съд Смолян задължи кмета на Община Борино да се произнесе по заявление за документацията по предаване на имуществото на бившето ТКЗС в селото 06.02.2015 г.

Със заявлението, подадено от Кирил Терзийски, е поискано също и копие от договор за продажба на микроязовир Кастракли в землището на Борино.

АССГ отмени мълчалив отказ на кмета на район Лозенец да предостави информация за „Дядо Славейковото място“ 06.02.2015 г.

Със заявлението, подадено от Деница Кюранова, е поискана информация в три точки: чия собственост към датата на подаване на заявлението е парцелът; копие на хартиен носител от актуалните документи за собственост; а в случай, че собствеността не е общинска или на общинско търговско дружество, да й бъде предоставена информация как е извършена промяната в собствеността и копие от всички документи, свързани с тази промяна.