Информацията за положения допълнителен труд и полученото възнаграждение от служители на Столична община не представлява защитени лични данни 30.12.2014 г.

До този извод стигна състав на ВАС, който като втора инстанция потвърди отмяната на отказ на СО. Информацията бе поискана от Иван Петров със заявление от октомври 2013.

Имената на прокурорските помощници представляват обществена информация 30.12.2014 г.

До този извод стигна състав на ВАС, който като втора инстанция потвърди отмяната на отказ на Върховна касационна прокуратура по завление на журналистката Доротея Дачкова от в. „Сега“).

АССГ отмени частично отказ на МЗХ да предостави достъп до всички решения за промяна на предназначението на земеделски земи и гори в землището на община Бяла, област Варна 30.12.2014 г.

Информацията бе поискана от Димитър Кацов и касаеше всички решения за промяна предназначението на поземлени имоти в периода 1996 – 2014.

Пазарната оценка на недвижим държавен имот представлява обществена информация по отношение, на която е налице надделяващ обществен интерес за предоставяне 30.12.2014 г.

До този извод стигна състав на Административен съд София-град (АССГ) по дело на Александър Дунчев срещу отказ на Министерство на земеделието и горите (МЗХ).

Мълчалив отказ по заявление за повторно използване на информация от обществения сектор е недопустим, поради което само на това основание същият подлежи на отмяна 30.12.2014 г.

До този извод стигна АССГ по дело на Петко Циков (Общество.бг), който със заявление от април 2014 поиска от председателя на Народното събрание (НС) да му предостави копие на технически носител от цялата структурирана база данни, използвана на интернет страницата на НС – parliament.bg – с изключение на защитените от законодателството данни.

Задълженият по ЗДОИ субект дължи мотивирано писмено произнасяне по заявление за достъп до информация 06.12.2014 г.

Налице е законов императив за писмено произнасяне по заявлението, включително и при отказ. До този извод стигна състав на ВАС, който като втора инстанция потвърди отмяната на мълчалив отказ на ректора на Великотърновския университет (ВТУ) да предостави на Камелия Джанабетска информация по проект за мониторинг на риска в трансграничния регион на р. Дунав

Информацията относно дейността на прокуратурата е обществена 06.12.2014 г.

В свое решение от 28.11.2014 АССГ стигна до извода, че информацията относно дейността на прокуратурата, в частност на Софийска градска прокуратура /СГП/, обективирана в отчетния доклад за съответната година, е обществена. Делото бе заведено от журналиста Росен Босев.

Информацията за допълнителното възнаграждение, получено от председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ през 2013 е обществена 06.12.2014 г.

Не съществуват основания за отказване на достъп до информацията, реши състав на Административен съд София – град. Делото бе заведено от журналиста Виктор Иванов от в. "24 часа".

АССГ наложи глоба на Столична община за повторно неизпълнение на съдебно решение 06.12.2014 г.

Глобата е в размер на 31 500 лв. и е наложена на кмета на Столична община за неизпълнение на решение №4443/2011, постановено от АССГ по адм. д. №3884, заведено от Цветана Гочева през 2011.

СО следва да предостави информация за възстановяването и стопанисването на езерото "Ариана" 06.12.2014 г.

На втора съдебна инстанция беше спечелено делото срещу отказа на секретаря на Столична община да предостави документация, свързана с възстановяването и стопанисването на езерото „Ариана“.

Кметът на Перник да се произнесе по заявление за договора за сметосъбиране, поискан от неправителствената организация „Активни за Перник“ 06.12.2014 г.

Това реши реши Административен съд – Перник. Със заявлението си от гражданското сдружение поискаха копие на договора за сметосъбиране, сключен между общината и частна фирма, но тъй като отговор не бе получен, мълчаливият отказ беше обжалван пред съда.

Административен съд – Силистра отмени отказ на кмета на Силистра 06.12.2014 г.

С решение №57/08.10.2014  Административен съд – Силистра отмени отказ на кмета на Силистра да предостави информация за сключените договори с външни лица за маркиране и обезпаразитяване на безстопанствените животни в града.

Доклад на МОСВ и МИЕ за намаляване емисиите на вредни вещества не може да бъде отказван 06.11.2014 г.

Петчленен състав на ВАС отмени решението на предходната съдебна инстанция, както и отказ на МОСВ да предостави копие от съвместния доклад на МОСВ и МИЕ за намаляване на емисиите на вредни вещества от големите горивни инсталации, свързан с предупреждението на ЕК към България за неспазване таваните спрямо емисиите от серен и азотен окис и фини прахови частици. Докладът представлява информация за околната среда, която не може да бъде отказвана като подготвителен документ с несамостоятелно значение.

АССГ отмени отказ на кмета на Столична община да предостави достъп до своя заповед и доклад на главния архитект за проверка на преместваемите обекти в парк „Борисова градина“ 06.11.2014 г.

Информацията поиска жител на столицата през август 2013. Отказът на кмета бе с мотив, че тя има служебен характер и няма самостоятелно значение, тъй като не представлява краен административен акт.

БДЖ е задължен субект по ЗДОИ  06.11.2014 г.

Ето защо съгласието на БДЖ не е необходимо, за да представи Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ (ИАЖА) достъп до годишните си доклади за контрол върху дейността на БДЖ по осигуряване на обществени услуги с железопътен транспорт. С тези мотиви състав на ВАС остави в сила решение на АССГ за отмяната на отказ на ИАЖА по заявление на Асоциация „Приятели на железопътния транспорт“.

МВР предостави информация относно разрешителното за оръжие на Волен Сидеров 06.10.2014 г.

Информацията бе поискана от журналиста от електронното издание Offnews Юлиан Христов достъп до поисканата през лятото на 2013.

Отказ на секретаря на Столична община да предостави информация бе отменен от АССГ 06.10.2014 г.

Отказът бе постановен по заявление на Иван Петров за достъп до копие от вътрешните правила за организацията на административното обслужване в общината.

На втора съдебна инстанция беше спечелено дело срещу отказ на Община Търговище да предостави копие от договор за замяна на общински земеделски имот 06.10.2014 г.

Заявлението по случая беше подадено от Красимир Русев през лятото на 2013. Тогава замeстник-кметът на общината отказа информацията с мотив, че липсва съгласието на третото лице – страна по договора.

Аудио записът от проведена на 4 април 2013 среща на ръководството на Министерство на културата с протестиращите учители от Националната гимназия за древни езици и култури „Константин Кирил Философ” е обществена информация по отношение, на която е налице надделяващ обществен интерес от разкриване 05.08.2014 г.

До този извод стигна петчленен състав на ВАС като втора инстанция по дело на четирима бивши ученици в НГДЕК, които със заявление от 10 април 2014 искат от министърът на културата да им предостави достъп до водените записи, записки, протокол от проведената на 4 април 2013 среща в МК, съдържащи изказванията на всички участници.

Върховният административен съд потвърди отмяната на отказ на МВР да предостави информация за посещенията и срещите на Делян Пеевски в министерството в периода юли 2009 – юни 2013 05.08.2014 г.

Със заявление от 17 юли 2013 Росен Босев (в. „Капитал“) поиска МВР да му предостави информация на кои дати г-н Делян Пеевски е влизал в МВР за периода юли 2009 – юни 2013, при кого е бил на посещение, какво е било посещението (така както е записано в регистъра на постовия служител).

Информация, пряко или косвено свързана с разходването на бюджетни средства, е всякога обществена по смисъла на ЗДОИ 05.07.2014 г.

До този извод стигна състав на Административен съд София - град по дело на Фондация „Ес о Ес Предприемачи“ срещу отказ на Министерство на икономиката и енергетиката да предостави копие от договор, сключен през ноември 2012 между МИЕ и Консорциум „ТУ – ТЕХНОЛОГИИ – РУВЕКС“ по програмата за енергийна ефективност и зелена икономика – съвместна инициатива на МИЕ и ЕБВР.

Информацията за основното месечно възнаграждение на заместник-кмет на община не представлява защитени лични данни, иначе не би бил нормативно установен допустимият минимален и максимален размер на възнаграждението 05.07.2014 г.

До този извод стигна състав на Габровския административен съд (ГАС) по дело на Емилия Димитрова (координатор на ПДИ за Област Габрово) срещу отказ на секретаря на Община Севлиево да предостави информация за месечното възнаграждение на позицията „заместник-кмет финанси“ в общината.

Обстоятелството, че искане за достъп до информация не е оформено като отделно заявление, а е инкорпорирано в кореспонденция между заявител и задължен субект, не освобождава последния от задължението да развие производство по ЗДОИ и да се произнесе по полученото искане за информация 05.07.2014 г.

До този извод стигна състав на ВАС, който, като втора инстанция, потвърди решение на АССГ за отмяна на отказ на директора на НАП да предостави на Калин Вълов от София информация за данъчни проверки на столични фирми за таксиметров превоз.

Българският лекарски съюз е задължен субект по ЗДОИ в качеството си на публичноправен субект 05.07.2014 г.

До този извод стигна състав на Върховния административен съд по дело на д-р Георги Тодоров от Русе срещу мълчалив отказ на председателя на Български лекарски съюз (БЛС) да предостави информация за решенията на УС на БЛС, с които се определят консултанти на съюза, договорите на тези консултанти и данни за получените от тях възнаграждения за периода юли 2012 - февруари 2013.

ЗДОИ е приложим по отношение на информация, свързана с одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж от страна на общинска администрация 05.07.2014 г.

До този извод стигна Великотърновски административен съд (ВТАС) по жалба на Сдружение с нестопанска цел „Велико Търново за гората“ срещу отказ на кмета на В. Търново да предостави информация за картирането на растителността и геоложките проучвания в поземлен имот, в който общината е одобрила проект за строеж.

Ямболският административен съд отмени отказ на секретаря на Община Ямбол да разгледа по същество заявление за достъп до информация 05.07.2014 г.

Секретарят на Община Ямбол е бил длъжен да се произнесе по заявление на Мариета Сивкова от Ямбол, с което се иска информация за разходите и приходите на общината по всички приключени съдебни дела в периода януари 2011 - декември 2013, по които общината е била страна.

Ямболският административен съд отмени изричен отказ на секретаря на Община Ямбол да разгледа по същество заявление за достъп до информация 05.06.2014 г.

Със заявлението си Мариета Сивкова поиска от кмета на Ямбол достъп до текста на извънсъдебната спогодба, сключена  между общината и „Технострой-инженеринг 99“АД - Ямбол във връзка с дело по описа на Окръжен съд – Ямбол.

На втора съдебна инстанция беше спечелено дело срещу отказ на ректора на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ да предостави информация за изпълняван от университета европейски проект 05.06.2014 г.

Със заявлението по случая, подадено от Камелия Джанабетска, бе поискана информация за участието на ВТУ в проект „Съвместен мониторинг на риска при извънредни ситуации в трансграничния регион на река Дунав“, неговото изготвяне, екипа по разработването му и този по изпълнението му, партньорството, финансирането, изпълнението и управлението, постигнатите междинни резултати и т.н.

Съдът задължи Софийска градска прокуратура да предостави информация за работата на прокурора Роман Василев за периода 2006-2013 05.06.2014 г.

Информацията по случая бе поискана от журналиста Росен Босев със заявление в началото на 2014. С него той търси достъп до информация от статистически характер от значение за атестиране на съответния прокурор, която се съхранява от прокуратурата, и по-конкретно: броят на обвинителните актове; постановленията за прекратяване и за отказ за образуване на досъдебно производство; споразуменията, изготвени от прокурор Роман Василев за всяка година от 2006 -2013; както и броят на досъдебните производства, по които той е бил определен за наблюдаващ прокурор.

АССГ обяви за нищожен отказ на Комисията за финансов надзор по заявление за достъп до информация 05.06.2014 г.

Делото бе заведено по жалба на гражданина Тодор Цолов, който поиска от комисията данни за направените от нея анализи на нормативната база, регламентираща финансовия надзор в страната.

Задължен субект не може да отказва информация с мотив за наличие на защитени лични данни без да е провел процедура за търсене на съгласие на съответните лица 08.05.2014 г.

До този извод стигна състав на Административен съд – Габрово по дело на Камен Кръстев срещу частичен отказ на Регионално сдружение на общините „Централна стара планина“.

Имената на съдебните и прокурорски помощници, звеното от съдебната власт, в което работят, датата и основанието за назначаването им, не представляват лични данни 08.05.2014 г.

До този извод стигна състав на Административен съд София-град (АССГ) по дело на Доротея Дачкова (в. „Сега“) срещу частичен отказ на Върховна касационна прокуратура (ВКП).

Административен съд – Велико Търново отмени отказ на кмета на Община Велико Търново да предостави визи за проектиране и разрешителни за строеж на имоти в местността „Дервеня“ 05.04.2014 г.

Заявлението за предоставяне на строителните книжа беше подадено от неправителствената организация „Велико Търново за гората“ в края на октомври 2013.

Публикуването на информация за договори по обществени поръчки в регистъра за обществените поръчки не изключва предоставянето на същите по реда на ЗДОИ 05.04.2014 г.

Това реши състав на Административен съд София - град по дело срещу отказ на главния секретар на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Ректорът на Великотърновския университет да предостави информация за проект „Пътят на водата – природни и културно-познавателни маршрути за устойчив туризъм“, окончателно реши съдът 05.04.2014 г.

Върховен административен съд потвърди решението на Административен съд – Велико Търново, с което бе отменен отказ на ректора на ВТУ да предостави информация за свършеното  по въпросния проект.

На втора съдебна инстанция бе спечелено дело срещу отказ на началника на РИО – Хасково да предостави информация по електронен път 05.04.2014 г.

С решение от 11.02.2014 Върховен административен съд потвърди решението на Административен съд – Хасково по дело, образувано по жалба на Лиляна Вълчева.

АССГ отмени отказ на ВСС да предостави информация за работата на депутата от ДПС Делян Пеевски в столичното следствие и статута му като магистрат 05.04.2014 г.

Делото бе заведено след отказ на главния секретар на ВСС да предостави исканата информация на журналистката от в. „Сега“ Доротея Дачкова.

АССГ отмени отказ на секретаря на Столична община да предостави документация, свързана с възстановяването и стопанисването на езерото „Ариана“ 05.04.2014 г.

Заявлението по случая бе подадено от арх. Весела Тончева като информацията касае сключения между Столична община и Областна администрация на област София – град договор за съвместно ползване; както и документи, свързани с проведения конкурс за избор на фирма, която да възстанови езерото и да го стопанисва.

АССГ задължи Столична община да предостави достъп до водената от общината книга за положения от служителите извънреден труд през 2012 05.04.2014 г.

Информацията беше поискана от Иван Петров и отказана с решение на секретаря на Столична община. Като мотив в решението се посочва, че по реда на ЗДОИ може да се иска достъп до информация, но не и достъп до документи.

Допълнителните възнаграждения в Министерство на финансите не са лични данни, а обществена информация според окончателното решение на съда 05.04.2014 г.

Със свое решение от 04.03.2014 Върховен административен съд остави в сила решението на първата инстанция по делото, заведено от журналистката Марта Младенова от „Дарик радио”.

АССГ обяви за нищожен отказ на „Топлофикация София“ ЕАД, подписан със запетая от името на изпълнителния директор 05.03.2014 г.

Делото бе образувано по жалба на Ася Антонова от София срещу отказ на „Топлофикация София“ ЕАД да й предостави копие от договора между „Топлофикация София“ ЕАД и „Бруната“ ООД за извършване на услугите дялово разпределение на етажната собственост на адреса на заявителката, както и методиката за дялово разпределение на топлинната енергия.

Информацията за контролната дейност на ДНСК, свързана с премахването на незаконни строежи, е обществена и следва да бъде предоставена при поискване 05.03.2014 г.

До този извод стигна състав на Върховния административен съд (ВАС) като втора инстанция по дело на Манол Златев от София срещу отказ на ДНСК.

ВАС остави без разглеждане касационна жалба на министъра на регионалното развитие и благоустройството против решение на АССГ за отмяна на отказ на директора на Дирекция „Правна“ в МРРБ 05.03.2014 г.

Атакуваното решение на АССГ бе за отмяна на отказ на директора на Дирекция „Правна“ в МРРБ да предостави на Камелия Джанабетска от В. Търново окончателният доклад на ОЛАФ за възможните нередности в изпълнение на проект „Пътят на водата“, съфинансиран от ЕФРР по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007–2013.

ВАС остави без разглеждане касационна жалба на министъра на младежта и спорта против решение на АССГ за отмяна на отказ на главния секретар на министерството 05.03.2014 г.

Атакуваното решение на АССГ бе за отмяна на отказ на главния секретар на министерството да предостави на Българската федерация по спортна стрелба (БФСС) информация за финансовото осигуряване на спортните клубове на федерациите по спортна стрелба, стрелба с лък и волейбол.

Председателят на СГС да предостави исканата от журналистката Доротея Дачкова информация, реши окончателно съдът 05.02.2014 г.

С решение №132 от 07.01.2014 Върховен административен съд остави в сила решението на АССГ от 14.06.2013, с което бе отменен отказ на председателя на Софийски градски съд (СГС) да предостави информация по заявление на Доротея Дачкова от в. „Сега“.

Административен съд Велико Търново отмени мълчалив отказ на ректора на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий" 05.02.2014 г.

Със заявление от 27.09.2013 Камелия Джанабетска иска информация от ректора за изпълнението на проект „Съвместен мониторинг на риска при извънредни ситуации в трансграничния регион на р. Дунав“ и по-конкретно протоколи от проведени процедури за възлагане на обществени поръчки, както и копие от сключените договори в резултат на тези поръчки.

Информацията за това дали главният прокурор Сотир Цацаров е награждаван от МВР в качеството му на председател на Окръжен съд – Пловдив не представлява лични данни 05.02.2014 г.

Това реши окончателно петчленен състав на Върховен административен съд по делото, заведено от Българският институт за правни инициативи след отказ на министъра на вътрешните работи да предостави информация по подадено от организацията заявление.

На втора съдебна инстанция беше спечелено дело за непредоставяне на информация за депото за отпадъци в Суходол 05.02.2014 г.

Върховен административен съд потвърди решението на АССГ по дело, заведено от Ивайло Попов от неправителствената организация „За земята“, срещу мълчалив отказ на зам.-кмета на Столична община.

МВР да се произнесе по същество по заявлението за разрешителното за оръжие на лидера на „Атака“ Волен Сидеров 05.02.2014 г.

Това  реши с определение №219/ 15.01.2014 състав на Административен съд София – град по дело, заведено от журналиста от OFFNEWS Юлиан Христов.

Изпълнителна Агенция „Железопътна администрация“ не е следвало да иска съгласието на БДЖ, за да предостави годишните си доклади, реши състав на АССГ 05.02.2014 г.

Със заявление, подадено през юни 2013 от неправителствената организация Асоциация „Приятели на железопътния транспорт“ до Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ (ИАЖА), са поискани годишните доклади (анализи и отчети), изготвени от ИАЖА относно контрола на агенцията по изпълнението на задълженията за обществени услуги с железопътен транспорт в България.

ВАС отмени отказ на "Авиоотряд 28" за полетите на Президента Първанов 10.01.2014 г.

Като втора инстанция Върховният административен съд отмени отказ на „Авиоотряд 28“ да предостави информация за официалното посещение на бившия президент Георги Първанов в Корея, Австралия и Шри Ланка; за пътуванията на Георги Първанов и придружаващите го лица с въздухоплавателни средства на „Авиоотряд 28” за периода от встъпването на държавния глава в длъжност до 28.02.2010; както и за дейността, развитието, финансирането, снабдяването, поддръжката и ефективността на „Авиоотряд 28” от 2000 до 2010. 

Налице е надделяващ обществен интерес за предоставяне на информация, свързана с финансовото осигуряване на спортните клубове на федерациите по спортна стрелба, стрелба с лък и волейбол 10.01.2014 г.

До този извод стигна състав на АССГ по дело заведено от Българската федерация по спортна стрелба (БФСС) срещу отказ на главния секретар на Министерство на физическото възпитание и спорта (МФВС).

АСП е длъжна да предостави достъп до декларациите за конфликт на интереси на главния счетоводител на РДСП-Разград 10.01.2014 г.

Информация се дължи и за образованието и квалификационната степен. До този извод стигна състав на Върховния административен съд (ВАС) като втора инстанция по дело на „Център на неправителствените организации в Разград“ срещу Агенцията за социално подпомагане.