АССГ отмени отказ по ЗДОИ на МВР 06.12.2013 г.

С мотив за надделяващ обществен интерес Административен съд София – град отмени отказ на МВР да предостави информация за срещите на Делян Пеевски с министри на вътрешните работи по заявление на журналиста Росен Босев.

„Чистота – Искър“ ЕООД е задължен субект по ЗДОИ 06.12.2013 г.

Това реши Административен съд София – град по дело срещу отказ на управителя на дружеството да предостави информация по подадено от журналистката Мария Койчева (в. „Сега“) заявление.

Изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане следва да предостави копие от декларацията за конфликт на интереси на главен експерт от агенцията 06.12.2013 г.

Делото бе заведено след частичен отказ на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане да предостави информация по заявление на Център на НПО - Разград.

На втора съдебна инстанция беше спечелено делото на журналистката Мирела Веселинова по искане на информация за допълнителното материално стимулиране в Министерство на правосъдието 06.12.2013 г.

Със заявлението си от март 2012 тя поиска информация дали през декември 2011 министърът на правосъдието е подписвал заповеди за допълнително материално стимулиране на служителите от министерството, каква е общата сума  на това стимулиране, за какъв период е то, на какво основание е получено и колко хора са получили такава сума, кое е най-високото и най ниското възнаграждение, както и определяно ли е допълнително материално стимулиране за членовете на политическия кабинет.

Мълчалив отказ по ЗДОИ е недопустим, поради което само на това основание същият подлежи на отмяна 05.11.2013 г.

До този извод стигна състав на АССГ по дело на Даниела Колева от София срещу мълчалив отказ на председателя на Фонд „Научни изследвания“ да предостави информация за резултатите от проведен конкурс в приоритетна област „Културно-историческо наследство“, включително оценките на всички проекти, класацията им и мотивацията на решенията за одобряване, респективно отхвърляне.

Съдът задължи ректора на ВТУ да предостави информация 05.11.2013 г.

Делото е срещу отказ на ректора на Великотърновския университет да предостави информация за проект „Пътят на водата – природни и културно-познавателни маршрути за устойчив туризъм“ по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007- 2013, по който ВТУ е бил водещ партньор на Камелия Джанабетска.

Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ е задължен субект по Закона за достъп до обществена информация 05.11.2013 г.

До този извод стигна състав на Административен съд София-град (АССГ) по дело на Светла Василева от в. „Дума“ срещу отказ на генералния директор на предприятието да предостави информация за задграничните командировки на ръководния състав на предприятието през 2012, както и за размера на заплатите на ген. директор, зам.-ген. директори, директорите на дирекции и други ръководни лица.

Мълчалив отказ по ЗДОИ е недопустим, поради което само на това основание същият подлежи на отмяна 05.11.2013 г.

До този извод стигна и състав на Административен съд София-област (АССО) по дело на Елена Методиева от Елин Пелин срещу мълчалив отказ на кмета на Община Елин Пелин да предостави информация, свързана с въведената от общината такса за родители на деца, постъпващи в общинска детска градина.

С помощта на ПДИ бе заведено дело срещу отказ на МВР да предостави информация дали Волен Сидеров има разрешително за оръчие 04.09.2013 г.

Заявлението по случая бе подадено през юли от журналиста от OFFNEWS Юлиан Христов, който попита министъра на вътрешните работи има ли Волен Сидеров издадено разрешение за придобиване, съхранение и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси и кога е издадено, както и от коя институция е издадено необходимото за целта медицинското свидетелство, удостоверяващо, че лицето не страда от психически разстройства.

Съдът задължи Министерство на околната среда и водите да предостави правните анализи на концесията на ски-зона Банско 04.09.2013 г.

С мотив за наличие на надделяващ обществен интерес за предоставяне на информация АССГ отмени отказ на главния секретар на Министерство на околната среда и водите /МОСВ/ по заявление на сдружение „ВВФ-Световен фонд за дивата природа“.

София без ядрен реактор след окончателно решение на Върховния административен съд 10.07.2013 г.

С решение от 9 юли 2013 г. петчленен състав на Върховния административен съд отмени положителния ОВОС за преустройство на ядрения реактор на територията на столичния квартал Младост. Според съда, решението на екологичното министерство за одобряване на ОВОС противоречи на закона.

Наградите, раздавани от МВР, са обществена информация, дори ако се отнасят до главния прокурор 10.07.2013 г.

С решение от 10 юли 2013 г. състав на Върховния административен съд /ВАС/, пето отделение, отмени отказ на министъра на вътрешните работи /ексминистъра Цветан Цветанов/ и задължи институцията да предостави достъп до исканата информация. Делото бе образувано по жалба на Българския институт за правни инициативи /БИПИ/ и подкрепено от Програма Достъп до информация.

Бонусите в Министерството на финансите не са защитени лични данни, а обществена информация 08.07.2013 г.

С Решение от 3 юли 2013 Административен съд-София град отмени отказ на директор на дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване” в Министерството на финансите /МФ/ да предостави информация на Марта Младенова от "Дарик радио".

АССГ отмени отказа на председателя на СГС и го задължи да предостави достъп до информация 08.07.2013 г.

Софийският градски съд е длъжен да предостави информация за наказателните дела, по които към 18 февруари 2013 е била обявена присъда, но не са били депозирани мотиви, както и за гражданските дела към същия момент, обявени за решаване, но по които не е било изготвено решение, според решение на Административен съд София - град от 14 юни 2013 по дело на Доротея Дачкова от в. "Труд".

Декларациите на народните представители не са тайна 07.06.2013 г.

На 16 май 2013 г. състав на пето отделение на Върховния административен съд се произнесе с окончателно решение, с което отмени отказ на Министерството на финансите да предостави достъп до декларациите, подавани от независимите депутати, с които те решават на коя избрана от тях парламентарно представена партия да се изплати полагащата им се бюджетна субсидия.

На втора съдебна инстанция беше спечелено дело срещу отказ на кмета на Община Елин Пелин да предостави информация, свързана с процедурата по одобряване разширяването на летателната площадка в село Лесново 05.06.2013 г.

Заявлението бе подадено от Илиана Тонева, а с него се искаше решение на Експертен съвет по Устройство на територията за подробен устройствен план /ПУП/; копие от проекта за ПУП за удължаване на летателна площадка и обяснителна записка към него.

„Топлофикация - София“ ЕАД е задължен субект по ЗДОИ  05.06.2013 г.

В свое решение от 28.05.2013 Върховният административен съд постанови, че търговското дружество е задължен субект по ЗДОИ в качеството му на публичноправна организация.

ВАС реши, че вътрешните правила на БНБ, определящи реда за извършване на проверка на търговска банка при сигнал за нарушаване на Закона за кредитните институции са обществена информация 05.06.2013 г.

В решението си № 6754 от 17.05.2013 съдът посочва, че вътрешните правила представляват информация, създадена и съхранявана по повод дейността на органите и техните администрации, т.е. те са служебна обществена информация по смисъла на чл.11 от ЗДОИ. Според състав на ВАС това е така, тъй като тези правила са създадени, за да подпомогнат дейността на контролиращите служители, както и за да се осигури контрол върху тяхната дейност от страна на БНБ. 

Наличието на предходен отказ, по заявление за предоставяне на обществена информация не представлява процесуална пречка за разглеждането от административния орган на повторно заявление за достъп до същата информация 08.05.2013 г.

С този мотив Великотърновският административен съд отмени мълчалив отказ на ректора на ВТУ Св. Св. Кирил и Методий да предостави информация за проект „Пътят на водата – природни и културнопознавателни маршрути за устойчив туризъм”, по който университетът е водещ партньор.

ВАС потвърди отмяната на отказ на Агенция „Митници“ да предостави информация за митническите складове, в които не са монтирани измервателни уреди за акцизни стоки 08.05.2013 г.

Информацията бе поискана през септември 2011 от Петьо Блъсков – главен редактор на в. „Република“, а отказът на Агенция „Митници“ бе с мотив липса на съгласие на третите засегнати лица.

ВАС потвърди отмяната на отказ на МИЕТ да предостави копие от свое становище и съпътстващите го документи 08.05.2013 г.

Информацията бе поискана със заявление през ноември 2011 от Петър Пенчев, член на Обществения съвет на Асоциация на свободното слово „Анна Политковская“, след цитирано становище на МИЕТ, според което действията на ядрения физик Георги Котев и подкрепилата го асоциация костват на бюджета на РБ 2 млн. лв, похарчени за поддържане на положителния образ на българската ядрена енергетика.

 

ЗДОИ поставя знак на равенство между информацията, съдържаща се в даден документ и самия документ като неин материален носител 08.05.2013 г.

С този мотив Върховният административен съд отмени решение на Административен съд - Търговище, както и отказ на секретаря на Община Търговище да предостави копие от договор за продажба на общински имот (бившия битпазар) на частна фирма

Подаването на заявление за достъп до информация през виртуалното деловодство на Столична община е редовен начин за сезиране на административния орган с искане за предоставяне на достъп до обществена информация 08.05.2013 г.

До този извод стигна състав на АССГ по дело срещу мълчалив отказ на заместник – кмета на Столична община (СО) да предостави информация за състоянието на депото за неопасни отпадъци в Суходол.

Мълчаливият отказ по ЗДОИ е недопустим, поради което само на това основание същият подлежи на отмяна 08.05.2013 г.

С този мотив Административен съд София-град (АССГ) отмени мълчалив отказ на ръководителя на звеното за връзки в обществеността в Министерски съвет (МС) да предостави информация за всички заявки за полети изпратен от МС до Авиоотряд 28 в периода 1 януари 2010 - 15 август 2012 г.

Информация за директорите на Софийския затвор била лични данни според ВАС 05.04.2013 г.

На втора съдебна инстанция беше разгледано и решено делото на журналистката Светослава Тадаръкова срещу отказ на главния директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ по две заявления за достъп до информация.

ВАС потвърди решението на Административен съд-Хасково по дело срещу мълчалив отказ на кмета на Община Харманли 05.04.2013 г.

Делото бе заведено срещу мълчалив отказ на кмета на Община Харманли по заявление, подадено от журналиста Иван Атанасов /„Сакар нюз“/. Поисканата информация се отнасяше до размера на сумите, изплатени от Община Харманли за адвокатски услуги, както и съдебните дела, в които общината е ползвала услугите на адвокати в същия период.

ВАС отмени отказ на МИЕТ да предостави информация за проекта АЕЦ "Белене" 05.04.2013 г.

На втора съдебна инстанция бе спечелено делото на неправителствената организация „Институт за зелена политика“, заведено срещу отказ на министъра на икономиката, енергетиката и туризма да предостави  обществена информация, свързана с руско-българското сътрудничество в областта на енергетиката и проекта АЕЦ „Белене“.

МОСВ следва да предостави достъп до информация за проект финансиран по ОПОС 05.03.2013 г.

Министерство на околната среда и водите (МОСВ) следва да предостави достъп до информация за проект „Техническа помощ за създаване на система за интегрирано управление на отпадъците в регион Ямбол“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013“.

АССГ отмени отказ на МРРБ да предостави информация по два проекта в Община Ямбол 05.03.2013 г.

Копия от конкретни документи по двата проекта, подробно описани в 12 точки, бяха поискани от Сдружение „Движение с екологична насоченост“ със заявление от октомври 2012.

След съдебно дело Министерство на правосъдието предостави информация на в.„Класа“ 05.02.2013 г.

Министерство на правосъдието предостави информация на в.„Класа“ за имената и длъжността на членовете на комисията, одобрила юридически лица с нестопанска цел за финансиране от държавния бюджет за 2010.

На втора инстанция бе спечелено делото срещу отказ на кмета на Елин Пелин да предостави информация 05.02.2013 г.

Информацията бе поискана със заявление от Лазар Лазаров през февруари 2012 и е свързана с процедурата по одобряване разширяването на летателната площадка в село Лесново.

ВАС остави в сила решението на Административен съд-Хасково което отмени отказ на кмета на Харманли 05.02.2013 г.

Отказът на кмета на Харманли бе за копие от доклад за извършена проверка от Агенцията за държавна финансова инспекция /АДФИ/ в общината.

Информацията за допълнителните възнаграждения на служителите в МТСП не е свързана с конкретно лице и не представлява защитени лични данни 05.02.2013 г.

Това реши в свое решение №178/08.01.2013 Върховният административен съд по дело срещу отказа на главния секретар на Министерство на труда и социалната политика (МТСП) да предостави поисканата от журналистката от в. „Сега“ Динка Христова информация.

АССГ отмени отказ на главния секретар на ДНСК да предостави информация за премахнати незаконни строежи 05.01.2013 г.

Информацията бе поискана от гражданина Манол Златев през юни 2012  и касаеше протоколи от извършени проверки на ДНСК на негови незаконни постройки, както и  копия от документи от проведена обществена поръчка за избор на изпълнител за премахването на постройките.