АССГ за втори път отмени отказ на директора на Агенцията за социално подпомагане да предостави достъп до декларацията за конфликт на интереси на един от служителите на агенцията 06.12.2012 г.

Информацията бе поискана в края на 2009 от Сдружение „Център на неправителствените организации в Разград“ и освен декларацията за конфликт на интереси на един от главните експерти в агенцията, касаеше още длъжностната му характеристика и данни за неговото образование и квалификация. 

Мълчалив отказ по подадено заявление по ЗДОИ е недопустим, поради което само на това основание той подлежи на отмяна 06.12.2012 г.

С този мотив АССГ отмени мълчалив отказ на прокуратурата по заявление на Кънчо Бонев от Варна.

ВАС отмени отказ на БНБ 06.12.2012 г.

Делото бе образувано по жалба на гражданина Валери Белухов срещу отказ да получи информация за нормативната уредба, регламентираща реда за проверка на търговска банка при подаден сигнал за нарушение на Закона за кредитните институции и наредбите за прилагането му.

ВАС задължи МФВС да предостави информация относно всичките си договори с БФСки за четиригодишен период 08.11.2012 г.

Заявлението бе подадено от Сдружение за дива природа "Балкани". Искана е справка относно всички договори сключени между министерството (включително и предшественика му – ДАМС) и „Българската федерация по ски” от 01.07.2007г. до 20.05.2011г., както и да се предоставят всички документи удостоверяващи изпълнение на задълженията на федерацията по тези договори.

Отказ за предоставяне на информация на началника на РИО-Хасково бе отменен от АС-Хасково 07.11.2012 г.

Делото беше образувано по жалба на Лиляна Вълчева срещу решението на началника на инспектората.

АС-Варна отмени мълчалив отказ на директора на Регионалната дирекция на „Агенция по вписванията“ 07.11.2012 г.

Делото е по жалба на Росен Балтов, който е поискал справка за достъп до информация.

АССГ отмени решение на главния юрисконсулт на дирекция „Правни дейности“ на Министерство на правосъдието по заявление на Мирела Веселинова 06.11.2012 г.

Журналистката е поискала информация за допълнително материално стимулиране на служителите от министерството.

АССГ отмени отказ на Главния инспектор към Висшия съдебен съвет 05.08.2012 г.

Делоъо бе образувано срещу отказ на Главния инспектор към ВСС да предостави информация по заявление на неправителствената организация Български институт за правни инициативи.

Административен съд – София област отмени втори отказ на кмета на Елин Пелин да предостави информация 05.08.2012 г.

Заявлението бе подадено от Илиана Тонева, а с него се искаше информация отново за проекта за удължаване и разширяване на летателна площадка в с.Лесново, Община Елин Пелин.

Административен съд – София област отмени отказ на кмета на Община Елин Пелин да предостави информация, свързана с изградена летателна площадка в с. Лесново 05.08.2012 г.

Информацията бе поискана през февруари от Лазар Лазаров и касаеше цялата административна преписка по одобряване на подробен устройствен план (ПУП) за отреждане на имот за разширяването на летателната площадка.

ВАС отмени първоинстанционно решение по дело за достъп до информация за помилваните лица 05.08.2012 г.

Делото бе заведено срещу отказ на главния секретар на Президента на РБ  да предостави информация на журналиста Любен Обретенов.

Заявителят не е длъжен да доказва наличието на надделяващ обществен интерес за предоставянето на достъп до определена информация 05.08.2012 г.

Напротив, административният орган, който твърди обратното, е длъжен да го докаже. С тези мотиви тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) потвърди отмяната на отказ на кмета на Община Смолян да предостави информация за цената на два общински договора за третиране на битови отпадъци.

АССГ отмени отказ на директора на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ 05.06.2012 г.

Исканата информация касаеше доклад от партньорска проверка от Европейската организация по акредитация на дейността на Българската служба за акредитация.

АССГ отмени частичен отказ на директора на Агенцията за социално подпомагане  05.06.2012 г.

Делото бе за достъп до информация за длъжностната характеристика, декларациите за конфликт на интереси и образованието на лице, заемащо длъжността главен експерт в АСП.

ВАС отмени отказ на председателя на Комисията за регулиране на съобщенията 05.06.2012 г.

С мотив, че трудовият стаж, респективно професионалният трудов стаж на лица, заемащи ръководни длъжности, не попада в категорията лични данни по смисъла на ЗДОИ, тричленен състав на ВАС отмени отказ на председателя на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) да предостави информация дали лицето назначено на длъжността главен секретар е притежавало необходимия професионален трудов стаж за заемане на тази длъжност.

„Столичен електротранспорт“ ЕАД е задължен да предоставя информация по ЗДОИ в качеството си на публичноправна организация 05.06.2012 г.

До този извод стигна състав на АССГ по дело срещу отказ на дружеството да предостави информация за покупко-продажбата на три броя траурни влакчета. Информацията бе поискана в края на 2011 от гражданина Николай Веселинов.

Административен съд-Хасково отмени мулчалив отказ на кмета на Харманли. 05.06.2012 г.

Делото бе заведено с помощта на ПДИ от журналиста Иван Атанасов за информация свързана с размера на сумите, изплатени от Община Харманли за адвокатски услуги.

МРРБ предостави информация след дело срещу мълчалив отказ 05.05.2012 г.

В изпълнение на съдебно решение №702/13.01.2012 на Върховен административен съд Министерство на регионалното развитие и благоустройството предостави достъп до поискана от Юрий Иванов информация.

Отказ на Главния секретар на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма беше отменен от АССГ 05.05.2012 г.

С решение на АССГ бе отменен отказ на главния секретар на Министерство на икономиката /МИЕТ/ да предостави информация на зам.- председателя на НД „Екогласност“ Петър Пенчев.

Съдът отмени отказ на Агенция „Митници“ с мотив за наличие на надделяващ обществен интерес от предоставяне на информацията 05.05.2012 г.

С решение № 1885/06.04.2012  Административен съд София – град /АССГ/ отмени отказ на директора на Агенция „Митници“ да предостави информация по заявление на главния редактор на в. „Република“ Петьо Блъсков.

Делото за дипломата на Калина Илиева беше решено в полза на обществения интерес 23.04.2012 г.

Наличието на надделяващ обществен интерес от предоставяне на информация за дипломата на Калина Илиева е основният мотив на съда в решението, с което бе отменен отказа на изпълнителния директор на Националния център за информация и документация /НАЦИД/. С решението си от 19.04.2012 г. Административен съд София – град /АССГ/ отменя като незаконосъобразна заповедта на директора и го задължава в 7-дневен срок да предостави информацията, поискана от журналистките Даринка Николова и Даниела Теофанова

АССГ отмени частичен отказ на ДКЕВР да предостави информация по заявление за достъп до информация 05.04.2012 г.

С него бяха поискани протоколите и стенограмите от заседания на ДКЕВР, на които са разглеждани и одобрени исканията на 2 от 22 енергийни дружества за повишаване цената на произвежданата от тях топлоенергия. Комисията отказа достъп, позовавайки се на защита на интересите на третите лица – търговци.

Отказ на главния директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ бе отменен от АССГ 05.04.2012 г.

Делото е по две заявления на журналистката от телевизия ББТ Светослава Тадаръкова.

ВАС остави в сила решение на АССГ за отмяна на отказа на Министерство на правосъдието 05.04.2012 г.

Върховният административен съд /ВАС/ остави в сила решение на Административен съд София – град /АССГ/, с което бе отменен отказ на Министерство на правосъдието да предостави информация на Марийка Хъртова.

ВАС отмени първоинстанционно решение по дело срещу отказ на зам.-генералния директор на „Авиоотряд 28“ 05.04.2012 г.

Делото бе заведено от гражданина Вилям Попов, който поиска информация за полетите на президента на РБ

Съдът установи надделяващ обществен интерес към определянето на цените на електрическата и топлинна енергия 19.03.2012 г.

На 07.03.2012 г. Административен съд София-град отмени частичен отказ на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране (ДКЕВР). Със заявление на Фани Давидова, юрист в Програма Достъп до Информация, от енергийния регулатор беше поискана информация, свързана с увеличение на цените на топло- и електро- енергия през 2008 г.

При положение, че повече от един от задължените субекти по ЗДОИ разполага с определена информация, няма пречка да бъде направено искане, пред който и да е от тях, за предоставянето й 05.03.2012 г.

С този мотив Административен съд - Хасково отмени отказ на кмета на Харманли да предостави копие от доклад за извършена проверка от Агенцията за държавна финансова инспекция в Община Харманли.

Съдът отмени отказ на МРРБ да предостави информация за извършена проверка на сделката за продажба на 122 дка от крайбрежната ивица на Варна 05.03.2012 г.

Информацията бе поискана от Калина Павлова от Варна в края на 2010, но от дирекция „Правна” на МРРБ заявиха, че министерството не разполага с подобна информация.

АССГ отмени отказ на Столична община да предостави информация за проект за реализиране на зелени площи на територията на парк „Възраждане” в столицата 05.03.2012 г.

Мила Трифонова поиска достъп до преписка по издаване на решение за даване на съгласие на общинско дружество да разходва средства за реализиране на зелени площи.

Информацията за проверките на ДАНС е държава тайна 05.03.2012 г.

До този извод стигна състав на Административен съд - София град по дело на Фондация „Институт за пазарна икономика” срещу отказ на директора на Държавната агенция „Национална сигурност”.

Мълчаливият отказ по Закона за достъп до обществена информация е недопустим, поради което само на това основание той подлежи на отмяна 05.03.2012 г.

С този мотив състав на Върховния административен съд отмени мълчалив отказ на Министерство на регионалното развитие и благоустройството по заявление от края на 2011 на Юрий Иванов от Сливен.

АССГ отмени мълчалив отказ на управителя на НОИ да предостави информация за получените бонусите от служителите 05.03.2012 г.

Информацията поиска Иван Джабиров от Благоевград, който през март 2011 подаде заявление за „общия размер на сумата, изплатена на служители на НОИ, извън основните трудови възнаграждения, за допълнително материално стимулиране (като премии, коледни и великденски добавки и др.)” за 2008, 2009 и 2010.

Дело срещу отказ на генералния директор на БНР бе спечелено на втора инстанция 05.02.2012 г.

Върховен административен съд остави в сила решение на Административен съд София – град от края на 2010, с което бе отменен изричен отказ на генералния директор на Българското национално радио /БНР/ да предостави информация по заявление на Иван Петров. Заявителят беше поискал данни за броя на притежаваните от БНР автомобили и паркирането им пред сградата, какви марки и модели са те.

Протоколите от общите събрания на „ВиК“ – Сливен са обществена информация 05.02.2012 г.

До това заключение стигна ВАС в решението си от 17.01.2012 по дело, образувано по касационна жалба на Юрий Иванов срещу решение на Административен съд – Сливен от 2010. </>

Съдът задължи директора на Агенция по безопасност на храните да предостави достъп до информация 05.02.2012 г.

С решение от 14.11.2011 Административен съд София - град отмени мълчалив отказ на изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните /БАБХ/ по заявление на неправителствената организация „Четири лапи“.

Съдът отмени мълчалив отказ по делото за дипломата на Калина Илиева 05.01.2012 г.

С решение № 5654 от 12.12.2011 Административен съд София – град отмени мълчалив отказ на изпълнителния директор на Националния център за информация и документация /НАЦИД/ по заявление на журналистките Даринка Николова и Даниела Теофанова.

С 8-месечно забавяне Министерски съвет уведоми заявител, че не разполага с исканата информация 05.01.2012 г.

ВАС прие оттегляне на жалбата на НД „Екогласност“ срещу мълчалив отказ на Министерски съвет и го осъди да заплати на жалбоподателя направените разноски по делото, тъй като виновното поведение на администрацията е причина за завеждането му.