05 март 2015 г.

Заявителят бе поискал достъп до писмена информация за приходите и разходите на общината по всички приключени съдебни дела през периода януари 2011 – декември 2013.

 

По-конкретно се искаше информация относно вид и номер на делото; съдебна инстанция; име на ответна страна/ищец срещу Община Ямбол; номер и дата на съдебно решение; вид на разхода – адвокатски хонорар, плащане на експертиза или обезщетение; вид на прихода – обезщетение или възстановени разходи за защита, експертиза или други съдебни разноски; име на защитника на Община Ямбол.

 

Отказът на секретаря на общината бе с мотив, че исканата информация не попада в категорията „обществена информация“ по смисъла на ЗДОИ, тъй като не е налична, а трябва да се създаде по повод направеното искане. Също така според секретаря на общината част от информацията (имената на процесуалния представител на общината и на насрещната страна) представляват лични данни.

 

С Решение № 18 от 04.02.2015 по а.д. № 259/2014 ЯАС отмени отказа на секретаря в по-голямата му част и прие, че същият е основателен единствено по отношение на името на ответната (насрещната) страна и името на процесуалния представител на Община Ямбол. В мотивите си съдът посочи, че исканата информация е обществена по смисъла на ЗДОИ. Тази информация е налична в общината и не е необходимо да бъдат извършвани допълни действия от административния орган с цел да бъде тепърва установена и създадена. С решението си съдът задължава секретаря на общината да предостави информация за водените от общината дела. Решението на съда е обжалвано пред ВАС.