05 юли 2014 г.

Секретарят на Община Ямбол е бил длъжен да се произнесе по заявление на Мариета Сивкова от Ямбол, с което се иска информация за разходите и приходите на общината по всички приключени съдебни дела в периода януари 2011 - декември 2013, по които общината е била страна.

 

Първоначално секретарят на общината иска от заявителката да уточни предмета на информацията и след като тя прави това, той оставя заявлението й без разглеждане като посочва, че предоставянето на тази информация нарушава защитата на личните данни, както и че ЗДОИ не предвижда възможност за предоставяне на информация под формата на писмена справка. Отказът на секретаря да разгледа заявлението на Сивкова по същество е обжалван с подкрепата на ПДИ пред Ямболски административен съд (ЯАС) по реда на чл. 197-200 от АПК.

 

С Определение № 197 от 29.05.2014 ЯАС отмени отказа на секретаря на общината и му върна преписката за произнасяне по същество. В мотивите си съдебният състав посочва, че заявлението на М. Сивкова съдържа всички изискуеми реквизити по ЗДОИ и от него става напълно ясно каква точно информация (и като вид, и като обем) следва да й бъде предоставена. При това положение органът е бил длъжен да се произнесе по заявлението по същество, а не да го оставя без разглеждане.