05 юни 2014 г.

Със заявлението си Мариета Сивкова поиска от кмета на Ямбол достъп до текста на извънсъдебната спогодба, сключена  между общината и „Технострой-инженеринг 99“АД - Ямбол във връзка с дело по описа на Окръжен съд – Ямбол.

 

С уведомление секретарят на Община Ямбол изрично отказа произнасяне по заявлението и го остави без разглеждане. Отказът е мотивиран с обстоятелството, че не е налице искане за достъп до обществена информация, тъй като по реда на ЗДОИ може да се иска достъп до информация, но не и достъп до документи.

 

В определението на съда №182/23.05.2014 се посочва, че заявлението съдържа всички изискуеми по реда на чл.25 ал. 2 от ЗДОИ реквизити, поради което не би следвало да се остави без разглеждане. Според съдебния състав липсват и други основания за това – например да е налице специален ред за предоставяне на исканата със заявлението информация. Съдът отменя отказа  на секретаря на общината и връща преписката за произнасяне по заявлението в 14-дневен срок. Определението подлежи на обжалване.