03 ноември 2011 г.

На 12 октомври 2011 Административен съд София – град разгледа дело по жалба на Виолета Андреева срещу мълчалив отказ на председателя на Народно читалище „Райна Княгиня“ в София. Със заявлението си жалбоподателката иска достъп до устава на читалището; имената на членовете на настоятелството и проверителната комисия; протоколи от общото събрание; отчети за дейността на читалището и за приходите. В законоустановения срок съдът се произнесе с решение, с което отменя мълчаливия отказ и връща делото на председателя на читалището за произнасяне с изричен акт по подаденото заявление, съобразно дадените в решението указания.

Съдът потвърждава посоченото в жалбата твърдение, че читалищата са задължени субекти по смисъла на ЗДОИ, като констатира: народните читалища са задължен субект по смисъла на чл.3 ал.2 т.2 от ЗДОИ по отношение на осъществуваната дейност, финансирана със средства от консолидирания държавен бюджет. Предвид следното, председателят на читалището, като лице, което по силата на чл.17 ал.2, т.3 от Закона за народните читалища представлява юридическото лице, е задължен, при постъпване на заявление за достъп до обществена информация, да издаде акт по реда на ЗДОИ.