06 декември 2013 г.

С решение № 7289от 25.11.2013 на Административен съд София – град общинското дружество „Чистота –Искър“ ЕООД беше признато за задължен да предоставя информация субект в качеството си на публичноправна организация. Делото по случая бе заведено от журналистката Мария Койчева от в. „Сега“ срещу отказ на управителя на дружеството да предостави информация по подадено от нея заявление. Със заявлението e поискана информация за сключените от дружеството договори за  обществени поръчки през последните пет години, имената на фирмите, с които са сключени, стойността на договорите, дейностите, за които са сключени и т.н. Заявлението е подадено до Столична община в качеството й на едноличен собственик на капитала на дружеството, впоследствие от общината го препращат по компетентност (на основание чл.32 от ЗДОИ) до „Чистота – Искър“ ЕООД. Дружеството отговаря, че няма да предостави информацията, тъй като не е задължено да отговаря на заявления по реда на ЗДОИ, т.е. не попада в обхвата на задължените субекти. С помощта на ПДИ отказът на управителя на дружеството беше обжалван в съда.

 

С решението си състав на АССГ намира, че „Чистота- Искър“ ЕООД е публичноправна организация, тъй като видно от устава на дружеството то изпълнява дейност по задоволяване на обществен интерес – събиране и извозване на битови отпадъци по депа или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им, почистване на улични платна и други територии за обществено ползване и т.н. Също така повече от половината членове на управителния орган на дружеството се определят от Столична община, която е възложител на обществени поръчки по смисъла на чл.7 т.1 от ЗОП. Съдът приема, че исканата информация е обществена и в случая е налице надделяващ обществен интерес от нейното предоставяне, тъй като тя касае  страните, предмета и цената по договори, по които едната страна е задължен субект.

 

С решението си съдът връща преписката на управителя на „Чистота-Искър“ ЕООД и го задължава да предостави исканата от Мария Койчева информация в 14-дневен срок.

Решението подлежи на обжалване.