05 юли 2016 г.

Това реши Административен съд София - Град по дело, заведено от гражданина Иван Петров. от София.

 

Заявлението по случая е подадено в началото на ноември 2015. Исканата информация е отказана с решение на изпълнителния директор на ЦГМ, тъй като представлявала служебна обществена информация, свързана с оперативната дейност на дружеството. Едновременно с това в решението се казва, че информацията не е обществена по ЗДОИ, а като правно основание за отказа е посочен чл. 37 от  закона.

 

С решение 3583/26.05.2016 състав на Административен съд София – град отменя отказа, като посочва, че изложените за него мотиви са неоснователни, вътрешно противоречиви, лишени от правно основание и като цяло ирелевантни по отношение на спора. Според съда решението за отказ е лишено от правно основание, тъй като отказът е мотивиран с разпоредбата на чл. 37 от ЗДОИ, която в ал. 1 има три хипотези, нито една от които не съвпада с изложените фактически основания за достъп. Изложените мотиви, че исканата информация е служебна и свързана с оперативната дейност на дружеството не съществуват във въпросната разпоредба като основания за отказ. По този начин е налице противоречие в посоченото правно основание с изложеното от фактическа страна като актът е лишен изобщо от правно основание за издаването му, в противоречие с чл. 38 от ЗДОИ и чл. 59, ал. 1, т. 4 от АПК. Посоченото от фактическа страна основание за отказ - исканата информация е служебна и свързана с оперативната дейност на дружеството – също не може да бъде подведено към нито една от разпоредбите на ЗДОИ, за да послужи като правно основание за отказ по подаденото заявление. Според съда най-малко е възможно това обстоятелство да препятства квалифицирането на информацията като обществена.  С решението си съдът отменя отказа и връща преписката за ново произнасяне по заявлението и предоставяне на поисканата информация.

 

Решението подлежи на обжалване.