05 април 2016 г.

Кметовете на общини, респективно на райони, определят политиката и осъществяват дейности по устройство на територията. Устройството на територията и спазването на законовите изисквания е част от обществения живот в страната и гражданите трябва да имат възможност да си съставят мнение за работата на компетентните органи.

 

С този мотив Административен съд – Варна отмени частично отказ на кмета на район „Младост“ във Варна да предостави информация за правното основание за издаването на заповеди за премахване на 61 незаконни постройки във варненския квартал „Максуда“. Информацията бе поискана от Сдружение „Инициатива за равни възможности“. Освен основанието за издаване на заповедите (т. 1 от заявлението), бе поискана и информация по следните въпроси: 2. Връчени ли са заповедите на адресатите им и кога, обжалвани ли са и кои от тях, влезли ли са в сила и кога /за всяка една от заповедите/; 3. Живеят ли понастоящем хора в планираните за събаряне къщи и от кога са последните данни по въпроса; 4. Колко хора живеят във всяка от постройките, колко от хората във всяка от постройките са пълнолетни, колко са непълнолетни и колко са малолетни и 5. Живеят ли в постройките и в кои, хора с увреждания, какви мерки са предвидени за алтернативно настаняване на семействата, осигурена ли е адекватна грижа за засегнатите деца и хора с увреждания.

 

Отказът на кмета бе с мотив, че исканата информация не е обществена по смисъла на ЗДОИ, тъй като касае производства по Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Административнопроцесуалния кодекс (АПК), поради което може да бъде получена само от заинтересовани лица.

 

С Решение № 264/11.02.2016 Административен съд – Варна отмени отказа по т. 1 от заявлението и го потвърди по отношение на информацията, поискана в т. 2 до 5 от същото, като прие, че информацията за правното основание за издаване на заповедите на кмета е обществена по смисъла на ЗДОИ, а останалата не е такава, тъй като е свързана с упражняването на процесуалните права на адресатите на въпросните заповеди и представлява искане за събиране на фактически данни. Съдебното решение, в частта, в която потвърждава отказа, е атакувано от сдружението с касационна жалба пред ВАС.