18 декември 2017 г.

До тези изводи стигна и друг състав на ВАС отново по дело на Йово Николов срещу отказ на директора на МВР – Варна.

 

Отказът отново бе с мотив „лични данни“ и бе потвърден на първа инстанция от Административен съд – Варна, чието решение бе атакувано с касационна жалба от ПДИ.

 

В резултат с Решение № 142 от 5.01.2018 на ВАС решението на първата инстанция бе отменено. Отменен бе и отказът на директора на МВР - Варна и преписката му бе върната за ново произнасяне с указания по тълкуването и прилагането на закона. Върховните съдии приеха, че исканата информация не касае предоставяне на лични данни по смисъла на § 1, т. 2 от ДР на ЗДОИ, а предоставяне на информация за лицата, които са били публични личности по силата на заеманата от тях длъжност – ръководители на звено „Пътна полиция“ в съответната областна дирекция на МВР и в частност в ОДМВР - Варна за периода 2000 -2015. Имената на лицата, които упражняват властнически правомощия и издават актове в качеството си на държавен орган, каквито са и лицата, оглавявали структурите на „Пътна полиция“ в ОДМВР, включително и тази във Варна, представлява официална обществена информация, която се събира, създава и съхранява по повод дейността на държавните органите и на техните администрации и достъпът до тази информация е свободен. Решението е окончателно.