05 юни 2013 г.

„Топлофикация  - София“ ЕАД  е задължен субект по ЗДОИ в качеството на публичноправна организация, потвърди в свое решение №7228 от 28.05.2013 Върховен административен съд. В мотивите си той посочва следното: Дружеството е юридическо лице, обект на управленски контрол от страна на възложител по чл.7 т.1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/. Управителните и контролните органи на дружеството се определят от Столична община, която притежава 100 % от капитала на юридическото лице и е възложител на обществени поръчки по смисъла на ЗОП. Поради това законосъобразно от страна на първоинстанционния съд е преценено, че дружеството е задължен субект и следва да предостави информация, поискана по реда на ЗДОИ, ако не са налице предвидените в закона основания за отказ.


Въпросът за задължеността на дружеството беше разгледан и разрешен от две съдебни инстанции като решенията на съда са стъпка напред в проблематичното търсене на информация от т.нар дружества монополисти. Повод за завеждане на делото бе отказ на изпълнителния директор на „Топлофикация София“ ЕАД да предостави информация по заявление, подадено от Юлиян Цанков с мотив, че като търговско дружество не е задължен субект по реда на ЗДОИ. Със заявлението си гражданинът поиска информация как „Топлофикация“ е изчислила сметката му за парно за определен период от време и след като информацията беше отказана, с помощта на ПДИ бе заведено дело.

В решението си по делото № 2598 от 14.05.2012 първата инстанция Административен съд София – град посочи, че Столична община е едноличен собственик на капитала на дружеството (това обстоятелство се установява от публичния търговски регистър) и възложител на обществени поръчки по чл.7 от ЗОП и в това си качество тя определя управителните и контролните органи на дружеството и упражнява управленски контрол върху него. Тези предпоставки са достатъчни да се определи „Топлофикация София“ ЕАД като публичноправна организация по смисъла на §1 т.4 на ДР на ЗДОИ.

Решението на съда е окончателно.