06 юли 2015 г.

С него Юлиян Методиев е поискал копия от всички докладни записки на общинския съвет, сортирани по проведени сесии, за периода 20.02.2005 до 20.02.2015.

 

В съответствие с трайната съдебна практика по отмяна на мълчаливите откази по заявления за достъп до информация, съдебният състав приема, че непроизнасянето по заявлението е в нарушение на ЗДОИ и подлежи на отмяна. Отказът за достъп до информация следва да бъде мотивиран с посочване както на правно, така и на фактическо основание. Ето защо в качеството си на задължен субект, председателят на ОбС – Божурище е следвало да се произнесе с нарочен административен акт по заявлението.

Решението подлежи на обжалване.