04 ноември 2010 г.

Журналистът е поискал от Висшия съдебен съвет /ВСС/ информация относно проекти по Оперативна програма „Административен капацитет“. Част от информацията му е отказана с мотива, че данните за получилите възнаграждение по проекта експерти са защитени лични данни, а достъпът до междинните и крайния доклад по изпълнението на проекта бил ограничен по силата на правила на самия Европейски съюз. Делото бе отложено за изясняване на въпроса дали ВСС е овластил представляващата го проф. Мингова да отговаря на заявления по ЗДОИ.