19 март 2012 г.

На 07.03.2012 г. Административен съд София-град отмени частичен отказ на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране (ДКЕВР). Със заявление на Фани Давидова, юрист в Програма Достъп до Информация, от енергийния регулатор беше поискана информация, свързана с увеличение на цените на топло- и електро- енергия през 2008 г., в това число документи по преписката, образувана по заявление на „Топлофикация София” ЕАД и „ЕВН България Топлофикация София” ЕАД за изменение на цените, протокла и стенограма от заседанието на Комисията. Отказът беше мотивиран с изричното несъгласие на енергийните дружества да се предостави информацията.

 

В своето решение АССГ намира, че търсената информация е обществена, защото позволява на заявителя да си състави мнение относно дейността на ДКЕВР по изпълнение на правомощията си за ценово регулиране на топло- и електро- енергия. Съдът установява принципите, при който следва да се извършват регулаторните правомощия на ДКЕВР – баланс на интересите на енергийните дружества и потребителите; цените следва да са недискриминационни, основани на обективни критерии и определени по прозрачен начин (чл. 31, ал. 1 от Закона за енергетиката). Предоставянето на търсената информация несъмнено е от обществен характер, защото позволява на гражданите да си съставят мнение за дейността на ДКЕВР във връзка със спазването на принципите, според които следва да се действа при изменение на цените.

 

Според съда „жалбоподателката с,  получаване на информацията би си съставила мнение относно това ръководи ли се Комисията от принципа за осигуряване на баланс между интересите на енергийните предприятия и потребителите”,  дали е определила цените въз основа на обективни критерии и по прозрачен начин ли го е направила.

Съдът подчертава необходимостта от исканата информация за целите на информиран дебат по темата – „не би могъл да се получи обществен дебат върху изменение, за което не е налична достатъчно предварителна и конкретна информация”.

 

Според съда решението за отказ е незаконосъобразно, защото институцията не е установила дали има надделяващ обществен интерес от предоставянето на информация – „оспореният отказ е постановен на основание чл. 37 ал. 1 т. 2 от ЗДОИ.., при постановяване на оспореният отказ обаче административният орган не е съобразил втората част от посочената разпоредба на чл. 37 ал. 1 т. 2, а именно, че това, че информацията засяга трето лице, което не е дало съгласие за разкриването й не е основание за отказ, тогава когато е налице надделяващ обществен интерес.

 

Съдът разглежда въпроса дали информацията представлява търговска тайна. Отказ за предоставяне на обществена информация за защита на търговска тайна e законосъобразен единствено, когато разкриването ще доведе до нелоялна конкуренция. Съдът намира, обаче, че дружествата не са в условия на конкуренция, а по-скоро в монополни позиции и следователно няма как да произтече вреда за конкуренцията, тъй като такава няма.