05 май 2012 г.

С решение № 1885/06.04.2012  Административен съд София – град /АССГ/ отмени отказ на директора на Агенция „Митници“ да предостави информация по заявление на главния редактор на в. „Република“ Петьо Блъсков. С него е поискана информация има ли други акцизни митнически складове, освен тези на „Лукойл-България“, на които не са монтирани измервателни уреди съгласно Наредба №3 за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване на акцизни стоки; на кои фирми са тези складове; списък на фирмите и брой на точките без монтирани измервателни уреди. Директорът на Агенция „Митници“ отказа информация като се мотивира с липса съгласието на третите лица /чл.37 ал.1.т.2 от ЗДОИ/.

Според съда характерът на исканата в случая обществена информация изключва приложимостта на посоченото основание за отказ. В съдебното решение се посочва, че тълкуването на разпоредбите на закона налага извода за ограничително тълкуване на основанията за отказ като това се отнася и за хипотезата на чл.37 - дори при засягане интереси на трети лица и липса на тяхното съгласие, в случаите на надделяващ обществен интерес достъпът не може да бъде отказан. Според съдебния състав исканата информация пряко се отнася до прозрачността и отчетността на Агенция „Митници“, поради което е налице надделяващ обществен интерес. Преписката е изпратена на директора на Агенцията за ново произнасяне при спазване указанията по тълкуване и прилагане на закона.