06 януари 2011 г.

Административният съд в Ловеч отмени отказа на кмета на Ловеч да даде достъп на гражданина Данчо Заверджиев до обществената информация за ремонта на домашния социален патронаж. Това става ясно от решение от 29 декември 2010 година на съдия Габриела Христова.

 

Съдът връща преписката на кмета за ново произнасяне по заявлението на Данчо Заверджиев при спазване на задължителните указания на съда по тълкуване и прилагане на закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок.

 

Съдебният спор започна след пълния отказ за предоставяне на копие от договора между Община Ловеч и фирма “Пирс – Д” ООД Пловдив. Проектът за ремонт на социалния патронаж в Ловеч и Дойренци е за 1 709 365 лв.

 

Мотивите за отказ бяха, че информацията засяга интересите на трето лице, което не е съгласно, тъй като има търговска тайна и нелоялна конкуренция.

 

В мотивите на съда обаче четем, че исканата информация касае програма, финансирана със средства на Европейския фонд за Регионално развитие и държавния бюджет. Следователно е обществена, защото достъпът и усвояването на средствата по тези програми са елемент на обществения живот. Информацията дава възможност на гражданина да си състави собствено мнение за дейността на общината при възлагане на обществени поръчки и сключване на договори по програми, финансирани от еврофондовете.

 

Нормата на ЗДОИ (чл.31, ал.5) е императивна и гласи, че не е необходимо съгласието на третото лице в случаите, когато то е задължен субект и отнасящата се до него информация е обществена информация. Освен това има надделяващ обществен интерес от разкриването й.

Като е изискал съгласието на “Пирс-Д” ООД и е постановил отказ, кметът е постановил решението си в противоречие със закона.

 

От страна на администрацията не са изложени абсолютно никакви мотиви защо се приема, че не е налице надделяващ обществен интерес. Не е ясно дали изобщо е извършена такава проверка.

 

Съдът приема още, че квалификацията на административния орган за качеството “търговска тайна, чието разкриване би довело до нелоялна конкуренция” на цялата поискана информация, е неправилна.

 

След като се запозна с решението на Административния съд, Данчо Заверджиев коментира пред в. „Народен глас“ – Ловеч: Има правосъдие е България! Писмената защита по делото на Заверджиев бе подготвена от адв. Александър Кашъмов от Програма достъп до информация.

 

Гражданинът има и второ подобно дело информация за проекта за подобряване на градската жизнена среда. Договорът на „Трейс Груп Холд“ с общината е за 8 млн. лв., като парите са главно европейски. Делото е насрочено за 27 януари 2010 г.

 

Цветан Тодоров, в.“Народен глас“ – Ловеч