29 декември 2010 г.

С решение на Ловешкия административен съд от 29.12. 2010 бе отменен отказ на кмета на Ловеч да предостави информация на гражданина Данчо Заверджиев за ремонта на домашния социален патронаж в града. Поисканата със заявлението информация е копие от договора, сключен между община Ловеч и частна фирма, чиято стойност е 1 709 365 лв.

 

В решението за отказ на кмета се посочва, че информацията засяга интересите на трето лице, което не е съгласно с нейното предоставяне, тъй като представлява търговска тайна и нейното предоставяне би могло да доведе до нелоялна конкуренция.

 

Съдът отбелязва, че поисканата информация не попада в рамките на посочените от административния орган ограничения. Това е така, тъй като третото лице – частната фирма - също е задължен субект по реда на ЗДОИ в качеството й на юридическо лице, финансирано със средства от консолидирания държавен бюджет. Поради което нейното съгласие за предоставяне на информацията не е следвало да се търси съгласно разпоредбатата на чл.31 ал.5 [1] от ЗДОИ. Съдът посочва също, че съгласието на третото лице не е трябвало да се търси и поради факта, че в случая „безспорно е налице надделяващ обществен интерес от предоставянето на информацията“.  

 

Преписката е върната на Община Ловеч за ново произнасяне по заявлението.

 

 

[1]  Съгласно разпоредбатата на чл.31 ал. 5 от ЗДОИ не е необходимо съгласието на третото лице в случаите, когато то е задължен субект и отнасящата се до него информация е обществена, както и когато е налице надделяващ обществен интерес от разкриването й.