05 ноември 2013 г.

Ректорът на  Великотърновския университет (ВТУ) е длъжен да предостави информация за проект „Пътят на водата – природни и културно-познавателни маршрути за устойчив туризъм“ по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007- 2013, по който ВТУ е бил водещ партньор.

 

До този извод стигна състав на Административен съд – Велико Търново по дело на Камелия Джанабетска срещу отказ на ректора на ВТУ да предостави информация за напредъка по въпросния проект и причините за отказ на университета от изпълнението на проекта. Отказът на ректорът бе с мотив, че исканата информация не е обществена, тъй като предоставянето й не би дало възможност на заявителя да си състави мнение за дейността на ВТУ. В мотивите си съдът посочи, че исканата информация безспорно попада в категорията на обществената такава, доколкото същата е генерирана и съхранявана от задължен субект по ЗДОИ във връзка с проектната му дейност, финансирана от ЕС. Това обуславя връзката на исканата информация с обществения живот в България, а и не само, тъй като подобна дейност попада в обсега на интереса и обществения живот на Европейския съюз. Самото обстоятелство, че исканата информация е свързана с усвояването на средства по европейски фондове предопределя прозрачност и достъпност на същата, каквато е и основната цел на ЗДОИ. Според съда, произходът на средствата (фондове на Европейския съюз), предоставени във връзка с изпълнението на проекта, сам по себе си предполага, че в случая е налице надделяващ обществен интерес за предоставяне на информацията.

 

С решението си съдът отменя отказа и задължава ректора на ВТУ да предостави достъп до исканата информация.