20 юни 2011 г.

Смолянският административен съд отмени отказа на кмета на община Смолян Дора Янкова да предостави информация за цената и неустойките, предвидени в договори относно чистотата и третиране на битовите отпадъци, сключени с фирмите „Титан Клинър” ООД гр. Кърджали от 2006 г. и „Еко Титан груп” АД от 2008 г. Искането за достъп бе направено от главния редактор на в.”Отзвук” гр. Смолян. На 15 април 2011 г. кметът е предоставил договорите със заличени изрази в частта относно цената и неустойките по договорите с мотива, че третите лица- фирмите изпълнители по договорите с общината, не са съгласни с предоставянето на информацията. Отказът бе оспорен като незаконосъобразен с помощта на Програма Достъп до Информация.


Според мотивите на съда основание за отказ е налице, когато достъпът засяга интересите на трето лице и няма негово изрично писмено съгласие, освен в случаите на „надделяващ обществен интерес”. Дори в договорите да се съдържа търговска тайна, законодателят е дал превес на надделяващия обществен интерес /чл.17, ал.2 от ЗДОИ/. Още повече, че по силата на закона е създадена презумпция, че информация, свързана със страните, подизпълнителите, предмета, цената, правата и задълженията, условията, сроковете, санкциите определени в договори, по които едната страна е задължен субект по ЗДОИ, е от надделяващ обществен интерес /§ 1, т.5, буква „е” от Допълнителната разпоредба на ЗДОИ/. Като не е ангажирал доказателства, с които да обори презумпцията за откритост на тази информация, но е отказал достъп, кметът Д. Янкова е нарушила закона.


Решение № 195 от 16 юни 2011 на съда е важна стъпка в посока установяването на откритост и прозрачност на местната администрация и на начина, по който се разходват парите на данъкоплатеца за обществени нужди.