05 февруари 2012 г.

С решение № 5115 от 14.11.2011 Административен съд София - град отмени мълчалив отказ на изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните /БАБХ/ по заявление на неправителствената организация „Четири лапи“. С него е поискана информация колко и в кои общини са извършени проверки за спазване предписанията на глава V от Закона за защита на животните „Безстопанствени животни“.[1]Поискани са и копия от протоколите при извършването на проверките, както и издадените предписания. Последвалият мълчалив отказ бе обжалван в съда. Съдът отменя отказа със следните мотиви:

 

-  поисканата информация е обществена, тъй като е свързана с извършване на конкретни проверки за спазването на тези предписания и с нея жалбоподателят би си съставил мнение за дейността на задължения субект;

-  за БАБХ е възникнало задължение да предостави информацията на хартиен носител, а в случай на отказ е следвало да се произнесе с мотивирано решение. Видно от събраните доказателства ответникът по делото нито е предоставил информацията, нито е постановил решение за отказ. Според съда в този случай следва да се счита, че  при липсата както на положително, така и на отрицателно решение, изпълнителният директор на БАБХ на практика е постановил мълчалив отказ. По този начин е допуснато съществено нарушение на изискването за форма на акта /липса на мотиви/, поради което оспореният отказ е незаконосъобразен и следва да се отмени.

 

С диспозитива на решението съдът отменя отказа и изпраща преписката на директора на БАБХ с указание ДА ПРЕДОСТАВИ на жалбоподателя исканата информация в срок от 1 месец от влизане в сила на решението. Към този момент от Агенцията са предоставили част от информацията.

 

 

[1] Съгласно разпоредбите на закона контролни правомощия във връзка с неговото прилагане имат Българската агенция по безопасност на храните, органите на местната власт, както и упълномощени представители на неправителствени организации, в чиито устави е предвидена дейност за защита на животните.