05 юни 2014 г.

Информацията по случая бе поискана от журналиста Росен Босев със заявление в началото на 2014. С него той търси достъп до информация от статистически характер от значение за атестиране на съответния прокурор, която се съхранява от прокуратурата, и по-конкретно: броят на обвинителните актове; постановленията за прекратяване и за отказ за образуване на досъдебно производство; споразуменията, изготвени от прокурор Роман Василев за всяка година от 2006 -2013; както и броят на досъдебните производства, по които той е бил определен за наблюдаващ прокурор. Прокуратурата отказа информацията, тъй като исканата справка не попадала в приложното поле на ЗДОИ, защото не е свързана с обществения живот в страната и въз основа на нея не биха могли да се обобщават мнения и становища за дейността на прокуратурата. 

 

В решението си №3179/13.05.2014 състав на АССГ приема, че исканата информация е свързана с обществения живот, доколкото прокуратурата е част от съдебната власт, а последната, съгласно чл.117 ал.1 от Конституцията на РБ, защитава правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата. Съгласно разпоредбата на чл.118 от Конституцията правосъдието се осъществява в името на народа. В решението се посочва още, че информацията засяга само броя на постановените актове, но не и тяхното съдържание, поради което предоставянето й не засяга правата на страните по тях, нито е свързано с лични данни на лицата, адресати на тези актове. С диспозитива на решението си съдът връща преписката на председателя на СГП и го задължава да предостави исканата със заявлението обществена информация като направи преценка и за наличие на надделяващ обществен интерес. Решението подлежи на обжалване.