04 септември 2013 г.

С мотив за наличие на надделяващ обществен интерес за предоставяне на информация АССГ отмени отказ на главния секретар на Министерство на околната среда и водите /МОСВ/ по заявление на сдружение „ВВФ-Световен фонд за дивата природа“. В т.1 от заявлението си от сдружението искат МОСВ да предостави достъп до правните анализи, които имат за цел да установят причините за констатираното през 2010-2011 надвишаване с 65 ха на концесионната площ на ски-зона Банско в Национален парк „Пирин“. В отговора си главният секретар на МОСВ отказа да предостави анализите, позовавайки се на разпоредбите на чл.13 ал.2 т.1 от ЗДОИ – информацията е свързана с оперативната подготовка на актовете и няма самостоятелно значение и чл.13 ал.2 т.2 -  информацията е свързана с преговорите, които МОСВ води с концесионера за изясняване на позициите на страните по концесионния договор, т.е. исканите правни анализи съдържат мнения и позиции във връзка с настоящи или предстоящи преговори. На последно място, като основание за отказ в решението е посочено, че правните анализи засягат интересите на трети лица (адвокатските дружества, изготвили анализите) и липсва тяхното съгласие за предоставяне на информацията.

 

В решението си №5430/08.08.2013 състав на АССГ намира така посочените основания за отказ за незаконосъобразни поради следното: От една страна разпоредбата на чл.13 ал.2 е неприложима в случая, тъй като съществува надделяващ обществен интерес от предоставяне на поисканата със заявлението информация предвид значимостта на проблема с експлоатацията на големи площи в национален парк. Според съда посоченото ограничение е незаконосъобразно, тъй като съгласно чл.13 ал.4 от ЗДОИ достъпът до служебна обществена информация не може да се ограничава при наличие на надделяващ обществен интерес. 

 

Неотносимо е, констатира съдът, и другото посочено от МОСВ основание за отказ – че информацията засяга трети лица, които не са съгласни тя да бъде предоставена. Във връзка с това в решението се посочва, че при възлагане на поръчка от публичноправен субект, заплатена с публични средства, резултатът от изпълнението принадлежи на възложителя и в тези случаи интересът на изпълнителя не е и не може да бъде засегнат от информирането на обществеността за резултата от изпълнението, в случая – правни анализи. В този смисъл МОСВ няма основание да иска съгласие от изпълнителя на възложената от него поръчка, тъй като неговото съгласие/несъгласие е ирелевантно.

 

С решението си съдът отменя отказа на главния секретар на МОСВ по т.1 от заявлението и задължава министъра на околната среда и водите да предостави исканата информация в 14-дневен срок.