12 януари 2018 г.

Статистика


През 2017 г. правният екип на ПДИ продължи да оказва правна помощ на граждани, неправителствени организации (НПО) и журналисти, подкрепяйки обжалването в съда на случаите на отказ на достъп до информация. Подготвихме 35 жалби и писмени защити в помощ на търсещите информация (11 – по случаи на граждани, 7 – на НПО, 15 – на журналисти и 2 – на бизнеса).

 

Правният екип изготви 24 жалби. Първоинстанционни жалби – 16 (Административен съд София-град – 14, Административни съдилища в страната – 2), касационни жалби – 4 и частни жалби - 4.

 

От изготвените първоинстанционни жалби 15 са срещу изричен отказ да се предостави достъп до информация и една - срещу мълчалив отказ.

 

През 2017 г. в 50 случая от страна на ПДИ е осигурено процесуално представителство по съдебни дела срещу откази да се предостави информация. В този период правният екип  изготви 11 писмени защити по дела, водени с подкрепата на организацията.

 

В периода са постановени 53 съдебни акта (решения - 42 и определения - 11) по дела, водени с подкрепата на ПДИ (Върховен административен съд – 29, Административен съд – София град – 17, Административни съдилища в страната – 7). В 37 случаи съдът се е произнесъл в полза на търсещите информация и в 13 - в полза на администрацията. В 3 случая съдът се е произнесъл частично в полза на търсещия информация и частично в полза на администрацията.

 

Към момента са насрочени съдебни заседания по 25 дела, водени с подкрепата на ПДИ (21 през 2018 г. и 4 през 2019 г.).

 

Следва представяне на всички съдебни актове, постановени по дела, водени с подкрепата на ПДИ през изтеклата година. Делата са систематизирани според вида на търсената информация, която е отбелязана в скоби и са подредени в хронологичен ред по датата на съдебния акт.

 

Градска среда, градоустройство и пътна инфраструктура

 

Димитър Христов с/у кмет Сливен, АС Сливен с решение[1] от 10 февруари отхвърля жалбата и осъжда Христов да заплати 500 лв. разноски (разрешение за строеж и други документи, издадени на фирма „Емитекс“ ЕООД). Касационна жалба от нас – а.д. № 4060/2017 г. на ВАС, Пето отделение, насрочено за 11.06.2018 г.;

 

Димитър Христов с/у кмет Сливен, АС Сливен с решение[2] от 7 март отменя отказа и връща за произнасяне с указания (геодезическо заснемане, протокол от проверка и имената на служители по казус с реконструкция на сграда от фирма „Емитекс“ ЕООД). Касационна жалба от кмета на Сливен – а.д. № 4687/2017 г. на ВАС, Пето отделение, насрочено за 8.10.2018 г.;

 

Яна Христова с/у кмет Сливен, АС Сливен с решение[3] от 12 май отхвърля жалбата и осъжда Христова на 100 лв. разноски (брой издадени разрешения за строеж през м. септември 2012 г. и копия от самите разрешения). Касационна жалба от нас – а.д. № 8180/2017 г. на ВАС, Пето отделение, насрочено за 5.12.2018 г.

 

Проверки и контролна дейност

 

Генка Шикерова с/у Министерство на вътрешните работи (МВР), АССГ с определение[4] от 12 януари оставя жалбата без разглеждане и прекратява делото (информация за задържането и предаването на 7 турски граждани на Турция на 15-ти октомври 2016). Отменено с определение на ВАС от 2 май;

 

Мартин Димитров с/у Министерство на финансите (МФ), ВАС с решение[5] от 21 март отменя решението на АССГ, отменя отказа и връща за ново произнасяне с указания (информация за собствениците на данъчни складове и техния капацитет). Решението е окончателно;

 

А. Терзиев (в. Капитал) с/у МВР, АССГ с решение[6] от 4 април отменя отказа и задължава МВР да предостави информация (за задържането и предаването на 7 турски граждани на Турция на 15-ти октомври 2016). Касационна жалба от МВР – а.д. № 6688/2017 г. на ВАС, Пето отделение, насрочено за 28.11.2018 г.;

 

Генка Шикерова с/у МВР, ВАС с определение[7] от 2 май отменя определението на АССГ за прекратяване на делото и връща за продължаване на делото (информация за задържането и предаването на 7 турски граждани на Турция на 15-ти октомври 2016). Определението е окончателно;

 

Сдружение „Инициатива за равни възможности” с/у кмет на район „Младост“, Варна, ВАС с решение[8] от 31 юли оставя в сила решението на първата инстанция в частта за отхвърляне на жалбата (информация за премахване на незаконни постройки в квартал „Максуда“). Решението е окончателно;

 

Йово Николов с/у МВР, ВАС с решение[9] от 2 август отменя решението на първата инстанция и отхвърля жалбата (информация за оперативни разработки на силови групировки от началото на 90-те години). Решението е окончателно;

 

Тодор Гроздев с/у Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН), ВАС с решение[10] от 29 ноември частично отменя решението на първата инстанция /по т. 1 от заявлението/ и частично го потвърждава /относно отмяната на отказа по т. 2 и 3 от заявлението/ (информация за  проверка от ГДИН през април 2016 година в затвора в гр. Пазарджик, открила съществени нарушения). Решението е окончателно.

 

Разходване на публични средства

 

Лъчезар Лисицов с/у Комисия за регулиране на съобщенията (КРС), АССГ с решение[11] от 3 януари отменя отказа и задължава да предостави информация (за изплатените средства през годините за представително облекло). Касационна жалба от КРС – оставено в сила с решение на ВАС от 21 юни;

 

Георги Милков с/у Висш съдебен съвет (ВСС), ВАС с решение[12] от 4 януари оставя в сила решението на АССГ за отмяна на отказа (договорите за наем на членовете на ВСС, които не са от София). Решението е окончателно, информацията е предоставена;

 

Десислава Лещарска (в. Капитал) с/у Българска банка за развитие (ББР), АССГ с определение[13] от 11 януари оставя жалбата без разглеждане, прекратява делото и осъжда Лещарска на 300 лв. разноски (информация за общински задължения към строителни фирми, които са прехвърлени към програма за изкупуване на ББР). Отменено с определение на ВАС от 2 май;

 

Десислава Лещарска (в. Капитал) с/у ББР, ВАС с определение[14] от 2 май отменя определението на АССГ за прекратяване на делото и го връща за продължаване (информация за общински задължения към строителни фирми, които са прехвърлени към програма за изкупуване на ББР). Определението е окончателно;

 

Зарко Маринов (в. Отзвук) с/у кмет Смолян, ВАС с решение[15] от 13 юни оставя в сила решението на първата инстанция за отмяна на отказа (всички моментни и месечни протоколи по договора за почистване на града). Решението е окончателно;

 

Лъчезар Лисицов с/у КРС, ВАС с решение[16] от 21 юни оставя в сила решението на АССГ за отмяна на отказа  (информация за изплатените средства през годините за представително облекло). Решението е окончателно;

 

Огнян Георгиев (в. Капитал) с/у Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ), АССГ с решение[17] от 5 юли отменя отказа и връща преписката за произнасяне с указания (информация за класирането на общинските проекти по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата  и селските райони“ от ПРСР 2014-2020.”) Касационна жалба от ДФЗ – а.д. № 10673/2017 г. на ВАС, Пето отделение, насрочено за 11.02.2019 г.;

 

Десислава Лещарска (в. Капитал) с/у ББР, АССГ с решение[18] от 10 юли отменя отказа по т. 2-6 от заявлението и задължава да предостави информация (за общински задължения към строителни фирми, прехвърлени към програма за изкупуване на ББР). Касационна жалба от ББР – а.д. № 11033/2017 г. на ВАС, Пето отделение, насрочено за 27.02.2019 г.;

 

Симеон Георгиев[19] с/у ректор на СУ, ВАС с решение[20] от 11 декември оставя в сила решението на АССГ за отмяна на отказа (данни за възнагражденията на заместник-ректор, главен счетоводител и главен финансист на СУ). Решението е окончателно.

 

Околна среда

 

Петър Пенчев с/у Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ (ДП „РАО“), АССГ с решение[21] от 16 януари отменя мълчаливия отказ и връща за изрично произнасяне с указания (копие от договора за изграждане на първия етап от Националното хранилище за ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци (НХРАО), подписан на 7 юли 2016 г.). Оставено в сила с решение на ВАС от 18 октомври.;

 

А. Дунчев с/у Министерство на околната среда и водите (МОСВ), ВАС с решение[22] от 16 февруари оставя в сила решението на тричленния състав за отмяна на отказа (копие от анализ, касаещ уреждане на взаимоотношенията на държавата със собственици на обекти, разположени и въздействащи върху околната среда в националните паркове). Влязло в сила, информацията е предоставена;

 

 „За земята – достъп до правосъдие“ с/у Изпълнителна агенция по околната среда (ИАОС), АССГ с решение[23] от 1 август отменя отказа и връща за ново произнасяне с указания (почасовите данни от замърсяване на въздуха в столицата с ФПЧ). Касационна жалба от ИАОС, оставена без разглеждане от ВАС с влязло в сила определение;

 

„За земята – достъп до правосъдие“ с/у ИАОС, ВАС с определение[24] от 16 октомври оставя без разглеждане касационната жалба на ИАОС и прекратява делото (почасовите данни от замърсяване на въздуха в столицата с ФПЧ). Определението не е обжалвано и влиза в сила;

 

Петър Пенчев с/у ДП „РАО“, ВАС с решение[25] от 18 октомври оставя в сила решението на АССГ за отмяна на мълчаливия отказ (копие от договора за изграждане на първия етап от Националното хранилище за ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци (НХРАО), подписан на 7 юли 2016 г.) Решението е окончателно;

 

Ивайло Хлебаров с/у Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), ВАС с протоколно определение[26] от 6 декември оставя касационната жалба на АПИ без разглеждане (информация относно Автомагистрала „Струма“, свързана с 4 доклада, изготвени по договор между НКСИП и „Виа План - Амберг“) Определението подлежи на обжалване.

 

Прозрачност и отчетност на администрацията

 

Юлиян Методиев с/у кмет Божурище, ВАС с определение[27] от 16 февруари оставя в сила определението за оставяне на жалбата без разглеждане, прекратяване на делото и осъждане на Методиев да заплати 300 лв. разноски на общината (информация защо публичните регистри на общината не са качени в интернет страницата). Определението е окончателно;

 

Иван Петров с/у Столична община (СО), ВАС с решение[28] от 9 май оставя в сила решението на АССГ за отмяна на отказа (копие от заповед за организацията и контрола на документооборота и изпълнението на задачите от администрацията на Столична община). Решението е окончателно, информацията е предоставена;

 

Йово Николов (в. Капитал) с/у ОДМВР Кърджали, ВАС с решение[29] от 10 юли отменя решението на първата инстанция, отменя отказа и изпраща делото за ново произнасяне (имената на лицата, които са били ръководители на „Пътна полиция“ в периода 2000 – 2015 г.). Решението е окончателно;

 

Живко Желев (Сливен) с/у ОДМВР Сливен, Административен съд – Сливен с решение[30] от 18 юли отменя и връща за ново произнасяне с указания (информация провеждан ли е конкурс за заемането на длъжност в ОДМВР Сливен от определено лице). Решението не е обжалвано и е влязло в сила, информацията е предоставена;

 

Йово Николов с/у ОДМВР Пазарджик, ВАС с решение[31] от 16 октомври оставя в сила решението на първата инстанция за отмяна на отказа (имената на лицата, които са били ръководители на „Пътна полиция“ в периода 2000 – 2015 г.). Решението е окончателно;

 

Йово Николов с/у ОДМВР Велико Търново, ВАС с решение[32] от 8 ноември отменя решението на първата инстанция, отменя отказа и връща за ново произнасяне с указания (имената на лицата, които са били ръководители на „Пътна полиция“ в периода 2000 – 2015 г.). Решението е окончателно;

 

Лъчезар Лисицов с/у Върховна касационна прокуратура (ВКП), АССГ с решение[33] от 14 ноември отменя мълчаливия отказ и връща за поизнасяне с указания (информация какви записи се водят за срещите на главния прокурор). Касационна жалба от ВКП, по която предстои образуването на дело;

 

Йово Николов с/у ОДМВР Стара Загора, ВАС с решение[34] от 17 ноември оставя в сила решението на първата инстанция за отмяна на отказа (имената на лицата, които са били ръководители на „Пътна полиция“ в периода 2000 – 2015 г.). Решението е окончателно.

 

Процес на вземане на решения

 

Люба Батембергска с/у Министерство на икономиката, ВАС с решение[35] от 11 януари оставя в сила решението на АССГ, с което жалбата срещу отказа на министерството е отхвърлена (копие от пълния пакет документи, приложени към заявлението на „Мадара Юръп“ АД по инвестиционен проект за изграждане на курорт в м. Карадере). Решението е окончателно;

 

България без дим с/у Министерство на здравеопазването (МЗ), АССГ с решение[36] от 24 март отменя отказа на информация (за работната група, която подготвя промени в Закона за здравето с цел подобряване контрола по спазване забраната за тютюнопушене на закрити и някои открити обществени места). Касационна жалба от МЗ – а.д. № 6497/2017 г. на ВАС, Пето отделение, насрочено за 19.09.2018 г.;

 

Красен Николов (Mediapool) с/у Министерство на правосъдието (МП), АССГ с решение[37] от 27 октомври отменя отказа и връща за ново произнасяне с указания (информация, свързана с проект на ЗИД на Закона за българското гражданство). Касационна жалба от МП, предстои образуване на дело;

 

Валентина Лукова с/у Министерство на здравеопазването, ВАС с решение[38] от 22 ноември обезсилва решението на първата инстанция за частична отмяна на отказа и прекратява делото  (информация за състава и дейността на работна група за изработване на проект на Наредба за условията за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации). Решението е окончателно.

 

Дейността на публичноправни субекти/ организации

 

Живко Желев (Сливен) с/у ВиК – Сливен, АС Сливен с решение[39] от 21 март отменя мълчаливия отказ и изпраща за изрично произнасяне с указания (информация, описана в пет точки и свързана с водоснабдяването с питейна вода на територията на Област Сливен). Касационна жалба от ВиК – а.д. № 7003/2016 г. на ВАС, Пето отделение, насрочено за 19.11.2018 г.;

 

Тодор Гроздев с/у кмет на Белово, АС Пазарджик с решение[40] от 25 април отменя мълчаливия отказ и изпраща за изрично произнасяне с указания (информация, свързана с дейността на „ВиК – Белово“ ЕООД и множество нарушения, установени при извънредна проверка, извършена в края на 2015 от КЕВР). Касационна жалба от кмета на Белово; предстои образуване на дело;

 

Васил Николов с/у Столичен автотранспорт ЕАД, ВАС с определение[41] от 26 юли отменя определението за прекратяване на делото и го връща за продължаване като приема, че „Столичен автотранспорт“ ЕАД е задължен субект по ЗДОИ (информация за броя аварирали автобуси по определени линии на градския транспорт). Определението е окончателно;

 

Тодор Гроздев с/у „ВиК Белово“ ЕООД, Административен съд – Пазарджик с решение[42] от 18 октомври отменя мълчаливия отказ и връща за произнасяне с указания (информация, свързана с дейността на „ВиК Белово“ ЕООД). Решението подлежи на обжалване;

 

Васил Николов с/у Столичен автотранспорт ЕАД, АССГ с решение[43] от 17 ноември отменя отказа и връща за ново произнасяне с указания, осъжда Столичен автотранспорт на 615 лв. разноски (информация за броя аварирали автобуси по определени линии на градския транспорт). Решението подлежи на обжалване.

 

Банкова дейност

 

Атанас Чобанов (Бивол) с/у Българска народна банка (БНБ), ВАС с определение[44] от 23 януари отменя определението за прекратяване на делото и го връща за продължаване (два доклада от надзорни инспекции за Първа инвестиционна банка /ПИБ/ АД). Определението е окончателно;

 

Илия Вълков (Би Ай Ти) с/у Президент на РБ, АССГ с решение[45] от 5 юни отменя отказа и връща за ново произнасяне с указания (информация, съдържаща се в стенограмата и звукозаписа от проведената на 24 юли 2014 г. при президента среща, на която са проведени консултации за финансовото състояние на държавата). Решението не е обжалвано и е влязло в сила, информацията е предоставена;

 

Атанас Чобанов (Бивол) с/у БНБ, ВАС с решение[46] 21 юни отменя отказа и връща за ново произнасяне (два доклада от надзорни инспекции за Първа инвестиционна банка). Касационна жалба от БНБ – а.д. № 11397/2017 г. на ВАС, Пето отделение, насрочено за 9.11.2017 г.;

 

„Сдружение за оптимизиране на правосъдието“ /СОПА/ с/у гл. секретар на Президента, АССГ с решение[47] от 11 октомври частично отменя отказа и частично отхвърля жалбата (информация, свързана с две стенограми от консултации за КТБ, проведени при президента на 29.06.2014 г. и 14.07.2014 г.). Решението подлежи на обжалване;

 

Атанас Чобанов (Бивол) с/у БНБ, ВАС 5-чл. състав с решение[48] от 12 декември отменя решението на първата инстанция, отхвърля жалбата и осъжда Чобанов на 200 лв. разноски (два доклада от надзорни инспекции за Първа инвестиционна банка). Решението е окончателно.

 

Съдебна власт

 

Галя Гиргинова (Съдебни репортажи) с/у Софийски градски съд (СГС), ВАС с решение[49] от 6 юли оставя в сила решението на АССГ за отхвърляне на жалбата и осъжда Гиргинова на 100 лв. разноски (информация за мотивите към присъда срещу Цветан Цветанов, Цветан Иванов, Камен Костов и Сергей Кацаров). Решението е окончателно;

 

Росен Босев с/у Софийска градска прокуратура (СГП), АССГ с решение[50] от 14 юли отхвърля жалбата (информация по досъдебно производство, известно като „Янева гейт“, за изтеклите записи от разговори с участието на съдиите от СГС – Владимира Янева и Румяна Ченалова ). Касационна жалба от нас – а.д. № 12928/2017 г. на ВАС, Пето отделение, насрочено за 27.02.2019 г.

 

Социално подпомагане

 

Асоциация за детско развитие „Член 24“ с/у Агенцията за социално подпомагане (АСП), ВАС с решение[51] от 30 май, оставя в сила решението на АССГ за отмяна на отказа (информация за проект „И аз имам семейство“ и други проекти и програми насочени към развитие на приемната грижа). Решението е окончателно.

 

Защита на лични данни

 

Репортери с/у Върховен административен съд (ВАС), АССГ с определение[52] от 14 февруари оставя жалбата без разглеждане и прекратява делото (срещу Заповед № 1369/07.09.2016 г. на председателя на ВАС в частта й, с която са одобрени Вътрешни правила за заличаване на личните данни в публикуваните съдебни актове в интернет страницата на ВАС). Оставено в сила с определение на ВАС от 18 май;

 

Репортери с/у ВАС, ВАС с определение[53] от 18 май оставя в сила определението на АССГ за оставяне на жалбата без разглеждане и прекратяване на делото (срещу Заповед № 1369/07.09.2016 г. на председателя на ВАС в частта й, с която са одобрени Вътрешни правила за заличаване на личните данни в публикуваните съдебни актове в интернет страницата на ВАС). Определението е окончателно;

                                 

Георги Сербезов с/у Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), АССГ с решение[54] от 22 май частично отхвърля жалбата и частично отменя решението на КЗЛД (установяване на нарушение от страна на Сербезов при създаването на интернет сайт  zdoi.gkzj.org, в който е публикувана практика на ВАС по ЗДОИ). Касационна жалба от нас – а.д. № 11036/2017 г. на ВАС, Пето отделение, насрочено за 23.01.2019 г.;[1]    Решение № 3/10.02.2017 г. на АС Сливен по а.д. № 293/2016 г., съдия Владимир Първанов

[2]    Решение № 17/07.03.2017 г. на АС Сливен по а.д. № 315/2016 г., съдия Слав Бакалов

[3]    Решение № 57/12.05.2017 г. на АС Сливен по а.д. № 72/2017 г., съдия Иглика Жекова

[4]    Определение № 227/12.01.2017 г. на АССГ, Второ отделение, 35 състав по а.д. № 11905/2016 г., съдия Миглена Недева

[5]    Решение № 3390/21.03.2017 г. на ВАС, Пето отделение по а.д. № 4602/2016 г., съдия-докладчик Донка Чакърова

[6]    Решение № 2226/04.04.2017 г. на АССГ, Второ отделение, 40 състав по а.д. № 11904/2016 г., съдия Диляна Николова

[7]    Определение № 5406/02.05.2017 г. на ВАС, Пето отделение по а.д. № 4101/2017 г., съдия-докладчик Анна Димитрова

[8]    Решение № 10076/31.07.2017 г. на ВАС, Пето отделение по а.д. № 5865/2016 г., съдия-докладчик Еманоил Митев

[9]    Решение № 10214/02.08.2017 г. на ВАС, Пето отделение по а.д. № 5752/2016 г., съдия-докладчик Илиана Славовска

[10]  Решение № 14569/29.11.2017 г. на ВАС, Пето отделение по а.д. № 13583/2016 г., съдия-докладчик Йовка Дражева

[11]  Решение № 12/03.01.2017 г. на АССГ, Второ отделение, 40 състав по а.д. № 9203/2016 г., съдия Диляна Николова

[12]  Решение № 40/04.01.2017 г. на ВАС, Пето отделение по а.д. № 10987/2015 г., съдия-докладчик Сибила Симеонова

[13]  Определение № 214/11.01.2017 г. на АССГ, Второ отделение, 25 състав по а.д. № 5245/2016 г., съдия Боряна Петкова

[14]  Определение № 5438/02.05.2017 г. на ВАС, Пето отделение по а.д. № 4197/2017 г., съдия-докладчик Йовка Дражева

[15]  Решение № 7413/13.06.2017 г. на ВАС, Пето отделение по а.д. № 66/2017 г., съдия-докладчик Анна Димитрова

[16]  Решение № 7887/21.06.2017 г. на ВАС, Пето отделение по а.д. № 2838/2017 г., съдия-докладчик Мариета Милева

[17]  Решение № 4529/05.07.2017 г. на АССГ, Второ отделение, 52 състав по а.д. № 2609/2017 г., съдия Татяна Михайлова

[18]  Решение № 4593/10.07.2017 г. на АССГ, Второ отделение, 25 състав по а.д. № 5245/2016 г., съдия Боряна Петкова

[19]  Екипът на ПДИ е консултирал казуса, без да осигурява защита по делото

[20]  Решение № 15137/11.12.2017 г. ВАС, Пето отделение по а.д. № 7317/2016 г., съдия-докладчик Галина Карагьозова

[21]  Решение № 326/16.01.2017 г. на АССГ, Второ отделение, 31 състав по а.д. № 11363/2016 г., съдия Веселина Женаварова

[22]  Решение № 1959/16.02.2017 г. на ВАС, Петчленен състав – ІІ колегия по а.д. № 12841/2016 г., съдия-докладчик Мариета Милева

[23]  Решение № 5086/01.08.2017 г. на АССГ, Второ отделение, 56 състав по а.д. № 4095/2017 г., съдия Мария Ситнилска

[24]  Определение № 12312/16.10.2017 г. на ВАС, Пето отделение по а.д. № 11034/2017 г., съдия-докладчик Диана Добрева

[25]  Решение № 12534/18.10.2017 г. на ВАС, Пето отделение по а.д. № 3151/2017 г., съдия-докладчик Йовка Дражева

[26]  Протоколно определение от 6.12.2017 г. на ВАС, Пето отделение по а.д. № 10085/2016 г., съдия-докладчик Диана Добрева

[27]  Определение № 1960/16.02.2017 г. на ВАС, Пето отделение по а.д. № 82282017 г., съдия-докладчик Сибила Симеонова

[28]  Решение № 5711/09.05.2017 г. на ВАС, Пето отделение по а.д. № 1956/2016 г., съдия-докладчик Мариета Милева

[29]  Решение № 9074/11.07.2017 г. на ВАС, Пето отделение по а.д. № 4072/2016 г., съдия-докладчик Донка Чакърова

[30]  Решение № 114/18.07.2017 г. на Административен съд – Сливен по а.д. № 106/2017 г.

[31]  Решение № 12298/16.10.2017 г. на ВАС, Пето отделение по а.д. № 4491/2016 г., съдия-докладчик Йовка Дражева

[32]  Решение № 13550/08.11.2017 г. на ВАС, Пето отделение по а.д. № 7186/2016 г., съдия-докладчик Диана Добрева

[33]  Решение № 6661/14.11.2017 г. на АССГ, Второ отделение, 24 състав по а.д. № 9072/2017 г., съдия Бранимира Митушева

[34]  Решение № 13977/17.11.2017 г. на ВАС, Пето отделение по а.д. № 4487/2016 г., съдия-докладчик Галина Карагьозова

[35]  Решение № 274/11.01.2017 г. на ВАС, Пето отделение по а.д. № 11787/2015 г., съдия-докладчик Илияна Дойчева

[36]  Решение № 1988/24.03.2017 г. на АССГ, Второ отделение, 48 състав по а.д. № 12539/2016 г., съдия Калина Пецова

[37]  Решение № 6109/27.10.2017 г. на АССГ, Второ отделение, 56 състав по а.д. № 5980/2017 г., съдия Мария Ситнилска

[38]  Решение № 14231 от 22.11.2017 г. на ВАС, Пето отделение по а.д. № 4697/2016 г., съдия-докладчик Илиана Славовска

[39]  Решение № 38/21.03.2017 г. на АС Сливен по а.д. № 314/2016 г., съдия Галя Иванова

[40]  Решение № 208/25.04.2017 г. на АС Пазарджик, І състав по а.д. № 105/2017 г., съдия Мариана Шотева

[41]  Определение № 9922/26.07.2017 г. на ВАС, Пето отделение по а.д. № 6204/2017 г., съдия-докладчик Марина Михайлова

[42]  Решение № 480/18.10.2017 г. по а.д. № 104/2017 г. на Административен съд - Пазарджик, I състав, съдия Мариана Шотева

[43]  Решение № 6764/17.11.2017 г. на АССГ, Второ отделение, 22 състав по а.д. № 12379/2016 г., съдия Десислава Корнезова

[44]  Определение № 872/23.01.2017 г. на ВАС, Петчленен състав – II колегия по а.д. № 13741/2016 г., съдия-докладчик Анелия Ананиева

[45]  Решение № 3750/05.06.2017 г. на АССГ, Второ отделение, 40 състав по а.д. № 1781/2017 г., съдия Диляна Николова

[46]  Решение № 7921/21.06.2017 г. на ВАС, Пето отделение по а.д. № 11515/2016 г., съдия-докладчик Донка Чакърова

[47]  Решение № 5689/11.10.2017 г. на АССГ, Второ отделение, 29 състав, съдия Красимира Милачкова

[48] Решение № 15207/12.12.2017 г. на ВАС, Петчленен състав – II колегия по а.д. № 11397/2017 г., съдия-докладчик Ваня Анчева

[49] Решение № 8849/06.07.2017 г. на ВАС, Пето отделение по а.д. № 3425/2016 г., съдия-докладчик Марина Михайлова

[50]  Решение № 4739/14.07.2017 г. на АССГ, Второ отделение, 59 състав по а.д. № 4854/2017 г., съдия Зорница Дойчинова

[51]  Решение № 6695/30.05.2017 г. на ВАС, Пето отделение по а.д. № 2720/2016 г., съдия-докладчик Донка Чакърова

[52]  Определение № 989/14.02.2017 г. на АССГ, Второ отделение, 50 състав по а.д. № 11173/2016 г., съдия Весела Николова

[53]  Определение № 6219/18.05.2017 г. на ВАС, Пето отделение по а.д. № 4422/2017 г., съдия-докладчик Илияна Дойчева

[54]  Решение № 3472/22.05.2017 г. на АССГ, Второ отделение, 53 състав по а.д. № 12442/2016 г., съдия Стефан Станчев