05 март 2019 г.

До този извод стигна състав на Административен съд София-град (АССГ) по дело на Светлозар Алексиев (София) срещу заблуждаващ отговор на кмета на Столична община (СО).

 

На 9 октомври 2018 кметът Йорданка Фандъкова прави публично изявление, че строителният надзор по ремонта на столичната улица „Граф Игнатиев“ е глобен със 100 хил. лв. заради ниско качество на извършваните строителни и ремонтни дейности.

 

На следващия ден Светлозар Алексиев подава заявление до СО, с което иска да му бъдат предоставени копия от документите, които показват, че строителният надзор наистина е санкциониран с подобна сума.

 

С решение от 25.10.2108 на кмета на СО информацията привидно е предоставена на заявителя като в самото решение е посочен линк, на който била публикувана. На линка обаче е достъпен само договора с изпълнителя, но не и информация за наложени санкции. Заявителят подава жалба срещу отговора на кмета, а ПДИ поема защитата му по образуваното дело.

 

С Решение № 1186/25.02.2019 на АССГ отказът е отменен и преписката е върната на кмета за произнасяне с указания по тълкуването и прилагането на закона. Съдът приема, че поисканата от жалбоподателя информация безспорно попада в категорията на обществената такава, доколкото същата е генерирана и съхранявана от задължен по ЗДОИ субект във връзка с отчетеното изпълнение на договорите по проектна дейност, финансирана от ЕС, което обуславя връзката й с обществения живот в България, а и не само, тъй като подобна дейност въобще попада в обсега на интереса и обществения живот на Европейския съюз. Самото обстоятелство, че претендираната информация е свързана и/или е по повод усвояването на средства по европейски фондове предопределя прозрачност и достъпност на същата, каквато е и основната цел на ЗДОИ. Търсената информация липсва на посочения в решението линк, следователно правото на достъп на заявителя не е удовлетворено. Отделно, съдията отбелязва, че в случая е налице презумпция за наличие на надделяващ обществен интерес по силата на § 1, т. 5, б. „е“ от ДР на ЗДОИ, тъй като исканата информация е свързана със санкции по договор, сключен от задължен субект. Тази презумпция изключва отказа от достъп до исканата информация и не е оборена от кмета.

Решението подлежи на обжалване.