03 ноември 2011 г.

След решение на Върховния административен съд № 8791/ 20.06.2011, оставящо в сила решение на АССГ № 1412/11.05.2010, Столичен общински съвет предостави достъп до поисканата информация на жалбоподателя Иван Петров.

Информацията е предоставена точно четири години след подаване на заявлението за достъп до председателя на СОС. С него е поискана информация за отпуските на председателя на СОС за периода от 2003 до август 2007 - по дати и продължителност и всички негови служебни пътувания в страната и чужбина за същия период - по дати, посетени места, цел, продължителност и разходи за командировки. Заявлението породи дълга съдебна сага. Първоначално бе заведено дело срещу мълчалив отказ, който бе отменен от съда на две инстанции и преписката беше върната на СОС за произнасяне по заявлението. В изпълнение на съдебното решение, председателят на общинския съвет действително се произнесе с решение, с което изрично отказа да предостави информацията.

Последва ново обжалване и разглеждане на делото на още две инстанции, като в крайна сметка с решение № 8791 от 20.06. 2011  на Върховен административен съд бе сложена точка на съдебния спор и Столичен общински съвет бе задължен да предостави поисканата справка.