05 юни 2012 г.

До този извод стигна състав на АССГ по дело срещу отказ на дружеството да предостави информация за покупко-продажбата на три броя траурни влакчета. Информацията бе поискана в края на 2011 от гражданина Николай Веселинов. Отказът на директора на общинското дружество бе с мотив, че то не е задължен субект по ЗДОИ. С Решение № 1379 от 14.03.2012  по а.д. № 8142/2011 АССГ, ІІ отделение, 30 състав отмени частично отказа и върна заявлението на директора за ново произнасяне. В мотивите си съдът посочи, че дружеството представлява публичноправна организация по смисъла на  § 1, т. 4, буква „б“ от ДР на ЗДОИ, тъй като е създадено с цел задоволяване на обществен интерес - осигуряване на населението на столицата с градски транспорт (в частност – електрически – трамваи и тролейбуси). Освен това, повече от половината от членовете на неговия управителен или контролен орган се определят от възложители по чл. 7, т. 1 или 3 от Закона за обществените поръчки, какъвто е Столична община.