05 юни 2016 г.

Информацията бе поискана от Сдружение „ВВФ – Световен фонд за дивата природа“ в края на 2015 и е описана в 4 точки.

  1. Установени ли са от ДНП Пирин пропуски в тримесечните междинни доклади по изпълнението на договора за „Разработване  на Плана за управление на НП Пирин за периода 2014-2023? “Молим да получим копие от приемо-предавателните протоколи за приемането на всички междинни доклади, както и споразумителните протоколи при налични спорове;
  2. Допуснато ли е от ДНП Пирин спиране изпълнението на договора за „Разработване  на Плана за управление на НП Пирин за периода 2014-2023“ или удължаване на неговия срок? Ако да, поради какви причини и в какви срокове;
  3. Има ли задействани от ДНП Пирин договорни клаузи за неустойки при забавяне и/или некачествено изпълнение на договора за „Разработване  на Плана за управление на НП Пирин за периода 2014-2023“? Ако да, кои клаузи и в какъв размер са неустойките;
  4. Извършено ли е от ДНП Пирин към 17.11.2015 окончателното плащане по договора за „Разработване  на Плана за управление на НП Пирин за периода 2014-2023“? Ако да, на коя дата?

Директорът на парка отказва с мотив, че не е получено съгласие от третото лице - „Пролес инженеринг“ ООД. Посочва още, че ЗДОИ е неприложим, тъй като Законът за обществените поръчки (ЗОП) предвижда специален ред за достъп до подобна информация. На последно място в отказа е посочено, че на сайта на проекта е публикувана необходимата информация за разработване на актуализация на плана на управление съгласно Закона за опазване на околната среда (ЗООС).

 

С Решение № 639/03.05.2016 Административен съд – Благоевград отменя отказа и връща преписката на административния орган с указания по тълкуването и прилагането на закона. Съдът приема, че не е посочен засегнатия интерес на третото лице, че не са изложени мотиви за липса или наличие на надделяващ обществен интерес, че публикуването на информация по ЗОП не изключва приложението на ЗДОИ, както и че сред публикуваните на сайта на проекта за управление на парка документи липсва информацията, търсена от заявителя. Решението на съда не е обжалвано и влиза в сила.

 

Впоследствие, директорът на ДНП Пирин, с решение № РД-55/20.05.2016, предоставя на ВВФ исканата информация. На сдружението-заявител е изпратена по електронен път една страница справка в jpeg формат, от която става ясно, че не е извършено окончателното плащане по договора за разработване на плана за управление на парка, няма задействани клаузи за неустойки от ДНП и не е допуснато спиране на изпълнението на договора. Отделно са изпратени и шест тримесечни доклада по изпълнението на договора (в pdf формат, архивирани).