06 декември 2014 г.

На втора съдебна инстанция беше спечелено делото срещу отказа на секретаря на Столична община да предостави документация, свързана с възстановяването и стопанисването на езерото „Ариана“.

 

Заявлението по случая  подаде арх. Весела Тончева като информацията касае сключения между Столична община и администрацията на област София – град договор за съвместно ползване, както и документи, свързани с проведения конкурс за избор на фирма, която да възстанови езерото и да го стопанисва. Информацията беше отказана заради липсата на съгласие на третото лице – фирмата, с която е сключен договора.

 

В решението си № 1388/06.03.2014  първата инстанция по делото АССГ приема, че липсата на съгласие на засегнатото лице за предоставяне на информация не е абсолютно и достатъчно основание за отказ да се предостави достъп до исканите сведения, тъй като зависи и от отсъствието на надделяващ обществен интерес. Преценката на съда е, че с оглед характера на информацията следва да се приеме, че независимо от липсата на становище на засегнатото лице исканата информация следва да бъде предоставена при наличието на надделяващ обществен интерес по смисъла на ЗДОИ, тъй като чрез предоставянето й ще се повиши прозрачността и отчетността на Столична община.

 

Този извод на съда е потвърден в решението на ВАС №14040/25.11.2014  - „правилен и в съответствие с преобладаващата съдебна практика е изводът на АССГ, че в случая е налице хипотезата на надделяващ обществен интерес поради приложение на презумпцията, установена в § 1, т. 5, б. „е“ от допълнителните разпоредби на ЗДОИ“.

 

Съдът посочва още, че опровергаването на законовата презумпция е в тежест на доказване на задължения субект, а в случая както в обжалвания пред АССГ отказ, така и в съдебното производство не са посочени факти, сочещи за липсата на преобладаващ обществен интерес. Неотносимо към спора, според съдебния състав, е позоваването в касационната жалба на становище на Комисията за защита на личните данни, защото третото лице, чиито интереси е възможно да се предположи (поради липса на конкретни данни), че биха били засегнати от предоставяне на достъп до информация, която го касае, е юридическо, а не физическо лице. Евентуалното нарушаване на търговска тайна въобще не е посочено като съображение от касационния жалбоподател, но също не може да представлява основание за пълен отказ за предоставяне на търсената обществена информация при наличието на преобладаващ обществен интерес.

 

Решението на съда е окончателно.