05 април 2014 г.

Върховен административен съд потвърди решението на Административен съд – Велико Търново, с което бе отменен отказ на ректора на ВТУ да предостави информация за свършеното  по въпросния проект. Делото беше заведено от Камелия Джанабетска след като ректорът отказа да предостави поисканото с мотив, че информацията не е обществена, тъй като предоставянето й не би дало възможност на заявителя да си състави мнение за дейността на ВТУ. Повод за заявлението беше отказът на ВТУ да завърши изпълнението на спечелен и започнат проект, финансиран със средства от фондове на ЕС.

 

С решение №482/20.09.2013 АС – Велико Търново прие, че исканата информация безспорно попада в категорията на обществената, доколкото същата е генерирана и съхранявана от задължен субект по ЗДОИ във връзка с проектната му дейност, финансирана от ЕС. Същевременно обстоятелство, че  информацията е свързана с усвояването на средства по европейски фондове предопределя прозрачност и достъпност на същата, каквато е и основната цел на ЗДОИ. Според първата инстанция произходът на средствата, предоставени във връзка с изпълнението на проекта (фондове на Европейския съюз), сам по себе си предполага, че в случая е налице надделяващ обществен интерес за предоставяне на информацията.

 

С решение №4032/24.03.2014 състав на ВАС приема, че на жалбоподателката следва да се предостави поисканата по т.1 и 2 информация относно преписката по проекта, касаеща неговото изпълнение, както и изготвен доклад в тази насока и писмена документация за отказ на университета от участие в изпълнението на проекта. Решението на съда е окончателно.