05 февруари 2019 г.

За предоставянето на тази информацияе приложим ЗДОИ и не е налице специален ред по Закона за устройство на територията (ЗУТ) в случаите, когато заявителят не е заинтересовано лице по ЗУТ.

 

До този извод стигна състав на ВАС по дело на Яна Христова (Сливен) срещу отказ на кмета на Сливен. Със заявление от февруари 2017 Яна Христова иска от кмета на Сливен информация за броя издадените разрешения за строеж през септември 2012, както и копия от самите разрешения. Кметът предоставя информация за броя издадени разрешения и отказва копия от тях с мотив, че същите не представляват обществена информация по ЗДОИ и съответно ЗДОИ е неприложим за достъп до тях, а е налице специален ред по ЗУТ и само заинтересовани лица имат достъп до тази информация.

 

С подкрепата на ПДИ отказът е обжалван пред Административен съд – Сливен, който го потвърждава като приема, че в случая е налице специален ред за достъп до информация по реда на ЗУТ, който дава право само на заинтересовани лица по смисъла на ЗУТ до подобна информация и изключва приложението на ЗДОИ. Решението на първата инстанция е обжалвано пред ВАС.

 

С Решение № 15568/13.12.2018  на ВАС е отменено решението на първата инстанция, отменен е и отказът на кмета и преписката му е върната за ново произнасяне. Съдиите приемат за неправилно приетото от първата инстанция, че по отношение на заявителя в ЗУТ се съдържа друг ред за достъп до информация и това изключва приложението на ЗДОИ. Само на тези, на които законът е признал качеството на заинтересовани страни по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, компетентните органи имат задължението да предоставят съответната информация. Това е така, понеже те са участници в съответното административно производство и задължението за предоставяне на информация е проява на установения в чл. 12, ал. 2 АПК общ принцип на достъпност, публичност и прозрачност. По делото безспорно се установява, че жалбоподателката няма качеството на заинтересована страна по смисъла на посочената разпоредба по отношение на проведени между третите лица и компетентни органи на общината административни производства, свързани с издаването на необходими строителни книжа. С оглед на това ЗУТ е неприложим и не е налице друг ред за достъп до искана информация, ако тя е обществена. Магистратите завършват с извода, че със заявлението са поискани документи (разрешения за строеж), различни по своето съдържание, но са официални по смисъла на чл. 10 от ЗДОИ и се ползват с материална и формална доказателствена сила. Същите са издадени по повод развилото се административно производство между общината и третите лица. Разрешенията за строеж отговарят на изискванията на чл. 11 от ЗДОИ, а именно имат характер на документи, съдържащи служебна обществена информация, т. е. такава, която се събира, създава и съхранява във връзка с официалната информация, както и по повод дейността на органите и на техните администрации.

Решението е окончателно.