05 април 2014 г.

Това реши състав на Административен съд София - град по дело срещу отказ на главния секретар на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията /МТИТС/.

 

Със заявлението по случая бе поискано предоставянето на договор за извършване на обществени услуги с железопътен транспорт между министерството и „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД заедно с приложенията към него, както и годишните отчети на МТИТС за изпълнение на Договора за 2009, 2010, 2011 и 2012. Главният секретар на МТИТС отказа предоставяне на информацията. Мотивите: ЗДОИ е неприложим в случая, тъй като за предоставянето на информация за договорите, сключени след провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка, следва да намират приложение разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП), съгласно които възложителите изпращат информация за сключените от тях договори в публичен регистър в интернет. Според министерството наличието на специален закон – ЗОП, изключва приложението на ЗДОИ по отношение на тази информация. Отделно в отказа е посочено, че заявлението не представлява искане за достъп, тъй като не съдържа описание на поисканите сведения, а е цитиран документ (договор), представляващ материализиран носител на информация.

 

В решението си №1703/17.03.2014 състав на АССГ не приема изтъкнатите от министерството доводи за непредоставяне на информацията като посочва, че предвидените в ЗОП разпоредби за публичност на информацията по сключените договори не изключват тези на ЗДОИ по отношение на достъпа до обществена информация. Предвидените в ЗОП гаранции за спазване на принципа на прозрачност, според съда, имат допълнителен характер по отношение на общия принцип за достъпност на обществената информация, предвиден в ЗДОИ.

 

По второто основание за отказ преценката на съда е, че от текста на заявлението е видно, че е поискан достъп до съдържанието на документите, а не е поискано само копие на посочените документи. В случай, че за административния орган е останала неясна волята на заявителя за това какво точно се иска със заявлението, то той следваше да му предостави възможност да уточни това, посочва съдът. Решението подлежи на обжалване.