05 февруари 2012 г.

До това заключение стигна Върховният административен съд (ВАС) в решението си с № 881 от 17.01.2012 по дело, образувано по касационна жалба на Юрий Иванов срещу решение на Административен съд – Сливен от 2010.

С  него АС – Сливен отхвърли жалбата на Иванов против решение на управителя на „ВиК“ ООД – Сливен, с което му бяха отказани исканите копия от протоколите от всички общи събрания на търговското дружество. Според посоченото в първоинстанционното решение тази информация не следва да се предостави, тъй като не е налице искане за достъп до обществена информация, поради това, че по реда на ЗДОИ може да се иска достъп до информация, а не достъп до документи като материален носител на информацията. Върховният административен съд счита, че обжалваното решение е неправилно и е постановено в нарушение на материалния закон. Според съдебният състав, това е така, тъй като „ВиК“ – Сливен е задължен субект по смисъла на чл. 3 от ЗДОИ, предвид процентното участие на държавата в капитала на търговското дружество, т.е. става въпрос за публичноправна организация съгласно дефиницията на §1 т.4 б. в от Допълнителните разпоредби на закона. В качеството си на задължен субект дружеството следва да предоставя информация, която е създадена в кръга на неговата компетентност и е налична.  В конкретния случай, посочва още съдът, поисканите протоколи от общите събрания на търговското дружество притежават характеристика на служебна обществена информация, тъй като обективират информация за дейността на дружеството за определен период от време и от тях очевидно желаещият да я получи ще си състави собствено мнение за дейността на задължения субект. С решението си ВАС отменя решението на АС – Сливен, отменя и решението за отказ на управителя на „ВиК“ ООД – Сливен и му връща преписката за ново произнасяне по подаденото от Юрий Иванов заявление.

Решението е окончателно.