07 декември 2015 г.

С този мотив Върховният административен съд (ВАС) отмени отказ на министрите на икономиката и енергетиката за предоставяне на копия от издадените разрешения на фирма „Видекс“ АД за трансфер на оръжия в с. Горни Лом. Информацията за издадените разрешения бе поискана от Петър Пенчев със заявление от октомври 2014, подадено до тогава съществуващото Министерство на икономиката и енергетиката.

 

Отказът да се предостави исканата информация с мотив, че търговското дружество е изразило изрично несъгласие за предоставянето й, бе подписан от двама министри (на икономиката и на енергетиката) с оглед настъпилите след подаване на заявлението промени в структурата на Министерския съвет и създаването на две отделни министерства. Отказът е обжалван пред ВАС.

 

Първоначално, тричленен състав на ВАС оставя жалбата без разглеждане като просрочена и прекратява делото, но след отмяна на определението за прекратяване от петчленен състав на съда делото е разгледано по същество.

 

С Решение № 12468 от 23 ноември 2015 ВАС, Пето отделение отменя отказа и връща преписката на министъра на икономиката за ново произнасяне. Магистратите приемат, че за законосъобразен отказ да бъде предоставена информация, на основание липса на съгласие на трето засегнато лице, не е достатъчно да липсва съгласието на третото лице, но и да е обосновано с конкретни факти по какъв начин са засегнати интереси на третото лице и да е направена преценка за липса на надделяващ обществен интерес. Според съдебния състав липсата на подробно изложени факти, обосноваващи правното основание по чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗДОИ, включително и относно наличието или не на надделяващ обществен интерес, обосновава правен извод за незаконосъобразност на оспореното решение. Магистратите посочват изрично, че от наличието на законова презумпция за надделяващ обществен интерес следва, че задълженият субект е длъжен убедително да обоснове отказа си с установен конкретен интерес на третото лице от запазване на информацията, който явно и съществено превишава обществения интерес за прозрачност и свободен достъп до информацията. Решението подлежи на обжалване.