02 декември 2010 г.

Това постанови състав на АССГ, уважавайки жалбата на гражданина Николай Колев срещу отказ на заместника на главния прокурор. Той бе мотивиран с обстоятелството, че докладът представлява подготвителна информация с несамостоятелно значение, което е основание за отказ по чл. 13, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ.

 

Съдът посочва, че докладът е информация, която представлява окончателния завършващ акт на ревизия по реда на чл. 142, ал. 2 от Закона за съдебната власт. Именно затова не може да се приеме, че завършващия акт на ревизиращия екип няма самостоятелно значение, а има характер на мнение или препоръка. До тези изводи съдът стига след преглед по делото на представения от прокуратурата доклад от ревизията. Прави впечатление, че в съдебното решение е преразказана голяма част от направените в доклада констатации и отправените препоръки. Основните изводи в доклада показват редица нарушения и неефективна организация на работата на прокурорския състав и съдебните служители в Софийска районна прокуратура.


Пълният текст на решението от 02.12.2010 четете тук.