01 февруари 2010 г.

При подаване на редовно заявление по реда на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) до компетентен административен орган, последният е длъжен да разгледа подаденото заявление и да прецени дали исканата информация е обществена. В зависимост от това административният орган следва да уважи искането или да постанови отказ, но това трябва да бъде направено в мотивирана писмена форма.

 

С този мотив състав на Върховния административен съд (ВАС) отмени мълчалив отказ на Министъра на здравеопазването по заявление за достъп до информация, подадено от Милен Чавров – председател на фондация „Надежда срещу СПИН“. Със заявлението си Чавров бе поискал информация, свързана с приключила външна оценка на дейността на неправителствени организации, подполучатели на финансиране по Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН“.

 

Любопитен момент представлява обстоятелството, че получателите на финансиране по въпросната програма на Министерство на здравеопазването (МЗ) са фондацията-заявител и още две неправителствени организации. След получаване на заявлението, от МЗ изпращат на заявителя уведомление, че срокът за отговор по заявлението му се увеличава, тъй като е поискано съгласие за предоставяне на информацията от другите две неправителствени организации. Впоследствие МЗ не отговаря на заявителя, въпреки че исканата информация касае фондацията, чийто председател е самият той, а и са налице данни, че председателят на една от другите две организации, получатели на финансиране по програмата за превенция и контрол на СПИН, е изразил изрично съгласие исканата информация да бъде предоставена.

 

Срещу Решение № 15581 от 17 декември 2009 г. на ВАС, Трето отделение, по а.д. № 6496/2009 г., е подадена касационна жалба от МЗ, чието разглеждане в открито съдебно заседание от петчленен състав на ВАС ще се проведе на 11.02.2010 г.